ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 12 TULCEA


Raportul Cabinetului metodicAn şcolar 2013-2014

ACTIVITATEA METODICĂ LA NIVELUL ŞCOLII
– PARTE COMPONENTĂ A PROCESULUI EDUCATIV-

Repere
1.Creşterea eficienţei activităţii didactice (lecţii deschise, dezbateri tematice);
2.Finalizarea cursurilor de perfecţionare continuă şi periodică a cadrelor didactice (documentare şi prezentare de referate metodice, inter-asistenţe şi schimburi de experienţă, organizare şi participare la sesiuni de comunicări, referate ştiinţifice, susţinerea examenelor de definitivat şi grade didactice, participarea la cursuri de perfecţionare);
3.Optimizarea actului instructiv-educativ şi promovarea exemplelor de bune practici prin prezentarea şi dezbaterea temelor de interes metodic specifice
4.Prezentarea şi dezbaterea sistemelor de evaluare pe clase, respectiv instrumentele de evaluare, caracterul obligatoriu sau alternativ al acestora, şi criteriile de stabilire a scalelor de evaluare;
5.Stimularea creativităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
6.Elaborarea şi popularizarea materialelor metodice, publicarea comunicărilor în reviste de specialitate
OBIECTIVE GENERALE
*
*
Modernizarea actului didactic,creşterea calităţii şi atractivităţii acestuia prin extinderea utilizării metodelor moderne.

*
*
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în concordanţă cu modelul de cadru didactic specific şcolii.

*
*
Identificarea factorilor de risc şi monitorizarea atentă a grupurilor vulnerabile pentru preîntâmpinarea apariţiei situaţiilor de risc;asigurarea egalităţii de şanse pentru toate categoriile de educabili.

*
*
În şcoala noastră se va realiza un învăţământ, pentru fiecare elev,convergent spre atingerea idealului educaţional pe care ni l-am asumat.OBIECTIVE SPECIFICE
I. Modernizarea actului didactic, creşterea calităţii şi atractivităţii acestuia prin extinderea utilizării metodelor moderne.
1.În coordonarea activităţii Cabinetului metodic s-a urmărit eficientizarea predării - învăţării în următoarele două direcţii:
a) din perspectiva elevului, având în vedere realizarea obiectivelor actuale ale învăţării:
§ învăţă să ştii;
§ învăţă să faci (să aplici ceea ce ştii);
§ învaţă să aplici spontan şi să argumentezi ceea ce ştii;
b) din perspectiva cadrului didactic, învăţământ funcţional: transmiterea de cunoştinţe cu valoare aplicativă ridicată.
2.Folosirea de către cadrele didactice a echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării, cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică.
Deoarece baza materială a şcolii nu răspunde, încă, cerinţei de utilizare a echipamentelor informatice, utilizarea acestora s-a realizat parţial. De remarcat, utilizarea corespunzătoare a tehnologiei moderne la următoarele cadre didactice: prof.Cristea Daniela, prof.Costea Liliana, prof.Damian Fănica, prof.Mareş Cezarina, prof.dr.Stupineanu Valentina.
II. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în concordanţă cu modelul de cadru didactic specific şcolii.
În semestrul II s-a remarcat interesul progresiv manifestat de personalul didactic în domeniul dezvoltării carierei şi a condiţiilor în vederea satisfacerii cerinţelor stabilite pentru pregătirea şi formarea elevilor prin :
§ valorificarea experienţei şi a competenţelor dobândite de către cadrele didactice în cadrul cursurilor de perfecţionare şi formare continuă; cadrele didactice au urmat cursuri de perfecţionare în domeniul limbilor moderne (franceză şi engleză) şi utilizarea metodelor informatice-La un click de educaţie modernă şi eficientă (15 cadre didactice), abilitare curriculară la disciplinele matematică,lb.română, franceză şi engleză( 3 cadre didactice), dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţia de noi competenţe – cursuri urmate de consilierul şcolar şi logopedul şcolii, tematicile abordate la nivelul în cadrul comisiilor metodice Matematică-Ştiinţe, comisia claselor II- IV, comisia educatoarelor şi claselor pregătitoare şi I, comisia diriginţilor.
Cadre didactice care au susţinut lecţii demonstrative :
- prof.înv. Struţu Mariana- lecţia Paştele, sărbătoare de suflet a românilor
- înv. Cotună Mariana- Abordarea inter-disciplinară a conţinuturilor la matematică
- prof.Cernăţeanu Mihaela – Modalităţi inter-active de învăţare-teoria inteligenţelor multiple
- prof.Costea Liliana- Hidrosfera, sursă a vieţii
- prof. Ion Alexandru Filip – Mijloace didactice moderne utilizate la orele de muzică –instrumente muzicale moderne şi tradiţionale
- prof. Mareş Cezarina- Eficienţa în predarea fizicii a metodelor inter-active
- prof.Damian Fănica- Prietenia,floare rară-dirigenţie
Cadre didactice care au participat la seminarii/conferinţe de specialitate:
- prof.dr. Stupineanu Valentina - Conferinţa Naţională a geografilor-Timişoara
- prof.Costea Liliana - Conferinţa Naţională a geografilor-Timişoara
- prof.Mareş Cezarina – Conferinţa Naţională –curs La un click de educaţie modernă şi eficientă-Sinaia
- prof.dr. Stupineanu Valentina - Conferinţa Naţională –curs La un click de educaţie modernă şi eficientă-Sinaia
- prof.Cristea Daniela- Conferinţa Naţională –curs La un click de educaţie modernă şi eficientă-Sinaia
- prof.logoped Butoi Gabriela – Implementarea sistemului de audit intern şi control managerial
Realizarea progresului în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice – Personalul didactic care a urmat cursuri de perfecţionare este menţionat în Anexa Participarea la cursuri de formare/sesiuni de comunicare
Participarea la proiecte şi programe educaţionale este menţionată în Anexa Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor educaţionale
III. Identificarea factorilor de risc şi monitorizarea atentă a grupurilor vulnerabile pentru preîntâmpinarea apariţiei situaţiilor de risc; asigurarea egalităţii de şanse pentru toate categoriile de educabili.
1.Cabinetul metodic şi-a desfăşurat activitatea menţinând raporturi de colaborare cu personalul şi instituţiile implicate în activităţile extra-şcolare şi de sprijin pentru elevii cu risc – prin derularea unor proiecte referitoare la diminuarea absenteismului, efectele violenţei în şcoală, non-discriminarea.
Activităţi derulate în parteneriat sau colaborare cu instituţii abilitate din această perspectivă:
a. Activităţi umanitare, voluntariat- Asociaţia Mâini întinse –prof.înv. Ida Ştefana, prof.înv. Damianov Victoriţa
b. Activităţi umanitare, voluntariat – ONG Celisea -prof.dr. Stupineanu Valentina
c. Proiectele realizate în parteneriat cu CJRAE Tulcea şi Constanţa- Necenzurat, Singur acasă, Înţelege diferenţa,respectă egalitatea,Dincolo de aparenţe,Inimioare-inimioare, Fred goes net –prof.consilier Batiste Jenica, Prof.Cernăţeanu Mihaela, Prof.Cabuz Tatiana, Prof.Mareş Cezarina.
d. Proiectul Împreună pentru o şcoală a comunităţii- Biserica Sfinţii Trei Ierarhi- Prof.Silifon Nicoleta, Prof.înv.Vladu Otilia
2. Elaborarea, revizuirea şi aplicarea procedurilor vizând situaţiile de risc –absenteismul,starea disciplinară. Membrii comisiei CEAC au revizui procedura privind absenteismul şi situaţiile de risc.
3.Crearea cadrului necesar specific şcolarizării elevilor cu CES – acţiune metodică la nivelul Comisiei diriginţilor, programe de pregătire suplimentară cu elevii
IV. Asigurarea unui învăţământ pentru fiecare elev, convergent cu atingerea idealului educaţional asumat a fost favorizată a următoarele aspecte:
1. Realizarea unui context educaţional care să facă posibilă educarea elevilor noştri în spiritul ideii de cetăţean european. Să înţeleagă sensul apartenenţei la un anumit tip de comunitate, prin participarea la viaţa socială a clasei,a şcolii,a comunităţii.
Din această perspectivă, au fost realizate activităţile din cadrul proiectelor educaţionale cu următoarele instituţii:
- Biblioteca Judeţeană Panait Cerna- Prof.Damian Fănica, Prof.Doroftei Loredana, Educ.Siomca Anişoara, Înv.Cotună Mariana, Prof.înv.Vladu Otilia
- Teatrul Jean Bart- Prof.Damian Fănica, Prof.Cernăţeanu Mihaela
- Muzeul de etnografie şi folclor- Prof.înv.Nerasu Mirela, Educ.Pascu Maria, Prof.consilier Batiste Jenica, Prof.înv.Ida Ştefana, Prof.Axente Stela, Înv Nanulescu Eugenia, Educ.Siomca Anişoara
- Muzeul de istorie şi arheologie- Înv.Ştefan Ioana
2.Valorificarea punctelor tari ale fiecărui elev pentru obţinerea performanţelor personale.
Anexa Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
3.Crearea de competenţe care vizează igiena şi sănătatea atât a omului, cât şi a mediului – participarea la proiecte si parteneriate de mediu, discipline opţionale cu profil de educaţie pentru sănătate.
-parteneriatul cu Asociaţia Crucea Roşie- Prof.Doroftei Loredana, Înv.Bădilaş Paula
-parteneriatul cu Enel-filiala Tulcea/Play energy- Prof.dr.Stupineanu Valentina
-parteneriatul cu ICEM Tulcea - Prof.înv.Paraschivoiu Aneta, Prof.înv.Ariton Mihaela
-parteneriatul cu CIEMD Tulcea - Educ.Bejenaru Mihaela,Prof.înv.Ariton Mihaela, Prof.înv.Mihalcea Nina,prof.înv.Vladu Otilia
Propuneri îmbunătăţirea activităţii metodice


