ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 Tulcea
COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

RAPORTUL COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
SEMESTRUL I
AN ŞCOLAR 2013-2014
În semestrul I al anului şcolar 2012/2013, membrii Comisiei CEAC s-au întrunit lunar în scopul desfăşurării următoarelor activităţi:

 • Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii pentru anul şcolar 2012-2013;
 • Elaborarea Planului operaţional;
 • Revizuirea Regulamentului de Ordine Interioară prin consultarea elevilor, părinţilor
 • Revizuirea procedurilor existente şi elaborarea de noi proceduri, conform graficului
 • Evaluarea eficienţei procesului de predare-învăţare prin analiza asistenţelor la ore, conform planificării şi a procedurii privind evaluarea procesului de predare învăţare – raportarea monitorizării progresului şcolar
 • Evaluarea participării cadrelor didactice la programele de formare profesională, raportată la oferta Casei Corpului Didactic Tulcea, IŞJ Tulcea şi cerinţele personalului didactic din şcoală
 • Intocmirea bazei de date a absenteismului şcolar, pe baza raportării lunare şi a procedurii privind diminuarea absenteismului
 • Prezentarea Rapoartelor de analiză cu privire la verificarea conţinutului portofoliilor
personale, de către responsabilii comisiilor metodice;
 • Prezentarea şi predarea Rapoartelor comisiilor metodice privind proiectarea didactică
 • Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor

Obiectiv
Evaluare- indice de realizare
Responsabili
Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii pentru anul şcolar 2012-2013;
F.B– 100%
Coordonator CEAC
Elaborarea Planului operaţional
F.B – 100%
Coordonator CEAC
Revizuirea Regulamentului de Ordine Interioară prin consultarea elevilor, părinţilor
F.B – 100%
Prof. Cobzaru Elena Cristina
Prof. Manolache Daniela
Prof.înv. Plugariu Luminița
Revizuirea procedurilor existente şi elaborarea de noi proceduri, conform graficului
F:B – 100%
Prof. Moscalu Anca
Prof. înv. Mîrza Cornelia
Evaluarea eficienţei procesului de predare-învăţare prin analiza asistenţelor la ore, conform planificării şi a procedurii privind evaluarea procesului de predare învăţare – raportarea monitorizării progresului şcolar
F.B – 100%
Prof. Cobzaru Elena Cristina
Evaluarea participării cadrelor didactice la programele de formare profesională, raportată la oferta Casei Corpului DidacticBotoșani, IŞJ Botoșani şi cerinţele personalului didactic din şcoală
F:B – 100%
Prof. Stupineanu Valentina
Intocmirea bazei de date a absenteismului şcolar, pe baza raportării lunare şi a procedurii privind diminuarea absenteismului
F:B – 100%
Prof.Cobzaru Elena Cristina
Prof.
Prezentarea Rapoartelor de analiză cu privire la verificarea conţinutului portofoliilorpersonale, de către responsabilii comisiilor metodice
B – 60%
Prof.
Prezentarea şi predarea Rapoartelor comisiilor metodice privind proiectarea didactică
F:B – 100%
Prof.
Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor
F:B – 100%
Prof.
Obiective
Revizuirea procedurilor existente şi elaborare de noi proceduri
Realizarea acestui obiectiv se încadrează în graficul Planului operaţional.Au contribuit la revizuirea procedurilor şi elaborare de noi proceduri: prof.Moscalu Anca, prof. înv. Mîrza Cornelia şi coordonatorul Comisiei CEAC, prof.înv Plugariu Luminița. Au fost realizate şi aprobate în Consiliul de administraţie al şcolii următoarele proceduri:
 1. Procedura privind reducerea absenteismului
 2. Procedura privind observarea procesului de predare-învăţare
 3. Procedura privind Curriculum la decizia şcolii
 4. Procedura
6. Revizuirea procedurii de evaluare a activitatii de predare invatare7.Revizuirea procedurii privind monitorizarea, prevenire şi combaterea absenteismului
Motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea calitatii procesului instructiv-educativ
Pentru realizarea acestui obiectiv s-a urmărit :
- înregistrarea sistematică a participărilor la programe academice şi de formare, la întâlniri, mese rotunde, conferinţe, parteneriate etc
- evidenţierea cadrelor didactice participante la programe de formare prin publicarea rezultatelor pe site-ul gimnaziul12tulcea.wikispaces.com şi aprecierea în materialele de analiză semestriale ale şcolii
Reducerea absenteismului scolar
Revizuirea Regulamentului de Ordine Interioară prin consultarea elevilor, părinţilor
Cunoaşterea şi aplicarea ROI de catre partenerii procesului instructiv-educativ din şcoala(elevi,profesori,învăţători,educatori,părinţi
În scopul stabilirii Curriculumului la Decizia Şcolii pentru anul şcolar 2012-2013 s-a întocmit un chestionar vizând propuneri pentru disciplinele opţionale, care a fost aplicat tuturor elevilor, iar propunerile acestora au fost centralizate şi discutate la nivelul fiecărei comisii metodice.