Calendarul Evaluarilor Nationale -clasele II,IV,VI - 2015
Calendarul Evaluarilor de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2014-2015

Clasa a II-a:

18 mai 2015: Scris - Limba romana

19 mai 2015: Citit - Limba romana / Scris-Citit: Limba romana pentru minoritatile nationale

20 mai 2015: Matematica

21 mai 2015: Scris - Limba materna

22 mai 2015: Citit - Limba materna


Clasa a IV-a:
26 mai 2015: Limba romana

27 mai 2015: Matematica

28 mai 2015: Limba materna

Clasa a VI-a:

2 iunie 2015: Limba si comunicare

3 iunie 2015: Matematica si Stiinte ale naturii
Testele pentru Evaluarea Nationala la finalul Clasei a II-a sunt structurate astfel:
  • primul test vizeaza evaluarea competentelor de producere a mesajelor scrise;
  • al doilea test vizeaza evaluarea competentelor de receptare a mesajelor citite;
  • al treilea test vizeaza evaluarea competentelor de matematica.
  • fiecare evaluare dureaza cate 30 de minute
Testele pentru Evaluarea Nationala la finalul Clasei a IV-a sunt structurate astfel:
  • primul test vizeaza evaluarea competentelor de intelegere a textului scris in limba romana;
  • al doilea test vizeaza evaluarea competentelor de matematica.
  • fiecare evaluare dureaza cate 60 de minute

Testele pentru Evaluarea Nationala la finalul Clasei a VI-a sunt structurate astfel:
  • primul test vizeaza evaluarea unor competente din aria curriculara "Limba si comunicare" (Limba si literatura romana + Limba moderna)
  • al doilea test vizeaza evaluarea unor competente din aria curriculara "Matematica si Stiinte ale naturii" (Matematica + Fizica + Biologie)
  • fiecare evaluare dureaza cate 60 de minute

Cum se desfasoara Evaluarea de la finalul claselor

Evaluarile se desfasoara in timpul orelor de curs, un functie de programul fiecarei scoli. La clasa a VI-a, comisiile judetene trebuie sa stabileasca un interval orar unic pentru desfasurarea testelor, pentru toate scolile din judet.

La clasa a II-a, elevilor le vor fi date testele si vor fi supravegheati de invatatoarea de la clasa. La clasele a IV-a si a VI-a, administratorul de test este un profesor care nu preda la clasa respectiva. Pe toata durata evaluarii, administratorul de test este asistat de un al doilea profesor, care nu preda la clasa respectiva, prevede metodologia.

Salile in care se desfasoara evaluarile sunt, de regula, salile de clasa in care elevii clasei invata in mod obisnuit, iar copiii se aseaza in banci in aceeasi ordine pe care o respecta la ore.

Fiecare elev primeste testul, pe care isi scrie numele, prenumele si scoala. Pe durata evaluarii, profesorul asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de clasa.Este interzis ca profesorul sa le dea elevilor indicatii de rezolvare a testelor, sa faca modificari ale testelor sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.

Testele la care au raspuns copiii sunt evaluate in scoala, de catre profesorii din scoala respectiva. Fiecare test de la clasele a II-a si a IV-a este evaluat de catre doi profesori, dintre care unul este invatatorul de la clasa.

Corectarea testelor trebuie sa se termine la cel mult 7 zile de la sustinerea ultimului test la fiecare clasa evaluata. Metodologia prevede ca directorul scolii trebuie sa asigure incarcarea rezultatelor de la teste intr-o aplicatie informatica dedicata si transmiterea fiselor de evaluare si a testelor catre profesorii de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, pentru ca ele sa fie analizate cu elevii si parintii.

Rezultatele individuale obtinute la Evaluarile Nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a NU se afiseaza, NU se comunica public si NU sunt trecute in catalog.