Nr.crt.
Activitate
Propunător
1.
Activităţi comune cu alte unităţi şcolare din localitate,judeţ,alte judeţe la nivelul ciclului gimnazial(simpozion,conferinţă tematică,parteneriate pe proiecte)
Prof.Damian Fănica
2.
Achiziţionarea de materiale didactice prin proiecte cu finanţare nerambursabilă-Consiliul locală- cu sprijinul Asociaţiei Părinţilor
Prof.dr. Stupineanu Valentina
3.
Planificarea unor activităţi de consiliere diriginţilor de către psihologul şcolii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală
Prof.Sâmbeteanu Mihaela
4.
Planificarea unor activităţi demonstrative interdisciplinare între comisiile metodice la nivel gimnazial
Prof.Cristea Daniela
5.
Activităţi vizând cunoaşterea psihologiei copilului pentru individualizarea şi diferenţierea actului instructiv-educativ –lectorat cu părinţii/temă în cadrul comisiilor metodice
Prof.înv.Struţu Mariana
6.
Identificarea unor modalităţi pertinente de colaborare cu familiile elevilor şi reprezentanţii Centrelor Speranţa,Grădinari
Prof.înv.Struţu Mariana
7.
Planificarea la nivelul şcolii a unor activităţi instructiv educative vizând cultivarea respectului faţă de valorile tradiţionale româneşti, istorie, folclor,personalităţi şi formarea atitudinii civice
Prof.Hâncu Floarea
8.
Organizarea unor activităţi comune între comisiile ciclului primar şi pre-primar
Educ.Băldău Mihaela
9.
Remedierea deficienţelor în proiectarea corectă a probelor de evaluare sumativă
Prof.înv.Struţu Mariana
10.
Popularizarea exemplelor de bune practici şi rezonarea lor pertinentă la nivelul comisiilor metodice
Prof.înv.Struţu Mariana
11.
Implicarea activă a personalului didactic în activitatea de informare şi documentare, în special în privinţa noutăţilor din domeniul de specialitate sau metodic
Prof.înv.Struţu Mariana
12.
Specializarea personalului didactic în elaborarea proiectelor cu finanţare( cursuri,seminarii)
Prof.înv.Struţu Mariana

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor educaţionale
-semestrul II-
An şcolar 2012/2013Titlul proiectului/partener
Activitate/responsabilitate
Numele cadrului didactic
Biblioteca Judeţeană Panait Cerna

Sărbătorirea centenarului Panait Cerna/participant(colaborator)


Prof.Damian Fănica
Prof.Doroftei Loredana
Educ.Siomca Anişoara
Biblioteca,o lume minunată/colaborator
Prof.înv.Vladu Otilia
Înv.Cotună Mariana
Teatrul Jean Bart
Vizionarea cu elevii a spectacolelor din programul teatrului
Prof.Damian Fănica
Prof.Cernăţeanu Mihaela
Asociaţia Crucea Roşie
Pregătirea echipajului Sanitarii pricepuţi
Prof.Doroftei Loredana
Sănătatea noastră,izvor de bogăţii-colaborare
Înv.Bădilaş Paula
Asociaţia Mâini întinse
Activităţi umanitare-voluntariat
Prof.înv.Damianov Victoriţa
Prof.Ida Ştefana
ONG.Celiseea/Voluntar în acţiune-Ateliere de creaţie
Activităţi de voluntariat umanitar-ecologic-coordonare echipa de proiect
Prof.dr.Stupineanu Valentina
Enel-filiala Tulcea/Play energy
Campania Fii cetăţean responsabil-coordonare la nivelul şcolii
Prof.dr.Stupineanu Valentina
Clubul de joacă Nemoland
Activităţi educative extraşcolare/colaborare
Prof.înv.Nerasu Mirela
Educ.Pascu Maria
Educ.Băldău Gabriela
Prof.înv.Axente Stela
Teatrul Dinamic party

Activităţi educative extraşcolare/colaborare
Prof.înv.Nerasu Mirela
Educ.Pascu Maria
Educ.Axente Stela
Muzeul de etnografie şi folclor

Activităţi educative extraşcolare/colaborare
Prof.înv.Nerasu Mirela
Educ.Pascu Maria
Prof.consilier Batiste Jenica

