P9140047.JPG


Aprobat în Consiliul de
administraţie


CODUL ETIC
„Cultivaţi sentimentul naţional şi religios, în noile generaţii. Faceţi copiii să preţuiască evenimentele mari ale istoriei noastre, convingeţi-i că strămoşii lor au fost eroi, redeşteptaţi în inima lor aceeaşi aprinsă iubire de ţară, siliţi-vă a-i convinge că ţara lor este cea mai bună ţară, că neamul lor este cel mai nobil, cel mai energic. Nu vă temeţi că veţi cădea în exces, oricât de departe veţi merge, cu atât mai bine va fi.” (SPIRU HARET)

I. VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Personalul din Şcoala Gimnazială Tulcea, responsabil cu instruirea şi educaţia, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a) Imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b)Responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) Integritate morală şi profesională;
d) Confidenţialitate;
e) Activitate în interesul public;
f) Respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
g) Respectarea autonomiei personale;
h) Onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) Respect şi toleranţă;
j) Autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k) Interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
l) Implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
m) Respingerea conduitelor didactice inadecvate.

II. NORME DE CONDUITĂ
În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor ;-----------------------------------------------------------------------------------a) Supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) Interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;
c) Asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
(2) Respectarea principiilor docimologice.
(3) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a) Fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) Solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c) Traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d) Colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
e) Interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
(4) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.
(5) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive.
(6) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.

În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) Acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea rolului parental;
b) Stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) Disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;
d) Informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) Informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f) Respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familial.
Norme de conduită pentru cadrele didactice
Dovediţi interes pentru susţinerea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al Şcolii Gimnaziale nr.12, printr-o bună pregătire profesională, ştiinţifică şi pedagogică, simţ de răspundere şi dăruire de sine în întreaga activitate!

Fiţi profesionist, corect şi echilibrat, capabil de eforturi susţinute, curajos şi demn, un om militând pentru bine, adevăr şi frumos atât în viaţa lui cât şi a celor din jur!
Fiţi capabil de contacte umane, dovediţi politeţe şi răbdare în relaţiile cu ceilalţi!
Respectaţi personalitatea şi demnitatea fiecărui elev sau coleg, investiţi afectivitate şi dovediţi moralitate, în limitele eticii profesionale!
Tonul vocii, expresia feţei şi gesturile să nu aibă caracter punitiv!
Dovediţi tact pedagogic, prin folosirea unui vocabular îngrijit, fără insinuări, ironii, intimidări sau jigniri!
Permanentizaţi un comportament disciplinat al elevului, atât în cadrul programului curricular cât şi în cadrul programului extracurricular!
Menţineţi o strânsă colaborare cu familiile elevilor şi cu comunitatea locală!
Formaţi minţi active şi chibzuite, stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul elevilor!
Contribuiţi la formarea unor conştiinţe libere, caractere şi o comportare impecabilă în orice împrejurare, buni cetăţeni!
Luaţi copiii în serios, respectaţi ceea ce le promiteţi şi apreciaţi favorabil orice realizare sau progres, asigurând şanse de succes fiecăruia!
Manifestaţi-vă deschis, comunicativ, sincer, receptiv la nou, cooperant, înţelegător, stimulativ, pregătit să răspundeţi întrebărilor, un veritabil prieten!
Adoptaţi o ţinută vestimentară decentă, plăcută, neexagerată!
III. RĂSPUNDERI PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI
Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional, responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană de etică.
Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene de etică, precum şi cele privind anchetarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5550/ 2011.
Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a prevederilor sale.
(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor comisiei judeţene de etică, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă.
(2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei judeţene de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:
a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică şi informarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile codului;
c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al şcolii. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi psihologul şcolar. Acest program va fi aprobat de către Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1;
d) comisia judeţeană de etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul şcolii /inspectoratului şcolar/MECTS, analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.
(3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt de domeniul legii penale, comisia de etică notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
(4) Consilierea comisiei de etică privind decizia de notificare şi notificarea propriu-zisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către serviciul juridic al Inspectoratului Şcolar .

IV. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiei judeţene de etică nu se substituie activităţilor comisiei de cercetare disciplinară, constituită la nivelul şcolii, conform prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale
Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din totalul membrilor Consiliului profesoral al şcolii.
Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop şi sunt aprobate cu 2/3 din voturile exprim
File Not Found
File Not Found

Edelweiss - Andre Rieu