Modele teste evaluarea nationala clasa a VI-a
Modele teste evaluarea nationala clasa a IV-a

PLAN DE MĂSURI PENTRU AMELIORAREA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAŢIONALĂ
Nr.crt.
Activităţi
Termene
Responsabilitate
Indicatori
Monitorizare
#
Analiza rezultatelor obţinute de elevii şcolii la Evaluarea Naţională din iunie 2012
17.10.2012
Director
Raport de analiză pe clase/discipline/cadre didactice
Director
#
Întocmirea planurilor de măsuri la nivelul şcolii
20.10.2012
Director
Planul de măsuri la nivelul şcolii
Planuri de măsuri elaborate la nivelul catedrelor metodice
Director
#
Consultarea cadrelor didactice/prof. itineranţi şi elaborarea graficului activităţilor de pregătire suplimentară a elevilor pentru susţinerea evaluării naţionale.
22.10.2012
Director adjunct
Responsabili catedre metodice
Graficele activităţilor de pregătire suplimentară a elevilor
Panoul dedicat elevilor claselor a VIII
Site-ul http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com
Director adj.
#
Întocmirea planurilor de măsuri la nivelul fiecărei catedre un urma dezbaterilor pe baza analizei
29.10.2012
Director adj.
Responsabili catedre/comisii metodice
Planuri de măsuri al catedrelor metodice
Rezultatele testelor
Propuneri profesori de specialitate
Propuneri profesori itineranţi
Director adj.
#
Identificarea educabililor în situaţii de risc care necesită planuri de intervenţie personalizată
26.10.2012
Profesorii de specialitate
Profesori itineranţi
Psihologul şcolar
Tabelul cu elevii aflaţi în situaţie de risc
Director adj.
#
Activităţi de conştientizare a părinţilor, atragerea sprijinului acestora în motivarea elevilor pentru realizarea progresului şcolar
Permanent
Diriginţi
Profesori de specialitate
Temele lectoratelor cu părinţii vor viza întărirea parteneriatului şcoala - familie.
Director
#
Postarea pe site-ul catedrelor metodice a modelelor de teste şi a testelor elaborate de profesori pentru evaluarea naţională în vederea înlesnirii accesului la informaţii.
Permanent
Director adj.
Profesori de specialitate
Profesori itineranţi
Site-ul http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com
Modele de teste elaborate- dosarul catedrelor metodice
Folder cu modele de teste – calculatorul din cancelarie
Director adj.
#
Popularizarea, în rândul elevilor şi al părinţilor a planului de măsuri şi a programului activităţilor de pregătire suplimentară
31.10.2012
Diriginţi
Profesori de specialitate
Diseminarea în cadrul consultaţiilor cu părinţii –procese verbale
Panoul dedicat elevilor claselor a VIII
Site-ul http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com
Director
#
Monitorizare permanentă, din partea diriginţilor claselor a prezenţei elevilor la activităţile de pregătirea suplimentară şi informarea periodică a familiilor
Permanent
Diriginţi
Profesori de specialitate
Evidenţa frecvenţei elevilor la programul de pregătire suplimentară
Director
#
Analiza periodică a rezultatelor evaluărilor şi aplicarea măsurilor remediale ce se impun.
Permanent
Responsabili catedre metodice
Profesori de specialitate
Planuri remediale-dosarul catedrelor metodice
Director adj.
#
Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice în vederea dezvoltării competenţelor de elaborare şi evaluare a tipurilor de itemi propuşi la probele de evaluare din cadrul examenelor.
Permanent
Director adj.
Responsabili catedre metodice
Plan de dezvoltare al resurselor umane
Chestionare de identificare a nevoilor de formare
Centralizator nevoi de formare
Director adj
#
Responsabilizarea participării cadrelor didactice, acolo unde este cazul, la cursuri de formare.
Permanent
Director
Responsabili catedre metodice
Adeverinţe de particcipare
Director adj.
#
Monitorizare permanentă, din partea conducerii şcolii, a calităţii procesului didactic(parcurgerea ritmică şi integrală a programelor şcolare,adaptarea la nevoile identificate).
Permanent
Director
Director adj.
Fişe de observaţie –asistenţă la ore
Chestionare elevi/părinţi
Director
#
Organizarea de simulări pentru fiecare probă a evaluării naţionale.
Aprilie mai
Director

Director
#
Identificarea partenerilor relevanţi pentru optimizarea şi diversificarea activităţilor de consiliere şi orientare şcolară.
Octombrie2012
Director
Director adj.
Coordonator educativ
Acord de parteneriat
Director