Descoperă,împărtăşeşte,participă. Din comorile satului dobrogean
Prof.înv.Vladu Otilia
Educ.Siomca Anişoara
Înv.Cotună Mariana
Prof.înv.Ida Ştefana
Prof.Axente Stela
Înv Nanulescu Eugenia
CJRAE Tulcea,CPECA Tulcea-
CJRAE Tulcea, CJRAE Constanţa
CEPCA Tulcea
Poliţia de proximitate
Proiect naţional Necenzurat
Activităţi educative extraşcolare/colaborare/cls.VIIB
Prof.Cernăţeanu Mihaela
Prof.Cabuz Tatiana
Prof.Mareş Cezarina
Singur acasă –proiect local (octombrie 2012-iunie 2013)-adresat elevilor cu părinţii în străinătate
Prof.consilier Batiste Jenica,
Proiect interjudeţean Înţelege diferenţa,respectă egalitatea –octombrie 2012-mai 2013 –grup ţintă elevii clasei a V-a B
Prof.consilier Batiste Jenica
Proiect local Dincolo de aparenţe
Octombrie 2012- 15.06.2013
Grup ţintă –elevii claselor V-VIII
Proiect interjudeţean Inimioare,inimioare
Noiembrie 2012-aprilie 2013
Grup ţintă- preşcolarii de la grupa mare
Prof.consilier Batiste Jenica
Proiect local Fred goes net
Octombrie 2012-iunie 2013
Grup ţintă-elevii claselor pregătitoare-VIII
Biserica Sfinţii Trei Ierarhi
Împreună pentru o şcoală a comunităţii/colaborareProf.înv.Vladu Otilia
Prof.Silifon Nicoleta
Sărbătorile pascale/jurizare concurs desene
Prof.Poiată Viorel
ICEM Tulcea-Natura,prietena mea
Activităţi educative extraşcolare de educaţie pentru cunoaşterea şi protecţie mediului
Prof.înv.Paraschivoiu Aneta
Prof.înv.Ariton Mihaela
CIEMD Tulcea

Activităţi educative extraşcolare de educaţie pentru cunoaşterea şi protecţia mediului
Educ.Siomca Anişoara
Educ.Bejenaru Mihaela
Prof.înv.Ariton Mihaela
Prof.înv.Mihalcea Nina
Asociaţia Smarty educaţional
Activităţi extraşcolare educative-colaborare
Educ.Băldău Gabriela
ISU Tulcea/Alo 112
Activităţi extraşcolare educative-colaborare
Prof.înv.Ariton Mihaela
Poliţia rutieră
Activităţi extraşcolare educative-colaborare
Prof.înv.Mihalcea Nina
Grădiniţa nr.3/Pas cu pas spre viaţa de şcolar
Activităţi extraşcolare educative-colaborare
Înv.Bădilaş Paula
Muzeul de istorie şi arheologie/Să ne cunoaştem istoria,să ne cunoaştem trecutul
Activităţi extraşcolare educative-cultivarea interesului şi a respectului faţă de trecutul poporului român - colaborare
Înv.Ştefan Ioana
Centrul multi-funcţional Aproape de tine/Fan explorator
Activităţi extraşcolare educative-colaborare
Prof.înv.Ilie Floarea
Primăria municipiului Tulcea/Consiliul local/proiect finanţat-în iunie 2013 din fonduri nerambursabile -Priveşte,gândeşte…schimbă!
Activitiăţi ce vizează cresterea gradului de consum a culturii scrise prin dezvoltarea posibilitatii de
autoexprimare puse în slujba cresterii gradului de informare si sensibilizare asupra
vietii comunitatii si dezvoltarea unei atitudini civice la elevi.
Teatru forum şi lansare de carte
Proiectul se va desfăşura în semestrul I al anului şcolar 2013/2014
Coordonator şi iniţiator proiect
Prof.dr.Stupineanu Valentina

Participarea la cursuri de formare/sesiuni de comunicare
- semestrul II-
An şcolar 2012/2013Nr.crt.
Titlu curs/program/sesiune
Credite
Numele cursantului
1.
Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului/POSDRU ID 25088
30
Prof.Damian Fănica
2.
La un click de educaţia modernă şi eficientă/POSDRU/87/1.3/S/62150
45
1.Prof. Doroftei Loredana
2.Prof. Costea Liliana
3.Prof. Mareş Cezarina
4. Prof.dr.Stupineanu Valentina
5.Prof. Silifon Nicoleta
6.Prof.înv. Mihalcea Nina
7.Prof.înv. Vladu Otilia
8.Înv. Cotună Mariana
9.Educ. Băldău Gabriela
10.Educ. Bejenaru Mihaelea
11.Educ. Axente Stela
12.Prof.înv.Damianov Victoriţa
13.Prof.Neaţu Ştefan
14.Educ. Pascu Maria
15.Educ. Siomca Anişoara
3.
Educaţie pentru viaţa de familie
-
Prof.Doroftei Loredana
4.
Curs de formare-profesorii de limbă română, franceză,engleză-abilitare curriculară
25
Prof. Gheorghe Georgeta
Prof.Sâmbeteanu Mihaela
5.
Curs formare continuă a profesorilor de matematică- abilitare curriculară
-
Prof.Neaţu Ştefan
6.
Conferinţa naţională SGR – Timişoara- 24 iunie
-
Prof. Costea Liliana
Prof.dr. Stupineanu Valentina
7.
Curs formare pentru clasele pregătitoare
-
Prof.înv.Nerasu Mirela
Prof.Ilie Floarea
Prof.înv.State Marusea

8.
Dezvoltarea profesională continuă ,componentă în instruirea diferenţiată a elevilor
25
Prof.Sâmbeteanu Mihaela
9.
Curs de formare a membrilor CEAC-Înregistrarea electronică a evaluării/17-19 mai/Galaţi
5
Prof.Cristea Daniela
Prof.dr.Stupineanu Valentina
10.
Conferinţa naţională-finalizare curs La un click de educaţie modernă şi eficientă/ 21-23 iunie/Sinaia
-
Prof.Cristea Daniela
Prof.Mareş Cezarina
Prof.dr.Stupineanu Valentina
11.
Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar
-
Prof.înv.Vladu Otilia
12.
Seminarul Implementarea sistemului de audit intern şi control managerial-Consiliul Judeţean Tulcea-iunie 2013

Prof.logoped Butoi Gabriela
13.
Curs Utilizarea Platformei de evaluare a dezvoltării- forma B (6/7- 18 ani)CJRAE Tulcea

Prof.logoped Butoi Gabriela
Prof.consilier Batiste Jenica
14.
Curs de formare – Abilităţi de viaţă la adolescenţi-prevenirea consumului de droguri

Prof.consilier Batiste Jenica
15.
Curs de formare- Tehnici de psihoterapie cognitiv comportamentală aplicată în tulburările de spectru autist-42 ore

Prof.consilier Batiste Jenica

Raportul Cabinetului metodic
- semestrul II – an şcolar 2012-2013 –
Comisia metodică
Denumirea activităţii
Modalitate de realizare
Responsabili
Data
Comisia metodică a educatoarelor şi învăţătoarelor claselor pregătitoare şi întâi
Valorificarea activităţilor de lucru manual la clasa pregătitoare
Referat
Nerasu Mirela
Axente Stela
28.02
Creşterea eficienţei învăţării prin interdisciplinaritate- fişe de lucru
Referat
Vladu Otilia
Paraschivoiu Aneta
12.06
Paştele-sărbătoare de suflet a românilor
Lecţie deschisă
Struţu Mariana
26.04
Activităţi integrate în grupele de copii din ciclul preprimar
Referat
Bejenaru Mihaela
18.05
Corectarea comportamentului agresiv al preşcolarilor
Referat
Siomca Anişoara
12.06


