ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice care doresc să participe la activitatea de formare pe termen scurt din martie 2018, din Spania, în cadrul proiectului de parteneriat strategic între școli ,,I learn, you learn, but together we double learn,, - 2017-1-es01-ka219-038005_4 ce va fi implementat în școala noastră în perioada 1.10.2017 – 30.09.2019, de echipa de proiect aprobată în hotărârea CA în data de 14.09.2917.
Scopul proiectului este promovarea educaţiei incluzive care ţine cont de caracteristicile, interesele şi nevoile personale ale elevilor pentru a adapta procesul instructiv-educativ la acestea prin utilizarea teoriei inteligenţelor multiple și a unei metodologii bazată pe cooperare.
Activitățile proiectului:
Activitatea C1- Martie 2018, Spania
 • activități de formare pe termen scurt-mobilitate de personal
 • asistență la ore, atelier de lucru/seminar despre Teoria inteligențelor multiple
 • activități incluse în workshop:
 • prezentarea unor noțiuni teoretice despre teoria Teoria inteligențelor multiple
 • moduri de identificare, dezvoltare și valorificare a inteligențelor multiple în cadrul unor contexte formale, non-formale și informale cu scopul de a optimiza procesul de învățare - predare-evaluare.
 • colectarea/împărtășirea de bune practici de la școlile partenere
 • selectarea de articole și fotografii
 • elaborarea de conținuturi pe nivele educaționale/discipline școlare
 • elaborarea ghidului de bune practici pentru Teoria inteligențelor multiple
 • număr de participanți: 3 profesori
 • durată (zile): 5

Selecția participanților se va desfășura pe baza metodologiei specifice elaborate în cadrul proiectului și în conformitate cu precizările din contractul de finanțare încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și Școala gimnazială nr.12 Tulcea.
Calendarul de selecție
13-19 noiembrie 2017 – Depunerea și înregistrarea dosarelor de candidatură
20 noiembrie 2017 – Afișarea listelor de candidați înscriși
24 -28 noiembrie 2017– Evaluarea dosarelor de selecție și susținerea interviului
29 noiembrie 2017 – Anunțarea grupului țintă selectat

Criterii de eligibilitate:
- cadru didactic care predă la ciclul primar sau gimnazial,
- grad didactic definitiv, II, I;
- nivelul de comunicare în limba engleză – minim B1;
- competențe calculator, internet, realizare materiale PPT, filme, dovedite prin cursuri de formare;
- cont pe platforma eTwinning;
-participare la proiectele europene derulate în școală (eTwinning /Erasmus);
- motivația necesității participării la curs, precum și la activitățile proiectului;
- disponibilitatea de a lucra suplimentar în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, elaborare planuri de lecție pentru ghidul de bune practici, realizare produse finale etc.);
- dovedește disponibilitate pentru formare continuă și evoluție în carieră;
- competențe de comunicare;
- abilități de lucru în echipă.
Criterii de departajare:
- statut de cadru didactic titular al școlii;
- deținerea de responsabilități în cadrul comisiilor care funcționează la nivelul școlii;
- coordonator/organizator de proiecte educaționale la nivelul școlii, derulate în parteneriat cu părinții și/sau comunitatea locală.
Criteriile de departajare vor fi aplicate în cazul în care numărul de candidați selectați este mai mare decât numărul alocat mobilităților și există candidați care au obținut același punctaj total, după toate probele de concurs.

Probe de concurs
1. Evaluarea dosarului de candidatură care va cuprinde următoarele documente:
- cerere tip către comisia de selecție semnată și datată, cu exprimarea opțiunii pentru mobilitatea pentru care se face selecția şi justificarea alegerii (Anexa 1);
- CV Europass, datat și semnat, cu documente anexate care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și departajare;
- documente care atestă competențele de comunicare în limba engleză - minim B1
- copie CI/BI;
- declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2).
Toate documentele se vor îndosaria conform opisului, într-un dosar de plastic cu șină, fără a se folosi folii.
Punctaj maxim acordat: 50 de puncte
2. Interviul va consta în expunerea liberă de către candidat a motivației de a face parte din echipa de proiect, precum și argumentarea contribuției personale la implementarea proiectului. Membrii comisiei de selecție pot adresa candidaților întrebări, care să asigure o evaluarea obiectivă și corectă.
Punctaj maxim acordat: 50 de puncte


Fiecare probă va fi punctată astfel:
- Dosarul de candidatură – 50% din punctajul total;
- Interviul – 50% din punctajul total;
a)prezentarea motivației candidatului de a participa la mobilitate;
b)argumentarea contribuției personale la derularea proiectului.
Cadrele didactice participante la mobilități trebuie să participe la următoarele activitățile obligatorii:
Premobilitate:
- pregătire pedagogică (participarea la cursul de învățare prin cooperare de 24 ore);
- pregătire culturală (4 ore);
- informare (2 ore).
În timpul mobilității:
- participare la activitățile specificate în formularul de aplicație; realizarea de materiale, individual sau în echipă; întocmirea ;
- diseminarea informațiilor și experiențelor profesionale dobândite pe parcursul mobilității prin postarea de materiale pe pagina de Facebook a proiectului (activitatea ”Jurnal de curs”).
Postmobilitate:
- întocmirea raportului de mobilitate și a unui plan de diseminare și transmiterea acestora inspectorului de proiecte educaționale din cadrul la ISJTulcea;
- diseminarea cunoștințelor și experiențelor profesionale dobândite pe parcursul mobilității în cadrul activităților planificate la nivelul școlii și la nivel județean;
-implementarea la clasă a metodelor de învățare prin cooperare și a teoriei inteligențelor multiple - -elaborarea unor materiale de bună practică:
-participarea la întâlniri lunare pentru a împărtăși experiențe, idei privind implementarea învățării prin cooperare și a inteligențelor multiple la clasă;
- implicarea familiei în pregătirea activităţilor, jocurilor, vizitelor pentru elevii din şcolile partenere.