C

CALENDARUL
de administrare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
SESIUNEA I
6 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba română
7 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
8 mai 2014 EN II – Matematică
13 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
14 mai 2014 EN IV – Matematică
14 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
15 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiințe
SESIUNEA a II-a
20 mai 2014 EN II – Scris-citit
21 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
22 mai 2014 EN II – Matematică
27 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
28 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiințe
28 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
29 mai 2014 EN IV – Matematică

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale

Metodologia de organizare a Evaluarilor Nationale -cls.2,4,6.pdf
Metodologia de organizare a Evaluarilor Nationale -cls.2,4,6.pdf

Metodologia de organizare a Evaluarilor Nationale -cls.2,4,6.pdf
Metodologia de organizare a Evaluarilor Nationale -cls.2,4,6.pdf

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluărilor Naționale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a
în anul școlar 2013-2014
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea Evaluărilor
Naționale în anul școlar 2013-2014, denumite în continuare EN-2014, în conformitate cu
prevederile Art. 74, alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Evaluările Naționale în anul școlar 2013-2014 cuprind Evaluarea competențelor
fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în continuare EN II, Evaluarea
competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a,
denumită în continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a,
denumită în continuare EN VI.
Art. 2 (1) EN-2014 se desfăşoară pe parcursul lunii mai în conformitate cu calendarul
aprobat.
Art. 3 (1) Rezultatele individuale la EN II și EN VI sunt folosite de cadrul didactic, acolo
unde este cazul, pentru elaborarea planului individualizat de învățare al elevului,
instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informații
diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării.
(2) Planurile individualizate de învățare ale elevilor sunt comunicate
părinților/reprezentanților legali ai elevilor şi constituie documente din portofoliul
educațional al elevului.
(3) EN IV este o evaluare standardizată care se administrează în toate unitățile de
învățământ. CNEE stabileşte un eşantion de elevi aflați în clasa a IV-a în unitățile din
învățământul de stat şi particular din întreaga țară, care are scopul de a furniza datele
necesare pentru realizarea diagnozei sistemului de învățământ la nivelul
învățământului primar.
II. COORDONAREA EN-2014
Art. 4 (1) Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN-2014,
precum şi valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației
Naționale, denumit în continuare MEN, prin Centrul Național de Evaluare și
Examinare, denumit în continuare CNEE.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
2
(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma
consultării direcțiilor de specialitate din MEN.
Art. 5 Pentru organizarea şi desfăşurarea EN-2014, CNEE îndeplineşte următoarele
atribuții:
a) elaborează procedurile necesare pentru asigurarea calității evaluărilor, care
orientează administratorul de test asupra modului de administrare a EN-2014 și care
conțin un set de documente standardizate;
b) organizează procesul de selecție a membrilor grupurilor de lucru, cadre didactice
care au responsabilitatea elaborării și a validării itemilor, a probelor și a baremelor de
evaluare pentru EN-2014, în strictă conformitate cu procedurile asumate;
c) organizează stagii de formare specifice pentru membrii grupurilor de lucru;
d) organizează stagii de formare pentru inspectorii de specialitate şi pentru resursa umană
implicată în elaborarea instrumentelor de evaluare;
e) elaborează instrumentele de evaluare necesare desfășurării EN-2014, care cuprind
testele, baremele de evaluare, caietul cadrului didactic, respectiv fișele de evaluare;
f) elaborează caietul cadrului didactic, document-tip care conține baremele de evaluare
și alte instrumente necesare evaluării;
g) elaborează fișele de evaluare, document-tip în care cadrul didactic evaluator
înregistrează rezultatele elevului la EN-2014;
h) asigură confidențialitatea instrumentelor de evaluare din momentul efectiv al
elaborării acestora până în momentul în care acestea devin publice;
i) asigură transmiterea, către inspectoratele școlare, a instrumentelor de evaluare, în
vederea administrării EN-2014;
j) urmărește modul în care se realizează distribuirea în școli de către inspectoratele
şcolare a instrumentelor de evaluare;