Comisia metodică a învăţătoarelor claselor II-IV


Comisia metodică a învăţătoarelor claselor II-IV


Interdisciplinaritatea-condiţie a unei învăţări eficiente
Referat
Ida Ştefana
30.04
Interdisciplinaritatea şi demersul didactic în învăţământul primar
Referat-comisia metodică din şcoală
Damianov Victoriţa
30.04
Modalităţi de abordare a interdisciplinarităţii
Referat- centru metodic
Damianov Victoriţa
30.04
Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor la matematică
Lecţie demonstrativă –clasa a II-a
Cotună Mariana
20.05
Strategii de evaluare interdisciplinare
Referat –com.şcoală
Ariton Mihaela
29.05
O nouă abordare a disciplinei Abilităţi practice-metode, tehnici de lucru, materiale necesare
Referat
Ariton Mihaela
26.02
Aplicaţii, concepte privind interdiciplinaritatea
Referat
Mihalcea Nina
26.05
Jocul didactic în predarea interdisciplinară
Referat
Bădilaş Paula
29.05
Activităţile interdisciplinare
Referat
State Marusea
29.05
Comisia metodică Limbă şi comunicare
Modalităţi interactive de învăţare – teoria inteligenţelor multiple -Baltagul- de M.Sadoveanu
Lecţie demonstrativă- clasa a VIII-a A
Cernăţeanu Mihaela
13.03
-Metode activ-participative pe baza teoriei inteligenţelor multiple
Referat-PPT
Damian Fănica
13.03
Comisia metodică
Om şi societate
Hidrosfera-sursă a vieţii
Lecţie demonstrativă- clasa a V-a B
Costea Liliana
19.03
Metode şi tehnici interactive în procesul de predare-învăţare a istoriei şi religiei
Referat
Expoziţie
Hâncu Floarea
Silifon Nicoleta
15.04
Situaţia schimbărilor climatice cu referire la litoralul Mării Negre
Comunicare ştiinţifico-metodică –Conferinţa Naţională a geografilor -Timişoara
Costea Liliana
24.03
Comisia metodică
Arte şi tehnologii
Comisia metodică
Arte şi tehnologii
Evaluarea competenţelor artistice dobândite la orele de educaţie plastică
Referat, expoziţie de grafică
Poiată Viorel
20.05
Mijloace didactice moderne aplicate la orele de muzică- Instrumente muzicale moderne şi tradiţionale
Lecţie demonstrativă –clasa a V-a B
Ion Alexandru Filip
12.06


Comisia Matematică şi ştiinţe


Eficienţa în predare prin folosirea metodelor interactive
Lecţie demonstrativă la fizică –clasa a VII-aB
Mareş Cezarina
18.03
Studiu asupra calităţii apei lacurilor din RBDD
Comunicare ştiinţifico-metodică în cadrul Simpozionului Naţional al geografilor –Timişoara
Stupineanu Valentina
24.03
La un click de educaţie modernă şi eficientă
Participare la Conferinţa naţională din cadrul proiectului La un click de educaţie modernă şi eficientă -Sinaia
Mareş Cezarina
Stupineanu Valentina
12 06
Comisia diriginţilor
Prietenia, floare rară
Lecţie demonstrativă –clasa a VI-a C
Damian Fănica
3.06


Cabinetul de consiliere şcolară şi logopedie
Consolidarea pronunţie sunetului R
Referat
Act.metodică la nivel judeţean
Butoi Gabriela
29.03
Participare la Conferinţa naţională a psihologilor şcolari de la Constanţa cu tema Consilierea şcolară între provocări şi paradigme
Comunicări de specialitate
Butoi Gabriela
Batiste Jenica
31 mai-1 iunie
Simpozion Naţional Sibiu- Exemple de bune practici în educaţia timpurie şi incluzivă
Comunicarea Dislalie polimorfă-studii de caz
Butoi Gabriela


Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
-semestrul II- an şcolar 2012 /2013-

Concurs/ olimpiadă
Etapa/faza
Rezultat
Îndrumător/ coordonator
Elev/elevi/clasa


Concursul
Fii inteligent la matematicăJudeţeană
Premiul I,II,III
Prof.înv.Ida Ştefana

Premiul I,II
Prof.înv.Damianov Victoriţa
2 elevi
13 premii
Înv.Cotună Mariana
13 elevi
8 premii I,
1 premiu II
3 premii 3,
3 menţiuni
Prof.înv.Ariton Mihaela
15 elevi
2 premii II
3 premii III
2 menţiuni
Prof.înv.Mihalcea Nina Cătălina
7 elevi
2 premii I
3 premii II
3 premii III
Înv.Bădilaş Paula
8 elevi
2 premii II
1 menţiune
Prof.înv.State Marusea
3 elevi
3 premii I
1 premiu II
1 menţiune
Prof.înv.Ilie Floarea
5 elevi
1 menţiune
Înv.Nanulescu Eugenia
1 elev


Concursul
Fii inteligent la matematicăNaţională
Premiul I,II,III
Prof.înv.Ida Ştefana

Premiul I,II
Prof.înv.Damianov Victoriţa
2 elevi
9 premii
Înv.Cotună Mariana
9 elevi
8 premii I
4 premii II
3 menţiuni
Prof.înv.Ariton Mihaela
15 elevi
1 premiu I
2 premii II
Prof.înv.Mihalcea Nina Cătălina
3 elevi
2 premii I
1 premiu II
Prof.înv.State Marusea
3 elevi
2 premii III
1 menţiune
Prof.înv.Ilie Floarea
3 elevi
1 premiu I
Înv.Nanulescu Eugenia
1 elevComunicare şi ortografie
Judeţeană
Premiul I,II,III
Prof.înv.Ida Ştefana

15 premii
Înv.Cotună Mariana
15 elevi
2 premii I
3 premii II
1 menţiune
Prof.înv.Ariton Mihaela
6 elevi
1 premiu II
1 premiu III
3 menţiuni
Prof.înv.Mihalcea Nina Cătălina
5 elevi
1 premiu II
1 premiu III
Înv.Bădilaş Paula
2 elevi
2 premii II
Înv.Ştefan Ioana
2 elevi
3 premii I
2 menţiuni
Prof.înv.Ilie Floarea
5 elevi
Comunicare şi ortografie
Naţională
9 premii
Înv.Cotună Mariana
9 elevi
1 premiu I
2 premii III
1 menţiune
Prof.înv.Mihalcea Nina Cătălina
4 elevi
2 premii I
3 premii II
4 premii III
Înv.Bădilaş Paula
9 elevi
1 premiu I
1 menţiune
Înv.Ştefan Ioana
2 elevi
2 premii I
1 premiu II
Prof.înv.Ilie Floarea
3 elevi
Micii exploratori
naţională
14 premii I
6 premii II
Prof.înv.Struţu Mariana
20