23231498_292179914608776_7145364797771447699_n.jpg

Proiectul strategic între școli, oportunitate de educație și formare


Presentation1.jpgActivitatea susținută a cadrelor didactice din școala noastră, în derularea de proiecte eTwinning a fost răsplătită, la început de an școlar, cu două certificate de calitate obținute pentru proiectele My momy” și „Connecting 6th graders”. Totodată și inițierea în scrierea de proiecte europene s-a finalizat cu aprobarea Proiectului de parteneriat strategic între școli: „I learn, you learn, but together we double learn” – 2017 - 1-ES01 - KA219 - 038005_4, în care școala este partener. Coordonatorul proiectului este Colegio Publico Ocejon din Guadalajara - Spania, iar celelalte școli partenere sunt Suadiye Ilkokulu din Suadiye-Kartepe - Turcia, Publiczne Gimnazjum w Binarowej din Biecz - Polonia și 37 Primary School Heraklion, din Heraklion - Grecia.
Cu ocazia mișcării Erasmus+ info days (13-14 octombrie 2017), Consiliul elevilor a fost informat că proiectul va fi implementat în perioada 1.10.2017 – 30.09.2019, pentru a îmbunătăţi calitatea educaţiei şi a construi contacte între şcolile europene. Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene și are un buget de 15.580 EUR.
Proiectul implică participarea tuturor profesorilor din școlile partenere și se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 10-12 ani.
Obiectivele acestui proiect:
 • Promovarea unei educaţii incluzive în care elevii sunt punctul central al procesului de învăţare;
 • Elaborarea unei metodologii bazate pe inteligenţele multiple;
 • Învăţarea muncii în echipă;
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice în limba engleză;
 • Dezvoltarea calităţii centrelor noastre educative;
 • Cunoaşterea culturii şi caracteristicilor altor ţări europene;
 • Promovarea socializării elevilor în întâlnirile cu elevii parteneri;
 • Dezvoltarea competenţelor elevilor pentru a-i ajuta să devină cetăţeni europeni;
 • Implicarea familiilor elevilor în viaţa cotidiană a şcolii.

Activitățile proiectului:
Activitatea C1. 11-16 Martie 2018, în Spania.
 • activități de formare a cadrelor didactice pe termen scurt;
 • asistență la ore, atelier de lucru / seminar despre Teoria inteligențelor multiple;
 • activități incluse în workshop:

 • prezentarea unor noțiuni teoretice despre teoria Teoria inteligențelor multiple;
 • moduri de identificare, dezvoltare și valorificare a inteligențelor multiple în cadrul unor contexte formale, non-formale și informale cu scopul de a optimiza procesul de învățare - predare-evaluare;
 • colectarea / împărtășirea de bune practici de la școlile partenere;
 • selectarea de articole și fotografii;
 • elaborarea de conținuturi pe nivele educaționale/discipline școlare;

 • elaborarea Ghidului de bune practici pentru Teoria inteligențelor multiple
 • număr de participanți: 3 profesori
 • durată (zile): 5

Activitatea C2. 23 -29 Septembrie 2018, în Polonia.
 • schimb de experiență cu elevii, pe termen scurt;
 • asistență la ore și workshop-uri pe temele:

 1. Cum să dezvolți inteligențele multiple ale elevilor cu ajutorul jocurilor, artei sau a activităților sportive;
 2. Munca în grupuri de cooperare.
 • evaluarea parțială a proiectului.
 • participanți: câte 5 elevi și 2 profesori
 • durata: 5 zile

Activitatea C3. Mai 2019, în România
 • schimb de experiență cu elevii, pe termen scurt.
 • asistențe la ore și workshop-uri pe temele:
1. Cum să implici toți elevi la oră.
2. Munca bazată pe cooperare în grupuri.
3. Întrajutorarea.
4. Motivarea și menținerea atenției elevilor.
 • organizarea de activități artistice și sportive;
 • activități în natură;
 • amenajarea unei expoziții cu produsele elevilor din cadrul workshop-urilor;
 • durata: 5 zile.

Activitatea C4. Septembrie 2019, în Grecia
 • activități de formare a personalului didactic pe termen scurt;
  asistențe la ore și workshopuripe tema:
1. TIC: utilizarea TIC pentru a crea lecții atractive pentru elevi, proiectarea activităților ce implică diferitele tipuri de inteligențe.
 • Întâlnire de evaluare și evenimentul de închidere al proiectului.
 • participanți: câte 2 profesori
 • durata: 5 zile

Participarea într-un astfel de proiect strategic între școli, este o experienţă nouă pentru cadrele didactice și elevii din școala noastră și sperăm să fie o poartă către noi contacte multinaționale.
Coordonator de proiect, Batiste Jenica

„Acest material a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, reflectă numai punctul de vedere au autorului, iar comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.”