PLAN OPERAŢIONAL
An şcolar 2014-2015
In acest an scolar Comisia CEAC a SCOLII GIMNAZIALE NR.1,CLEJANI noastre pornind de la punctele slabe ale activitatii prezentate in Raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei in anul 2013-2014, a considerat ca prioritati ale Planului de actiune urmatoarele obiective :

I.Revizuirea procedurilor existente, in scopul optimizarii si eficientei in aplicare.

II.Elaborarea de noi proceduri.

III.Motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ.


Obiectiv I – Revizuirea procedurilor existente
Nr.crt.
Obiective specifice
Activităţi
Instrumente
Resurse
Responsabili
Termen
Modalităţi de evaluare a obiectivelor
Indicatori de realizare
1.
●Diseminarea la nivelul comisiei CEAC a procedurilor existente

●Adecvarea pertinenta a procedurilor la problemele specifice scolii

Revizuirea procedurilor in termenele stabilitate de graficul revizuirii
●Analiza procedurilor din perspectiva eficientei aplicarii


●Consultarea responsabililor comisiilor metodice, a reprezentantilor parintilor si a consiliului profesoral


●Formarea grupurilor de lucru si stabilirea modelului de intocmire a procedurilor
●Proceduri existenteGhidul CEAC
Rapoarte anuale ale CEAC


●fise de evidenta cu responsabili comisii metodice Rapoartele comisiilor metodice


● fisa modelului de procedura Proceduri existente Raport anual Proiect de dezvoltare institutionala Calendarul revizuirii procedurilor existente
●Coordonator CEAC


●Membrii CEAC

●septembrie
●Procese verbale


●procese verbale


●procese verbale
Procedurile revizuite
●revizuirea procedurilor


●Respectarea termenelor din calendar


Avizarea procedurilor de catre Cons.de administratie
II.Elaborarea de noi proceduri

Nr.crt.
Obiective specifice
Activităţi
InstrumenteResurse
Responsabili
Termen
Modalităţi de evaluare a obiectivelor
Indicatori de realizare
1.2.
●Revizuirea procedurii de evaluare a activitatii de predare invatare
●Valorificarea de catre cadrele didactice in activitatea instructiv-educativa a rezultatelor participarii la activitatile metodice in interesul educabililor si a obiectivelor calitatii.
●Formulare propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite
●Raport de analiză privind interesele resimţite în raport cu dezvoltarea serviciilor educative oferite de instituţia de învăţământ şi dezvoltarea personală
●Plan managerial
●Proiect de dezvoltare instituţională
●Plan de imbunatatire
Coordonator CEACResponsabili comisii si catedre metodice
ELABORARE APLICARE
●Monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul comisiilor
metodice
●Procese verbale
●Materiale prezentate la mapa comisiilor metodice ●Graficul asistentelor
●Procese verbale
●Evidenta asistarii intregului colectiv didactic din scoala
●Cresterea ratei progresului scolar
●Avizarea procedurii in Cons.de administratie
Obiectiv III.Motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ
Nr.crt.
Obiective specifice
Activităţi
Instrumente
Resurse
Responsabili
Termen
Modalităţi de evaluare a obiectivelor
Indicatori de realizare
12.3.
●Corelarea strategiei de dezvoltare managerială şi dezvoltare profesională cu proiectul de dezvoltare, cu planul operaţional şi cu oferta educaţională a instituţiei de învăţământ


.●Înregistrarea sistematică a participărilor la întâlniri, , conferinţe
parteneriate etc


●Revizuirea procedurii de evaluare a rezultatelor invatarii pe baza analizei progresului si a feed-back-ului obtinut de la beneficiarii relevanti
●Evaluarea activităţii profesionale a personalului pe baza utilizarii criterii, metode şi instrumente cunoscute de către cei implicaţi


Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională


●Observarea activităţii curente şi feedbackul primit de la beneficiarii relevanţi şi de la personalul şcolii sunt utilizate pentru revizuirea strategiilor şi a planurilor privind dezvoltarea profesională.
Fişele de autoevaluareProcesele verbale de la comisiilor metodice şi cercurile metodice desfăşurate în şcoală Dosarele comisiilor metodice●Procesele verbale din cadrul comisiilor metodice
Raport de analiză a resurselor●Procese verbaleFisele de asistenta la ore
●Cadrele didacticeResponsabil cu perfectionareaResponsabil Comisie Resurse umaneSecretariat●Responsabili comisii si catedre metodice
●Responsabili comisii si catedre metodice

Membrii comisiei CEAC

●Dosarul comisiei de formare continua Programe de dezvoltare profesională


●Procesele verbale ale actiunilor comisiei de formare continua în gradinita .Adeverinţele şi atestatele eliberate cadrelor didactice
●Completarea la zi a bazei de date.Portofoliile cadrelor didactice
●Fise de asistente la ore –cuprinse in portofoliile cadrelor didactice si a comisiilor metodice
●Dezvoltarea personală şi utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învaţare-evaluare●Existenta rapoartelor de analiza privind planurile remediale ale progresului si dezvoltarii copiilor●Existenta procedurilor speciale de evaluare pentru educabilii capabili de performanta●Realizarea si imbunatatirea procedurilor de evaluare a rezultatelor invatarii

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU
ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE ÎN CADRUL GRADINITEI NR. 3
An şcolar : 2013-2014
Denumire activitate
Frecvenţa
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Numirea coordonatorului si constituirea comisiei
Anual
X

Planul operaţional
Anual
X

Aplicare chestionare pentru cadre didactice, prescolari, personal did. Auxiliar şi nedidactic
Anual

XX
Revizuirea procedurilor existente
AnualX

X


X

Elaborare de noi proceduri
Semestrial

X
XEvaluarea iniţială
Anual
X

Autoevaluare
Anual

X
Portofolii pentru cadre didactice (pe programe de învăţare şi consiliere)
Lunar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Portofolii copii
Lunar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Observarea activitatilor şi completarea fişelor de observare
Lunar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Monitorizarea frecvenţei participării la programele de învăţare
Lunar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Monitorizarea completării cataloagelor şcolare
Trimestrial


X

X


X

X
Monitorizarea progresului şcolar
La 2 luni

X

X

X

X

X
Denumire activitate
Frecvenţa
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Completarea fişelor de monitorizare privind implementarea principiilor de calitate
La 2 luni


X

X

X

X

Raport de autoevaluare final
Conform programării

X
Completarea rapoartelor de monitorizare internă
TrimestrialX


X


X
Plan de îmbunătăţire
TrimestrialX


X


X
Plan de îmbunătăţire
Anual Conform programării

X
Raport de inspecţie
Anual Conform programării

X
Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor
Lunar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Rezolvarea contestaţiilor
Lunar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Verifcarea documentelor oficiale
Trimestrial


X


XX
Monitorizare orar
Bilunar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X