SARCINILE MEMBRILOR C.E.A.C.
An şcolar 2014-2015
PORUMBACEANU MARIANA – , profesor inv.primar
Coordonează activitatea C.E.A.C. asigurând funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii.
Evaluează :
Capacitatea instituţională
- managementul strategic şi operaţional (documente proiective, org. internă, sistem de comunicare, regulamente interne) ;
- baza materială (spaţii şcolare, spaţii administrative, materiale şi mijloace de învăţământ, documente şcolare) ;
- managementul personalului (angajarea şi evaluarea personalului didactic auxiliar şi a celui nedidactic) ;
Eficacitatea educaţională
- activitatea metodică si ştiinţifică (cabinetul metodic);
- activitatea educativă (accesarea, proiectarea, desfăşurarea şi finalitatea unor proiecte şi programe şcolare)
Managementul calităţii
- aplicarea consecventă a procedurilor interne de asigurare a calităţii şi de optimizare a evaluării învăţării;
- dezvoltarea profesională a personalului didactic

ARTACHE VALENTINA- profesor
Evaluează :
Eficacitatea educaţională (gimnaziu):
- monitorizează/raportează lunar frecvenţa elevilor (V-VIII ) în colaborare cu diriginţii şi secretariatul şcolii;
- realizarea curriculum – ului la nivelul ciclului gimnazial - arii curriculare: Om şi societate& Arte şi tehnologii şi Educaţie fizică şi sport ;
- proiectarea didactică la ariile curriculare Om şi societate& Arte şi tehnologii şi Educaţie fizică şi sport;
- monitorizează activităţile metodice la nivelul ariilor curriculare Om şi societate& Arte şi tehnologii şi Educaţie fizică şi sport;; raportare semestrială în colaborare cu responsabilii comisiilor metodice;
- oferta CDS la nivelul ciclului gimnazial;
- performanţe şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie de obiectivele stabilite) la disciplinele din cadrul ariilor curriculare Om şi societate& Arte şi tehnologii şi Educaţie fizică şi sport – raportarea periodică a rezultatelor la concursuri şi olimpiade şcolare;
- monitorizează ritmicitatea notării la clasele VII-VIII/raportează periodic
- contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC
ZAMFIR LILIANA- prof.inv.primar
Evaluează :
Eficacitatea educaţională (ciclul primar):
- monitorizează/raportează lunar frecvenţa (0-IV) în colaborare cu învăţătoarele şi secretariatul şcolii;
- realizarea curriculum – lui la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I;
- proiectarea didactică la nivelul Comisiei Grădiniţă,Clasele pregătitoare şi I;
- monitorizează /raportează performanţele şcolare (monitorizarea progresului şcolar în funcţie de obiectivele stabilite)/semestrial /la nivelul ciclului preşcolar şi şcolar;
- monitorizează activitatea extraşcolară la ciclul preprimar şi primar;
- monitorizează activităţile extra –curriculare la nivelul ciclului primar/raportare semestrială
- contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC
ZAMFIR LILIANA : PROFESOR ÎNV.PRIMAR
Evaluează :
Eficacitate educaţională (ciclul primar):
- realizarea curriculum - ulu realizarea curriculum – lui la nivelul Comisiei claselor II-IV;
- proiectarea didactică la nivelul Comisiei claselor II-IV;
- monitorizează/raportează activitatea metodică si ştiinţifică(publicaţii) a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar ;
- elaborarea chestionarelor destinate beneficiarilor, prelucrarea şi analiza chestionarelor aplicate în colaborare cu psihologul şcolii;
- monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul primar;
- contribuie la elaborarea/revizuirea procedurilor CEAC
Managementul calităţii
- evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( elevi, părinţi, corp profesoral, cadre didactice, comunitatea locală) în colaborare cu psihologul şcolii

ARTACHE VALENTINA- profesor,
Evaluează :

Eficacitatea educaţională

- realizarea curriculum-ului pentru ariile curriculare Limba si comunicare şi Matematică –Ştiinţe ale naturii;
- proiectarea didactică pentru ariile curriculare Limba si comunicare şi Matematică –Ştiinţe ale naturii;
- evaluează procedurile prin care este asigurată securitatea tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară în timpul programului ;
- monitorizează /raportează periodic activitatea elevilor cu C.E.S. în colaborare cu psihologul şcolii;
- monitorizează ritmicitatea notării la clasele V-VI/raportează periodic
- monitorizează activităţile extra-curriculare la nivelul ciclului gimnazial;
- monitorizarea serviciului pe şcoală la ciclul gimnazial;
- secretar al Comisiei CEAC

FLOREA DUMITRU preşedintele Consiliului consultativ al părinţilor

- comunicarea cu beneficiarii educaţiei pentru o implicare activă şi responsabilă în viaţa şcolii;
- identifică propuneri de îmbunătăţire a calităţii în urma consultării comitetelor de părinţi;

MANCIU MIHAI- reprezentant al consiliului local

- dialogul şi parteneriatul cu întreaga comunitate locală, asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolii;
- promovarea imaginii şcolii;
- susţinerea proiectelor şi a iniţiativelor şcolii
Sarcinil membrilor CEAC 2013-2014.doc
Sarcinil membrilor CEAC 2013-2014.doc
Sarcinil membrilor CEAC 2013-2014.docexternal image Y2NlMDQ*NzQ5NTY3MSZvZj*w.gif
The Prayer����������������� - Celine Dion & Andrea Bocelli