k) propune, împreună cu direcțiile de specialitate din MEN, delegați pentru monitorizarea
activităților prevăzute în cadrul EN-2014;
l) propune modelul documentelor de raportare:
(i) raportul clasei: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate
în fişele de evaluare, întocmit de către administratorul de test;
(ii) raportul şcolii: document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în
rapoartele claselor, întocmit de către Comisia de organizare și de administrare
a EN-2014 din unitatea de învățământ în care sunt şcolarizați elevi în clasele a
II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, care este transmis inspectoratului şcolar;
(iii) raportul inspectoratului școlar: document-tip în care sunt centralizate
rezultatele înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către responsabilul
județean / al municipiului Bucureşti;
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
3
m) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la inspectoratele școlare, şi
prezintă factorilor de decizie din cadrul MEN concluziile şi recomandările rezultate;
n) propune strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluărilor pentru
diferitele categorii de beneficiari: inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ,
cadre didactice, elevi, părinți, comunități locale și face precizări pentru valorificarea
rezultatelor EN-2014.
Art. 6 (1) Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN-2014,
precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul școlar.
(2) La nivelul inspectoratului școlar, prin decizie a inspectorului școlar general, se
desemnează o comisie județeană de organizare și desfășurare a EN-2014, formată din 3 – 7
membri şi care este condusă de un responsabil județean.
(3) Comisia menționată la alin. (2) desemnează monitori de calitate din rândul cadrelor
didactice de specialitate.
(4) În județele în care funcționează unități de învățământ cu predare în limbile
minorităților naționale, cel puțin unul dintre membrii comisiei județene de organizare și
desfășurare a evaluării/monitorii de calitate este cunoscător al limbii minorității
naționale în care se face predarea.
Art. 7 Comisia județeană de organizare și desfășurare a EN-2014 de la nivelul
inspectoratului școlar are următoarele atribuții:
a) transmite, către unitățile de învățământ, toate informațiile necesare organizării
evaluărilor în condiții optime;
b) răspunde de organizarea şi de administrarea evaluărilor în condițiile stabilite prin
metodologie, pe tot teritoriul județului / municipiului Bucureşti;
c) propune inspectorului şcolar general, spre aprobare, componența colectivului de
monitori de calitate / profesori metodiști cu care asigură organizarea evaluărilor;
d) participă la sesiunile de formare organizate de CNEE;
e) organizează un stagiu de formare cu monitorii de calitate selecționați;
f) organizează formarea responsabililor/membrilor comisiilor din unitățile de
învățământ cu privire la organizarea şi administrarea evaluărilor;
g) asigură distribuirea instrumentelor de evaluare pentru toți elevii care susțin EN-2014;
h) asigură confidențialitatea instrumentelor de evaluare din momentul primirii şi până
în momentul încheierii administrării EN-2014;
i) transmite procedurile şi precizările pentru valorificarea rezultatelor EN-2014 către
unitățile de învățământ în care sunt şcolarizați elevi în clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
j) monitorizează administrarea evaluărilor, în condițiile stabilite prin prezenta
metodologie şi în baza prevederilor din proceduri;
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
4
k) propune conducerii inspectoratului școlar, în situații justificate, schimbări ale
membrilor comisiilor din unitățile de învățământ;
l) centralizează rapoartele primite de la unitățile de învățământ;
m) întocmeşte raportul inspectoratului școlar şi îl transmite la CNEE în termenele solicitate,
după avizarea lui de către inspectorul școlar general;
n) analizează şi prelucrează, la solicitarea inspectorului şcolar general, datele oferite de
rapoartele şcolilor și de raportul inspectoratului școlar, în vederea fundamentării unor
decizii educaționale la nivel de județ/municipiul Bucureşti.
Art. 8 (1) În unitățile de învățământ în care funcționează clasele a II-a, a IV-a, respectiv
a VI-a, se înființează Comisia de organizare și de administrare a EN-2014 din unitatea
de învățământ.
(2) Comisia de organizare și de administrare a EN-2014 din unitatea de învățământ se
compune din:
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;
b) secretar – informaticianul / un cadru didactic care are competențe digitale
secretarul unității de învățământ;
c) membri - cadre didactice de specialitate de la disciplinele evaluate din unitatea de
învățământ care are elevi în clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, precum și cadre