Cănguraşul matematician

naţională
Excelent
7 elevi
Foarte bine-11 elevi
Bine-1 elev
Prof.înv.Paraschivoiu Aneta
19 elevi
Cangurul în lumea basmelor
naţională
Excelent-7 elevi
Prof.înv.Paraschivoiu Aneta
7 elevi
Concursul SMART
judeţeană
1 premiu III
Înv.Ştefan Ioana
1 elev
Concurs Bucuriile iernii
naţională
premiul I
Înv.Nanulescu Eugenia

Concursul de dans Nuferii deltei
judeţeană
Premiul III
Prof.înv.Vladu Otilia
Echipa de dans

Concursul de desene Poveste de iarnă

naţională
2 premii II
3 premii III
Prof.înv.Vladu Otilia
5 elevi
1 premiu I
Prof.înv. Ida Ştefana
Premiul I-Blându Daniel Cătălin(VIB), Batog Alexandru Iulian(VIB), Premiul II- Mutilică Valentian, Pocora Alexandru, Doboş Andreea
prof.consilier Batiste Jenica
Concurs Sărbătoarea Paştelui în ochii copiilor

judeţeană
Premiul III
Prof.înv.Vladu Otilia
Activitate pe clasă
Concurs Copilăria, o lume fermecată
naţională
1 premiu II
Prof.înv. Ida Ştefana


Concursul de Comunicare,ortografie

judeţeană
2 menţiuni
Prof.Damian Fănica
2 elevi
1 menţiune
Prof.Cernăţeanu Mihaela
1 elev
Concursul Scrisoare pentru prietenul meu
judeţeană
2 menţiuni
Prof.Damian Fănica
2 elevi
Olimpiada de fizică
judeţeană
2 menţiuni
Prof. Mareş Cezarina
Torok Zoltan,Bondar Lavinia VIIB
Educaţie rutieră
zonală
Premiul III
Prof. Mareş Cezarina
Echipajul şcolii
Concurs Lumina Math
judeţeană
Premiul I
Prof.Gherghişan Marioara
Graur Andrei/VIC
+- poezie

judeţeană
1 menţiune
Prof.Gherghişan Marioara
Andrei Bogdan/VIA
Prof.Cernăţeanu Mihaela
Olimpiada de matematică
judeţeană
1 premiu I
Prof.Neaţu Ştefan
Torok Zoltan
Concurs naţional Eco-Atitudine
zonală
Premiul III
Prof.dr.Stupineanu Valentina
Echipajul şcolii
Olimpiada de limba română

judeţeană
1 menţiune
Prof.Cabuz Tatiana
Bondar Lavinia/clasa a VII-a B
Concursul de teatru şcolar
judeţeană
Premiul III
Prof.Cabuz Tatiana
Echipa de teatru a şcolii
Concurs de scrisori literare şi desene(SNAC)

judeţeană
Premiul II
Prof.Cabuz Tatiana
Bondar Lavinia/clasa a VII-a B
Concurs de desene Sărbătoarea Paştelui în ochii copiilor

judeţeană
Premiul I
Prof.Silifon Nicoleta

Concurs de desene în cadrul proiectului Alege,este dreptul tău

judeţeană
1 Premiu I
1 menţiune
Prof.Poiată Viorel
Mihu Lucian/VIIB
Olteanu Teodora/VIIB
Concurs de postere în cadrul proiectului Mesajul meu anti-drog

judeţeană
Diplomă de participare
Prof.Poiată Viorel
Elevii clasei a VII-aB
Concursul de reviste şcolare
judeţeană
Premiul I
Prof.Cernăţeanu Mihaela
Colectiv de redacţie
Concurs Voinicel
naţională
Premii I,II,III
Educ.Axente Stela
Grup.pregătitoare B
Premii I,II,III
Menţiune
Educ.Nerasu Mirela
Grup.pregătitoare A
13 premii I
Educ.Bejenaru Mihaela
Grupa mijlocie
Premiul II, III
Educ.Pascu Maria
Grupa mare
7 premii I
5 premiu II
Educ.Băldău Gabriela
Grupa mică
Smarty
naţională
Premii I,II,III
Menţiune
Educ.Axente Stela
Grup.pregătitoare B
Premiul I
Educ.Nerasu Mirela
Grup.pregătitoare A
10 premii I
6 premii II
Educ.Băldău Gabriela

Paştele prin ochii copiilor-concurs desene
Judeţeană
1.04-15.06
4 premii de excelenţă
Educ.Bejenaru Mihaela
Grupa mijlocie
Premiul I(VIA, VIB, VIIA, VIIIB)
prof.consilier Batiste Jenica

Concursul de educaţie rutieră
zonală
Premiul III
Prof.Mareş Cezarina
Stalianoi Igor,Torok Zoltan
Concursul naţional Flori pentru mama
naţională
2 premii I
Educ.Băldău Gabriela

Concursul judeţean Delta Dunării
judeţeană
1 premiu II
1 menţiune
Educ.Siomca Anişoara

Premiul I,II,III
Menţiune
Educ.Bejenaru Mihaela
Concursul naţional Deschideţi inima creştine
naţională
3 premii I
Educ.Siomca Anişoara

Olimpiada de limb[ franceză
judeţeană
1Premiul I
Prof.Gheorghe Georgeta

Raportul Cabinetului metodic
- semestrul I – an şcolar 2012-2013 –

ACTIVITATEA METODICĂ LA NIVELUL ŞCOLII
– PARTE COMPONENTĂ A PROCESULUI EDUCATIV-
Repere
1.Creşterea eficienţei activităţii didactice (lecţii deschise, dezbateri tematice);
2.Perfecţionarea continuă şi periodică a cadrelor didactice (documentare şi prezentare de referate metodice, inter-asistenţe şi schimburi de experienţă, organizare şi participare la sesiuni de comunicări, referate ştiinţifice, susţinerea examenelor de definitivat şi grade didactice, participarea la cursuri de perfecţionare);
3.Optimizarea planificării şi proiectării didactice prin prezentarea şi dezbaterea documentelor de planificare şi proiectare specifice, respectiv: eşalonarea anuală a unităţilor de învăţare, planul calendaristic semestrial, proiectarea unităţii de învăţare şi proiectul didactic.
4.Prezentarea şi dezbaterea sistemelor de evaluare pe clase, respectiv instrumentele de evaluare, caracterul obligatoriu sau alternativ al acestora, eşalonarea pe semestre şi criteriile de stabilire a scalelor de evaluare;
5.Extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educaţiei;
6.Stimularea creativităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
7.Elaborarea şi popularizarea materialelor metodice;
8.Valorificarea experienţei pozitive;
9.Activităţi specifice elevilor cu CES.

OBIECTIVE GENERALE
*
*
Modernizarea actului didactic,creşterea calităţii şi atractivităţii acestuia prin extinderea utilizării metodelor moderne.

*
*
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în concordanţă cu modelul de cadru didactic specific şcolii.
*
*
Identificarea factorilor de risc şi monitorizarea atentă a grupurilor vulnerabile pentru preîntâmpinarea apariţiei situaţiilor de risc;asigurarea egalităţii de şanse pentru toate categoriile de educabili.

*
*
În şcoala noastră se va realiza un învăţământ, pentru fiecare elev,convergent spre atingerea idealului educaţional pe care ni l-amasumat.