didactice care administrează testul.
(3) În situația în care, în unitatea de învățământ, se susțin probe redactate într-o limbă a
minorităților naționale, cel puțin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cadru
didactic de specialitate, cunoscător al limbii respective.
(4) În situații excepționale, bine justificate, în care un cadru didactic nu poate participa
la administrarea EN-2014, acesta va fi înlocuit cu un alt cadru didactic, numit de
președintele comisiei.
Art. 9 (1) Comisia de organizare și de administrare a EN-2014 de la nivelul unității de
învățământ are următoarele atribuții:
a) răspunde de organizarea şi de administrarea EN-2014, la nivelul unității de
învățământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
b) asigură condițiile necesare procesului de preluare a instrumentelor de evaluare;
c) asigură confidențialitatea instrumentelor de evaluare până în momentul în care
acestea devin publice şi răspunde de securitatea şi integritatea acestora;
d) asigură formarea cadrelor didactice implicate în EN-2014;
e) facilitează distribuirea testelor la fiecare clasă, în număr egal cu numărul elevilor din
clasa respectivă, conform precizărilor din proceduri;
f) întocmeşte raportul şcolii şi îl predă responsabilului județean / al municipiului
Bucureşti, pe bază de proces-verbal;
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
5
g) comunică imediat responsabilului județean / al municipiului București orice situație
specială sau de încălcare a prevederilor legale.
(2) Directorul asigură păstrarea fișelor de evaluare și a Caietului cadrului didactic în
arhiva unității de învățământ pe toată durata școlarizării elevului.
III. ELABORAREA TESTELOR
Art.10 (1) Testele pentru EN-2014 se elaborează de către CNEE, ținând seama de
următoarele cerințe:
a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare
pentru fiecare disciplină de studiu;
b) să aibă un nivel mediu de dificultate;
c) să aibă un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor
în vârstă de 10-12 ani, pentru EN IV.
d) să permită administrarea în câte două secvențe de evaluare;
e) durata cumulată a secvențelor de evaluare să nu depășească durata menționată pentru
fiecare evaluare națională, după cum urmează:
- un total de 50 de minute pentru EN II, la care se adaugă 25 de minute pentru elevii
aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile clasei a II-a, conform legii, în
limba maternă;
- un total de 120 de minute pentru EN IV;
- un total de 120 de minute pentru EN VI.
(2) Baremele de evaluare, precum şi alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse
în Caietul cadrului didactic.
Art.11 (1) Testele elaborate pentru EN II conțin două secțiuni. O primă secțiune vizează
evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise, iar cea de-a
doua secțiune vizează evaluarea competențelor de matematică.
(2) Testele administrate elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat
cursurile clasei a II-a, conform legii, în limba maternă, conțin trei secțiuni. Primele două
secțiuni vizează evaluarea competențelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise
în limba maternă şi, respectiv în limba română. Cea de-a treia secțiune vizează
evaluarea competențelor de matematică şi elevilor li se asigură testele la matematică
atât în limba în care au studiat, cât și în limba română.
Art.12 (1) Testele elaborate pentru EN IV conțin două secțiuni. O primă secțiune vizează
evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română, iar cea de-a
doua secțiune vizează evaluarea competențelor de matematică.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
6
(3) Pentru elevii aparținând minorităților naționale, care studiază curriculum în limba
maternă, se administrează și o probă de evaluare a înțelegerii textului scris în limba
maternă.
Art.13 (1) Testele elaborate pentru ENVI conțin două secțiuni: prima corespunzătoar
disciplinelor din aria curriculară limbă şi comunicare şi, respectiv, a doua,
corespunzătoare ariei curriculare matematică şi ştiințe.
(2) Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile în limba
maternă, li se asigură testele de la proba de matematică şi ştiințe atât în limba în care au
studiat, cât şi în limba română.
Art.14 (1) Modalitatea de transmitere către unitățile de învățământ a instrumentelor de
evaluare pentru desfășurarea EN-2014 este reglementată prin procedură separată.
(2) Instrumentele de evaluare pentru EN-2014 sunt confidențiale din momentul
demarării acțiunii de elaborare a acestora şi până în momentul în care devin publice.
Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un angajament de
confidențialitate, în condițiile legii.
IV. DESFĂȘURAREA EN II
Art.15 (1) EN II se desfăşoară pe parcursul a două zile, în timpul orelor de curs. Pentru
elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile clasei a II-a, conform
legii, în limba maternă, EN II se desfăşoară pe parcursul a trei zile.
(2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN II aparține administratorului de test -
învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă, care
administrează EN II şi întocmeşte documentele menționate în proceduri.
(3) Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru
didactic, care nu are ore la acea clasă și care este desemnat de președintele comisiei.
Art.16 (1) Sălile în care se susține EN II sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi
desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în
funcție de secvența de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice
care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării.
(2) Administratorul de test pregătește evaluarea urmărind aşezarea obișnuită a elevilor
în bănci, în sala lor de clasă.
(3) Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează, într-o manieră
motivantă, instructajul elevilor cu privire la proceduri și la importanța acestei evaluări.
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test pe care îşi scrie numele, prenumele și unitatea de
învățământ.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
7
(5) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de către
administratorul de test.
(6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în
sala de clasă.
(7) Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicații referitoare la
rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să
realizeze completări ale rezolvărilor testelor.
Art.17 (1) La încheierea timpului alocat secvenței de evaluare, administratorul de test
recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.
(2) La încheierea perioadei de administrare a EN II, administratorii de test predau
testele, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei/directorului.
V. DESFĂȘURAREA EN IV
Art.18 (1) EN IV se desfăşoară prin administrări, în zilele programate, în toate unitățile
școlare.
(2) În cazul elevilor care susțin și proba în limba maternă, aceasta se administrează în
aceeaşi zi cu proba de limba română, cu o pauză de 10 minute între secvențele de
evaluare.
(3) Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV aparține administratorului de test,
altul decât cadrul didactic care predă la clasa respectivă. Acesta întocmește și
documentele menționate în proceduri.
(4) Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru
didactic, care nu are ore la acea clasă și care este desemnat de președintele comisiei.
Art.19 (1) Sălile în care se susține EN IV sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi
desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în
funcție de secvența de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice
care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării.
(2) Administratorul de test pregătește evaluarea prin aşezarea elevilor în bănci în ordine
alfabetică, în fiecare sală de clasă.
(3) Înainte de începerea evaluării, administratorul de test realizează instructajul elevilor
cu privire la proceduri și la importanța acestei evaluări, într-o manieră motivantă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie testul pe care îşi scrie numele, prenumele și unitatea școlară.
(5) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către
administratorul de test.
(6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii și a liniștii în
sala de clasă.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
8
(7) Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicații referitoare la
rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să
realizeze completări ale rezolvărilor testelor.
Art.20 (1) La încheierea timpului alocat secvenței de evaluare, administratorul de test
recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.
(2) La încheierea perioadei de administrare a EN IV, administratorii de test predau
instrumentele de evaluare administrate, pe bază de proces-verbal, președintelui
comisiei / directorului.
VI. DESFĂȘURAREA EN VI
Art.21 (1) EN VI se administrează în două secvențe de evaluare, în zilele programate, în
timpul orelor de curs, în toate unitățile școlare.
(2) Responsabilitatea administrării la clasă a EN VI aparține administratorului de test care
întocmește și documentele menționate în proceduri.
(3) Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru
didactic, care nu are ore la acea clasă și care este desemnat de președintele comisiei.
Art.22 (1) Sălile în care se susține EN VI sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi
desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate, în prealabil, după caz, în
funcție de secvența de evaluare planificată, prin eliminarea oricăror materiale didactice
care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării.