OBIECTIVE SPECIFICE
I. Modernizarea actului didactic,creşterea calităţii şi atractivităţii acestuia prin extinderea utilizării metodelor moderne.
1.Cabinetul metodic a monitorizat eficientizarea predării - învăţării în următoarele două direcţii:
a) din perspectiva elevului, având în vedere realizarea obiectivelor actuale ale învăţării:
  • învăţă să ştii;
  • învăţă să faci (să aplici ceea ce ştii);
  • învaţă să aplici spontan şi să argumentezi ceea ce ştii;
b) din perspectiva cadrului didactic, învăţământ funcţional: transmiterea de cunoştinţe cu valoare aplicativă ridicată.Au fost asistate 13 cadre didactice care au obţinut calificativul f.bine - Axente Stela, Neaţu Ştefan, Frîncu Floarea, Costea Liliana, Silifon Nicoleta, Pascu Maria, Nerasu Gabriela, Vladu Otilia, Cotună Mariana, Ariton Mihaela, Mihalcea Nina, State Marusea.
2.Folosirea de către cadrele didactice a echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării, cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică. Deoarece baza materială a şcolii nu răspunde,încă, cerinţei de utilizare a echipamentelor informatice, utilizarea acestora s-a realizat parţial.
3.Cabinetul metodic a prezentat Consiliului de Administraţie propuneri pentru proiectul de dezvoltare al şcolii cu scopul ameliorării ofertei anuale de învăţare.
II. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în concordanţă cu modelul de cadru didactic specific şcolii.
În semestrul I s-a remarcat îmbunătăţirea pregătirii personaluluididactic şi a condiţiilor în vederea satisfacerii cerinţelor stabilite pentru pregătirea şi formarea elevilor prin :
  • valorificarea experienţei şi a competenţelor dobândite de către cadrele didactice în cadrul cursurilor de perfecţionare şi formare continuă;cadrele didactice au urmat cursuri de perfecţionare în domeniul limbilor moderne(franceză şi engleză) şi TIC ( prof.Mareş Cezarina şi prof. Neaţu Ştefan)
  • dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţia de noi competenţe – tematica abordată la nivelul în cadrul comisiilor metodice Matematică-Ştiinţe, comisia claselor II- IV, comisia educatoarelor şi claselor pregătitoare şi I;
  • realizarea progresului în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice – participarea la proiecte şi programe educaţionale.

III. Identificarea factorilor de risc şi monitorizarea atentă a grupurilor vulnerabile pentru preîntâmpinarea apariţiei situaţiilor de risc;asigurarea egalităţii de şanse pentru toate categoriile de educabili.
1.Cabinetul metodic şi-a desfăşurat activitatea menţinând raporturi de colaborare cu personalul şi instituţiile implicate în activităţile extra-şcolare şi de sprijin pentru elevii cu risc – prin derularea unor proiecte referitoare la diminuarea absenteismului, efectele violenţei în şcoală, non-discriminarea.
2. Elaborarea, revizuirea şi aplicarea procedurilor vizând situaţiile de risc –absenteismul,starea disciplinară.
3.Crearea cadrului necesarspecific şcolarizării elevilor cu CES – acţiune metodică la nivelul Comisiei diriginţilor, programe de pregătire suplimentară cu elevii

IV. În şcoala noastră se realizează un învăţământ pentru fiecare elev,convergent cu atingerea idealului educaţional pe care ni l-amasumat.
1. Formarea si dezvoltarea competenţelor pentru o viaţă eficientă,de succes.
2. Realizarea unui context educaţional care să facă posibilă educarea elevilor noştri în spiritul ideii de cetăţean european. Să înţeleagă sensul apartenenţei la un anumit tip de comunitate, prin participarea la viaţa socială a clasei,a şcolii,a comunităţii.
3.Valorificarea punctelor tari ale fiecărui elev pentru obţinerea performanţelor personale.
4.Crearea de competenţe care vizează igiena şi sănătatea atât a omului, cât şi a mediului – participarea la proiecte si parteneriate de mediu, discipline opţionale cu profil de educaţie pentru sănătate, respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al şcolii .