(2) Administratorul de test pregătește evaluarea urmărind aşezarea obișnuită a elevilor
în bănci, în sala lor de clasă.
(3) Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează instructajul elevilor
cu privire la proceduri și la importanța acestei evaluări.
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test, pe care îşi scrie numele, inițiala tatălui,
prenumele și școala de proveniență.
(5) Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de către
administratorul de test.
(6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii și a liniștii în
sala de clasă.
(7) Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicații referitoare la
rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor şi ale baremelor de evaluare sau să
realizeze completări ale rezolvărilor testelor.
Art.23 (1) La încheierea timpului alocat secvenței de evaluare, administratorul de test
recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
9
(2) La încheierea perioadei de administrare a EN VI, administratorii de test predau
testele, pe bază de proces-verbal, președintelui comisiei / directorului.
VII. EVALUAREA TESTELOR
Art.24 (1) Inspectoratele şcolare organizează evaluarea testelor în centre de evaluare la
care sunt arondate mai multe unități de învățământ.
(2) Coordonarea evaluării testelor în centrele de evaluare este asigurată de o comisie
alcătuită din:
- preşedinte – directorul unității de învățământ stabilite ca centru de evaluare;
- secretar – un cadru didactic cu competențe în domeniul informaticii;
- evaluatori – cadre didactice care evaluează testele și completează fișele de evaluare, pe
baza baremului și a indicațiilor din Caietul cadrului didactic – de regulă un profesor
evaluator la 100 de teste.
(3) Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unități şcolare decât cele din
care provin elevii ale căror teste sunt evaluate.
(4) Înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, preşedintele din centrul de
evaluare are obligația de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei.
Art.25 (1) Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, pentru
fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.
(2) Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului și a precizărilor din
Caietul cadrului didactic.
(3) În timpul evaluării testelor, profesorii evaluatori nu fac pe acestea sublinieri sau
mențiuni.
(4) Rezultatul evaluării se stabilește în cadrul echipei de evaluatori. Rezultatele evaluării
se înregistrează în Fişele de evaluare, care se semnează de către evaluatori.
(5) Testele şi fişele de evaluare sunt păstrate în condiții de securitate, după terminarea
evaluării.
(6) După încheierea procesului de evaluare, Fișele de evaluare și testele sunt transmise
către unitățile de învățământ din care provin elevii.
(7) Directorul unității de învățământ transmite fișele de evaluare către cadrele didactice
de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a.
(8) Până la sfârșitul anului școlar, fișele de evaluare pentru EN-2014 ale elevilor fiecărei
clase se depun, de către dirigintele clasei, la secretariatul unității de învățământ, pentru
includerea acestora în portofoliul elevului.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
10
VIII. VALORIFICAREA REZULTATELOR EN-2014
Art.26 (1) Rezultatele obținute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei și sunt
valorificate la nivelul unității de învățământ prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de învățare;
b) consemnarea în portofoliul educațional al elevului;
c) informarea părinților / reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării şi
dezvoltării competențelor evaluate.
(2) Comisia de organizare și desfășurare a EN-2014 din unitatea de învățământ urmărește
procesul de întocmire a planurilor individualizate de învățare şi de informare a elevilor şi
a părinților / reprezentanților legali.
(3) Planul individualizat de învățare se supune procedurilor privind confidențialitatea.
Accesul la document şi informațiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat
în procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.
(4) După informarea părinților / reprezentanților legali, se întocmeşte un proces-verbal,
în care aceștia semnează pentru luarea la cunoştință a informațiilor conținute de planul
individualizat de învățare.
(5) În termen de 5 zile de la finalizarea evaluărilor, comisia de organizare și de
administrare a EN-2014 din unitatea de învățământ elaborează raportul școlii, în care
sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor și îl transmite
inspectoratului școlar.
Art.27 În termen de 15 zile de la finalizarea evaluărilor, comisia județeană de organizare
și desfășurare a EN-2014 din inspectoratul școlar elaborează raportul inspectoratului
școlar, în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele unităților de
învățământ.
Art.28 (1) CNEE întocmește, în colaborare cu Direcția Generală Educație și Învățare pe
Tot Parcursul Vieții și cu Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților,
raportul final al EN-2014.
(2) Raportul final cuprinde concluziile privind EN-2014, rezultate din rapoartele
inspectoratelor şcolare şi din monitorizarea asigurată de MEN şi CNEE, propuneri de
modificare a metodologiei şi a procedurilor, precum şi măsuri educaționale în vederea
ameliorării rezultatelor învățării.
IX. DISPOZIŢII FINALE
Art.29 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare și desfășurare a EN-2014
și a procedurilor corespunzătoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate în
această activitate.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
11
(2) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea
corectitudinii administrării EN-2014, preşedinții comisiilor solicită fiecărui membru al
comisiei completarea unui angajament de confidențialitate.
Art.30 Testele administrate în cadrul EN-2014 și documentele întocmite pentru buna
administrare a acesteia se păstrează timp de doi ani în arhiva unității de învățământ
care a organizat evaluarea.
Art.31 (1) După administrarea testelor pentru EN IV, prin procedură separată, se
realizează eșantionarea unităților de învățământ, iar lista acestora urmează să fie
comunicată ulterior inspectoratelor școlare / unităților de învățământ
(2) Testele administrate în cadrul EN IV şi documentele întocmite pentru buna
administrare a acesteia se păstrează la centrul de evaluare până în momentul returnării
lor la CNEE, în conformitate cu o procedură separată.
(3) Rezultate EN IV din unitățile de învățământ eșantionate urmează să fie utilizate în
vederea întocmirii raportului național privind diagnoza sistemului de învățământ la
nivel primar.
(1) Comisia de organizare și de administrare a EN-2014 din unitatea de învățământ
asigură condiții de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficiențe, prin adaptarea
procedurilor în funcție de particularitățile individuale şi de cele specifice deficienței
respective.
(2) Măsurile pentru asigurarea condițiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu
deficiențe sunt următoarele:
a) asigurarea posibilității de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii
nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiențe de auz (inclusiv
posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
b) mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu
deficiențe motorii sau neuro-motorii (care îi împiedică să scrie normal) sau de către cei
cu deficiențe vizuale grave;
c) asigurarea testelor scrise cu caractere mărite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiențe, a informațiilor din teste;
e) realizarea sarcinilor de lucru prin dictarea rezolvărilor, de către elevul cu deficiențe,
către un al doilea cadru didactic, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba
respectivă, pe parcursul desfășurării testului.
(3) Elevii cu deficiențe din unitățile de învățământ pot beneficia, după caz, de
prevederile alin. 2, în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei
adeverințe medicale.
(4) Elevii școlarizați la domiciliu susțin proba de evaluare la domiciliu.
Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. ….............. din ….............….... privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale în anul școlar 2013-2014
12
Art.32 (1) Elevii cu cerințe educaționale speciale, integrați în şcolile de masă, precum şi
cei din învățământul special, care parcurg curriculumul şcolii de masă, susțin EN-2014,
în condițiile prezentei metodologii.
(2) Elevii cu cerințe educaționale speciale care parcurg curriculumul specific
învățământului special sau care beneficiază de adaptări curriculare, în baza planurilor
de intervenție personalizată, susțin EN-2014 cu teste elaborate la nivel local prin
adaptarea testelor de la nivel național.
(3) Situația specială a elevilor cu cerințe educaționale speciale este menționată atât în
lista elevilor comunicată de către unitatea de învățământ eșantionată, cât și pe testul
completat de către elev și în fișa de evaluare a acestuia.
Art.33 Conducerile unităților de învățământ aduc la cunoştința celor interesați
prevederile prezentei metodologii prin următoarele activități:
a) afişarea la avizierul şcolii;
b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
d) organizarea unor întâlniri cu părinții / reprezentanții legali în vederea informării
acestora.
Art.34 Centralizarea rezultatelor EN-2014, în vederea prelucrării, interpretării și
efectuării unor analize de sistem se realizează printr-o platformă informatică, în baza
unei proceduri elaborate de CNEE și comunicate ulterior inspectoratelor școlare
unităților de învățământ.