PROIECTE EDUCAŢIONALE
Tip de activitate/Grup ţintă
Denumire proiect
Coordonator/responsabili
Proiect interjudeţean– CJRAE Constanţaclasa a V-a B
Înţelege diferenţa, respectă egalitatea’’reducerea absenteismului şi violenţei în şcoli
Profesor consilier şcolar Batiste Jenica,prof.Costea Lilianaoctombrie 2012- aprilie 2013
Proiect educaţional
,,Doi parteneri, acelaşi scop educaţional – educarea copilului’’
prof.înv. Struţu Mariana
Proiect la nivelul claselor V-VIII-dezvoltarea abilităţilor practice la educaţie tehnologicăClasele V-VIII
,,Mă mândresc cu proiectul meu’’
prof. Cristea Danielanoiembrie – decembrie 2012
Proiect educaţional- clasele I-VIII
,,Împreună pentru o şcoală a comunităţii’’
prof.Silifon Nicoleta,prof.înv. Vladu Otilia
Campanie umanitară – grădiniţă-clasele I-VII I- organizată de Fundaţia pentru Tineret Tulcea, Crucea Roşie
,,Ajută-l pe Moş Crăciun’’
bibliotecar Puflea VioletaEducatoarele,învăţătoarele, diriginţii
Campanie organizată la nivelul şcolii sub egida Antena 3 – clasele II- VII
,,Pe tricolor e scris unire ‘’Campanie dedicatăZilei Naţionale a României
Prof.Stupineanu Valentina-coordonatorÎnvăţătoarele, diriginţii
Proiect naţional –educaţie pentru mediu sub egida PETROM şi MECTS–clasa a VIII-a A/
,,În căutarea lui Andrei- proiectul ,,Tulcea, oraşul inimilor noastre’’
prof.Stupineanu Valentina
Proiect educaţional naţional ,,Lapte şcolar”-clasa a VII-aB-
temele ,,Delta de lapte” si ,,Oraşul nostru de lapte
prof. Mareş Cezarina
Activitate educaţională – Tulcea, la 1870- lansarea cărţii scriitorului Nicolae Aritonelevii claselor V-VIII
,,Tulcea la 1870.Adevărata poveste a lui Nifon Bălăşescu, Ismail Bey şi Charles Hurtley’’
prof.Stupineanu Valentina- coordonatorprof.Cabuz Tatianabibliotecar Puflea Violeta
Proiect interjudeţean „Inimioare, inimioare” CJRAE Constanţa-grupa mare
„Inimioare, inimioare”Dezvoltarea competenţelor emoţionale ale preşcolarilor prin abilitarea lor de a se adapta atât la propriile emoţii cât şi la emoţiile celorlalţi, pentru îmbunătăţirea climatului educativ din grădiniţă.
Prof. consilier şcolar, Batiste JenicaEducatoare Pascu MarianaDurata: decembrie 2012-martie2013
Proiect educaţional local-Grup ţintă: : 100 de elevi din clasele IV A,B,C şi aV-a, din care 15 elevi instituţionalizaţi în centrele de plasament
„Acceptă diferenţele!”Prevenirea şi combaterea fenomenului de discriminare a copiilor instituţionalizaţi
Prof. consilier şcolar, Batiste JenicaProf. înv. State MaruseaProf. înv. Ştefan IoanaProf. înv. Ilie FloareaProf. Doroftei Loredana
Proiect educaţional –12 elevi din învăţământul gimnazial cu părinţii plecaţi în străinătate
„Nu sunt singur!”Implicarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate într-un program de consiliere şi de socializare.
Prof. consilier şcolar, Batiste JenicaDurata: octombrie 2012- mai 2013
Proiect naţional „Necenzurat”- M.E.C.I.Agenţia Naţională Antidrog- Grup ţintă: clasele VII A , B
„Necenzurat”Formarea abilităţilor de viaţă la preadolescenţi în prevenirea consumului de droguri
Prof. consilier şcolar, Batiste JenicaPsiholog C.E.P.C.A. Matei Alina Durata: ianuarie-iunie 2013
Simpozion judeţean dedicat Zilei Mondiale a alimentaţiei– echipe de elevi din clasele a VII-aB şi a VIII-a B
,,Mărul vedeta toamnei
Prof. Mareş CezarinaProf. Stupineanu Valentina
Activităţi dedicate Zilei şcolii – 6 decembrie
Zilele porţilor deschise
Învăţătoarele claselor I-IVProf.Cabuz Tatiana, Cernăţeanu Mihaela, Damian Fănica,Ion Alexandru
Activităţi dedicate sfinţirii şcolii
Sfântul Nicolae, patronul spiritual al şcolii
Prof.Stupineanu ValentinaProf.Silifon Nicoleta, învăţătoarele claselor I-IV
BAZA DATE – PARTENERIATE
AN ŞCOLAR 2012-2013
Nr.crt
Denumire acord/protocol/parteneriat
Parteneri/Instituţia
Coordonator(cadre didactice)
Orizont de timp
1.
,,Descoperă, împărtăşeşte, participă.Din comorile satului dobrogean’’
Consiliul Judeţean Tulcea,ICEM
Educ.Simca AnişoaraÎnv. Nanulescu EugeniaEduc. Bejenaru MihaelaNerasu MirelaAxente StelaProf.înv. Ida ŞtefanaEduc. Băldău GabrielaÎnv.Cotună MarianaProf.înv. Struţu Mariana
an şcolar 2012-2013
2.
,, Cele patru anotimpuri- Iarna’’ – ediţia a II-a
Şcoala Gimnazială Nr.27 Timişoara
Educ. Siomca Anişoara
an şcolar 2012-2013
3.
Parteneriat educaţional
Teatrul de păpuşi ,,Dinamic’’
Educ. Siomca AnişoaraEduc.Pascu MarianaÎnv. Axente Stela
an şcolar 2012-2013
4.
,,Cu hârtia noi lucrăm şi hîrtia reciclăm’’
Primăria municipiului Tulcea, CIEMD
Educ. Siomca Anişoara
an şcolar 2012-2013
5.
Protocol de colaborare
Asociaţia Educartes, jud.Mureş
Educ.Pascu MariaEduc.Băldău Gabriela
2012-2014
6.
Protocol de colaborare
S.C.Bioland SRL
Educ. Pascu Maria
Educ. Axente Stela
Educ.Băldău Gabriela
an şcolar 2012-2013
7.
Basmul-Formator de comportamente pozitive
Clubul de joacă ,,Nemoland’’
educatoarele
an şcolar 2012-2013
8.
,,Ajută-l pe Moş Crăciun’’
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea
Diriginţi, învăţătoare
Noiembrie- decembrie2012
9.
,,Clubul iubitorilor limbii engleze, franceze ,,
Biblioteca Judeţeană Panait Cerna
Profesorii de lb.engleză şi franceză
an şcolar 2012- 2013
10.
,,Respectă viaţa’’
Poliţia municipiului Tulcea.Biroul rutier
Înv. Mihalcea Nina Cătălina
Octombrie 2012-mai 2013
11.
,, Fan Explorator’’
Asociaţia ,,Mâini întinse’’ Tulcea
Prof.înv. Ariton Mihaela
Prof.înv.Ida Ştefana
Prof.înv. Ilie Floarea
Prof.înv. Damianov Victoriţa
an şcolar 2012-2013
12.
,,Alo,112’’
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Delta
Prof.înv. Ariton Mihaela
Noiembrie 2011-iunie 2013
13.
,, Joc cu folos’’
Asociaţia ,,Mâini întinse’’Tulcea
Prof. Ariton Mihaela,Ida Stefana, înv. Bădilaş Paula
Octombrie 2011-iunie 2012
14.
,,Reciclarea şi valorificarea deşeurilor’’
Centrul de Informarea şi Educare în Managementul Deşeurilor, Primăria municipiului Tulcea
Prof.înv.Mihalcea Nina Cătălina
an şcolar 2012-2013
15.
,, Bilioteca- o lume minunată’’
Biblioteca judeţeană Panait Cerna
Înv. Cotună Mariana
Octombrie 2012-iunie 2013
16.
,,Natura, prietena mea’’
ICEM, Centru Muzeal Ecoturistic
Prof.înv. Ariton MihaelaProf.înv. Paraschivoiu Aneta
An şcolar 2012-2013
17.
,,Sănătatea noastră, izvor de bogăţii’’
Crucea Roşie Română –filiala Tulcea
Prof.înv. State MaruseaProf.înv. Bădilţ Paula
octombrie 2012-mai 2013
18.
Parteneriat educaţional
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Tulcea
Psiholog Batiste Jenica
An şcolar 2012-2015
19.
,,Împreună pentru o şcoală a comunităţii’’
Biserica,, Trei Ierarhi,,Episcopia Tulcii’’
Prof. Silifon Nicoleta. Prof.înv.Vladu Elena-Otilia
An şcolar 2012-2013
20
,,Descoperă,împărtăşeşte, participă!Din comorile satului dobrogean’’
ICEM Muzeul de Etnografie şi Artă populară
Prof. Batiste Jenica , prof.Sâmbeteanu Mihaela
An şcolar 2012-2013
21.
,,Înţelege diferenţa, respectă egalitatea’’
Centrul Judeţean de Asistenţă Educaţional Constanţa
Prof.Batiste JenicaProf.Costea Liliana
An şcolar 2012-2013
22
,, Tulcea- cultură şi tradiţii’’
S.C. Proangelo
Prof.Stupineanu Valentina
noiembrie 2012-iunie 2013
REZULTATE CONCURSURI
Premiul II la Concursul Internaţional ,,Play energy’’ – etapa naţională – echipa clasei a VI-a B – prof.dr.Stupineanu Valentina

Locul I la Concursul Naţional ,,Lumina math’’ - etapa I , la clasa a VI-a elev Graur Andrei( VI C)- prof. Gherghişan Marioara

Locul II la Concursul Naţional ,,Lumina math’’- etapa I , la clasa a VII-a elev Török Zoltan ( VII B)- prof. Neaţu Ştefan

Premiul II la etapa regională ,,Play energy’’ echipa clasei a VI-a B - prof.dr.Stupineanu Valentina

Menţiune la concursul ,,De la Sfântul Andrei la Sfântul Nicolae’’- secţiunea creaţie – prof.Silifon Nicoleta

ANALIZA ACTIVITĂŢII CABINETULUI METODIC
- FUNCŢIE DE REPERELE PROPUSE –

Semestrul I – An şcoalar 2012-2013
Repere
Modalităţi de realizare
Evaluare
Observaţii
Perfecţionarea continuă şi periodică a cadrelor didactice
documentare şi prezentare de referate metodiceinter-asistenţe şi schimburi de experienţăorganizare şi participare la sesiuni de comunicărireferate ştiinţificesusţinerea examenelor de definitivat şi grade didacticeparticiparea la cursuri de perfecţionare
++/-++/-++
Referate susţinute în cadrul comisiilor – educatoarelor,claselor pregătitoare şi I- Om şi societate, Matematică şi Ştiinţe Schimb de experienţă la nivelul comisiilor claselor II-IV şi Limbă şi comunicare Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice –comisia metodică Matematică şi Ştiinţe – prof. Stupineanu V. şi Mareş Cezarina Susţinerea referatului ştiinţific- comisia metodică Om şi societate-prof. Costea Liliana Înscrierea la examenul pentru obţ. gradului didactic I – comisia educatoarelor Participarea la cursuri de perfecţionare –prof.Gheorghe Georgeta, Cernăţeanu Mihaela, Doroftei Loredana, Neaţu Ştefan, Mareş Cezarina, învăţătoarele claselor pregătitoare
Optimizarea planificării şi proiectării didactice
dezbaterea documentelor de planificare şi proiectare specifice
+
Realizată integral la nivelul comisiilor metodice din şcoală
Prezentarea şi dezbaterea sistemelor de evaluare pe clase
dezbaterea sistemelor de evaluare şi stabilirea măsurilor de ameliorare
+/-Măsurile de ameliorare la anumite comisii nu au fost prezentate în timp util
Realizată parţial: comisia educatoarelor,cls.pregătitoare şi I – realizat integral comisia cls.II-IV – realizat integral comisia Limbă şi comunicare - parţial comisia Matematică- Ştiinţe – parţial comisia Om şi societate -parţial
Stimularea creativităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic
elaborare de programe şi proiecte metodice şi educaţionale•coordonarea proiectelor educaţionale• responsabilităţi în domeniul coordonării domeniului didactic la nivelul şcolii,municipiului, judeţului
+++
◊ Gradul ridicat de implicare în realizarea proiectelor educaţionale prin parteneriat, în special în rândul educatoarelor şi învăţătoarelor.◊ Nr. relativ mic de mentori şi formatori din şcoală, raportat la nivelul profesional şi calificare◊ Rezultate f.bune la nivel naţional la concursurile Play energy(locul II) şi Lumina-math ( locul I şi II etapa I)- prof. Stupineanu V., Gherghişan Marioara, Neaţu Ştefan)◊ Rezultate f. bune obţinute la concursul Oraşul de lapte, ce promovează creativitatea şi lucrul în echipă – prof.Mareş Cezarina◊ Implicarea învăţătoarelor,a profesorilor Ion Alexandru,Cabuz Tatiana, Damian Fănica, Cernăţeanu Mihaela, în realizarea spectacolelor dedicate Zilei şcolii
Elaborarea şi popularizarea materialelor metodiceElaborarea şi popularizarea materialelor metodice
Elaborarea materialelor metodice utilizate curent în procesul de predare-învăţareElaborarea materialelor metodice utilizate în cadrul proiectelor de parteneriat• mediatizare
++
Realizare periodică la nivelul comisiilor metodice – educatoare – cls. pregătitoare, cls. I-IV◊ Mediatizarea materialelor metodice,a activităţilor desfăşurateşi a rezultatelor obţinute pe site-ul http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com
◊ Mediatizarea rezultatelor obţinute de elevi – panourile din holul de la parter◊ Mediatizarea rezultatelor obţinute de elevi în presa locală şi naţională
Valorificarea experienţei pozitive
• Prezentarea rezultatelor deosebite în materialele de analiză ale comisiilor metodice• Popularizarea unor rezultate edificatoare profilului educaţional în oferta şcolii
+

Comisia metodică a educatoarelor, claselor pregătitoare şi I
*
*
Referat ,,Corectarea tulburarilor de comportament ale prescolarilor” prof. înv.Siomca Anişoara

*
*
Activitate de parteneriat cu ,,Clubul Nemoland” finalizat printr-o expoziţie ,,Să împărtăşim din realizările copiilor” educ. Băldău Gabriela


educ. Pascu Maria
*
*
Participare la expoziţia ,,Podoabe de Crăciun’’ –ICEM- educ. Bejenaru Gabriela, Siomca Anişoara

*
*
Participare la festivalul de colinde –Biblioteca Panait Cerna – prof. înv. Vladu Otilia

*
*
Participare la concursul de poezii şi cântece -Ziua armatei, acţiune ICEM ,,Peşti din apele dulci’’ înv. Paraschivoiu Aneta
Comisia metodică a claselor II –IV

*
*
Lecție demonstrativă la clasa a- IV-a C


„Toamna” de Octavian Goga - prof.Cernățeanu Mihaela și înv .Ilie Floarea
Asistenţe la ore
- înv.Cotună Mariana
- prof.înv. Ariton Mihaela
- prof.înv. Mihalcea Nina
- prof.înv. State Marusea
Comisia metodică ,,Limba si comunicare

Lecţie demonstrativă – opţ.engleză – prof.Sâmbeteanu Mihaela
Redactarea revistei şcolii ,,Campionii’’ –prof.Cernăţeanu Mihaela
Participare la activităţile dedicate Zilei şcolii- prof. Cabuz Tatiana, prof.Damian Fănica, prof. Cernăţeanu Mihaela

Comisia metodică ,,Arte şi tehnologii‘’
*
*
Proiect ,,Mă mândresc cu proiectul meu’’ – expoziţie tematică cu machete – clasele V-VIII – prof. Cristea Daniela

*
*
Ziua Dobrogei-14.noiembrie-prof.Ion Alexandru Filip

*
*
Colinde – Serbarea de Crăciun


Comisia metodică ,,Om şi societate’’
Aplicaţie practică în orizontul local cu elevii claselor a-VIII-B , având ca temă,,Observaţii privind influenţa climei Dobrogei asupra răspândirii vegetaţiei’’(referat). Activitate organizata cu elevii în orizontul local; valorificarea acestora la clasă, abordari metodice - Prof.Costea Liliana
Asistenţe la ore
- prof. Frîncu Floarea - istorie
- prof. Costea Liliana -geografie
- prof. Silifon Nicoleta – religie
Activităţi extracurriculare
Participarea la expoziţia dedicată Zilei Greciei – cls. A V-a B –prof.Costea Liliana
Participarea la colinde STX – cls. a V-a B
Promovarea exemplelor de bune practici
Publicarea activităţilor educative şi a rezultatelor obţinute la concursuri în presa locală- ziarul Delta, Obiectiv, Ziarul de Tulcea
• Postarea activităţilor pe site-ul http://gimnaziul12tulcea.wikispaces.com


• Popularizarea unor activităţi culturale şi metodice pe site-uri de specialiate : mistereledunarii.wordpress.com,www.episcopiatulcii.ro, www.didactic.ro , www.**laptes**colar.ro , www.**incautarealuiandrei**.ro


Elaborat de,
Director adjunct, prof.dr. Stupinenu Valentina