RAEI /Partile I si IIIRAEI – Partea a II-a

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂŢII REALIZATE|| Nr. crt
Activităţi
Tipul de activitate**[1]**

Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
1.
►Revizuirea procedurilor existente pe baza feed-back-ului de la beneficiari şi elaborarea de noi proceduri
1
►Promovarea valorilor calitatii in educatie prin managementul institutional şi creşterea prestigiului şcolii la nivelul comunităţiimmm
►Periodic/conform calendarului
►Coordonator CEAC
Prof.Cristea Daniela
Prof. Costea Liliana
Înv. Cotună Mariana
Învăţători
Diriginţi
-revizuirea şi elaborarea procedurilor si înregistrarea lor Registrul procedurilor CEAC
- Cresterea ratei progresului scolar
- Plan de masuri pentru reducerea absenteismului
- Avizarea procedurilor de catre Cons.de administratie
-Postarea pe site-ul comisiei
Comentarii:
►În scopul dezvoltării sistemului de management al calitatii şi formării culturii institutionale, promovarea unei culturi a calitatii(C) au fost revizuite procedurile: procedura culturii organizaţionale, procedura CDŞ, procedura de informare, procedura de comunicare internă şi externă. Au fost elaborate procedurile: procedura de reducere a absenteismului şcolar, procedura de observare a lecţiei.Activitate realizată în proporţie de 100%.
Prin consultarea comisiilor metodice, a reprezentantilor parintilor si a consiliului profesoral s-a realizat o adaptare pertinenta a procedurilor existente la problemele specifice şcolii.
►Ce am învăţat
Măsurile de remediere contribuie la creşterea calităţii actului didactic, asigurandu-se progresul şcolar, scăderea ratei absenteismului şi creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor în educaţie.
2.
Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare continuă şi de dezvoltare profesională
3
Formarea profesionala a cadrelor didactice în concordanţă cu strategia de dezvoltare managerială, cu planul operaţional şi cu oferta educaţională a instituţiei de învăţământ.
Periodic/conform programelor de formare CDŞ şi ISJ
Responsabil Comisie Resurse umane
Responsabili comisii si catedre metodice
Secretariat
- Evidenţa participării c.d. la act. de cercetare stiintifica si metodica la nivelul scolii, local, regional ,national(simpozioane, conferinţe, seminarii, publicaţii în reviste de specialitate)
- Existenta rapoartelor de analiza privind planurile remediale ale progresului si dezvoltarii elevilor(fişe de observare a lecţiei)
Comentarii:
►În scopul atingerii standardelor de eficacitate educaţională(B) activităţile propuse au fost realizate în proporţie de 100%.
Dezvoltarea profesională :17 cadre didactice au urmat cursurile programului La un click de educaţie modernă şi eficientă POSDRU/87/1.3/S/62150; 4 membrii ai catedrei Limbă şi comunicare au urmat cursuri de abilitare curriculară pentru limbi moderne şi limba română, prof.Damian Fănica, membră a comisiei Limbă şi comunicare a urmat cursul Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului POSDRU ID 25088; 2 membrii CEAC au participat la cursuri de formare a membrilor CEAC – Înregistrarea electronică a evaluării/17-19. mai/Galaţi.
Prof.consilier Batiste Jenica a urmat Cursul de formare- Abilităţi de viaţă la adolescenţi –prevenirea consumului de droguri; logoped Butoi Gabriela a finalizat cursul Tehnici de psihoterapie cognitiv-comportamentală aplicată în tulburările de spectru autist.
Trei cadre didactice au participat la Conferinţa Naţională – finalizare curs La un click de educaţie modernă şi eficientă/21-23.iunie/Sinaia.
La Conferinţa Naţională -Consilierea şcolară între provocări şi paradigme- de la Constanţa au participat logoped Butoi Gabriela cu referatul – Consolidarea pronunţiei suntelui R- şi prof.cons. Batiste Jenica cu referatul – Exemple de bune practici în educaţia timpurie şi incluzivă.
La Simpozionul Naţional al Geografilor de la Timişoara au participat: prof. Costea Liliana cu lucrarea – Situaţia schimbărilor climatice cu referire la litoralul Mării Negre; prof.dr. Stupineanu Valentina cu lucrarea – Studiu asupra calităţii apei lacurilor din RBDD.
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din şcoala noastră este reliefată şi în articolele din revista şcolii Campionii.
Ce am învăţat
Activităţile realizate au permis creşterea gradului de profesionalism şi creativitate a cadrelor didactice, contribuind la motivarea progresului profesional.
3
Asigurarea unui climat educaţional favorabil motivării elevilor în vederea obţinerii progresului şcolar
Îmbunătăţirea dotării spaţiilor şcolare cu mijloace de învăţământ specifice, inclusiv tehnologie informatică şi de comunicare
6
Optimizarea climatului educaţional din şcoală prin idenitficarea factorilor de risc şi preîntâmpinarea acestora
Periodic-semestrial
Periodic-
trimestrial
Director
Coordonator CEAC
Prof. Costea Liliana,membru CEAC
Vitencu Nicoleta, reprezentant părinţi
Toate cadrele didactice
Realizarea ROI
Avizul Cons.de administratie
Procese verbale
Decizii-membrii echipei de lucru
ROI
Procesele verbale de la şedinţele cu părinţii.
Dotarea spaţiilor şcolare cu materiale didactice şi auxiliare
Comentarii:
►Pentru a asigura un climat educaţional favorabil în şcoală a fost revizuit Regulamentul de Ordine Internă pe baza propunerilor făcute de elevi şi părinţi.Regulamentul a fost prezentat părinţilor în cadrul lectoratului din primul semestru şi a şedinţelor, iar diriginţii i-au familiarizat pe toţi elevii cu drepturile şi îndatoririle lor, după care au semnat procese verbale de luare la cunoştinţă.
În anul şcolar 2012-2013 aspectul şi dotarea materială a şcolii au fost îmbunătăţite considerabil.Majoritatea sălilor de clasă(exc.2) au calculatoare, acces la Internet şi video-proiectoare, cabinetul de informatică are 24 calculatoare legate în reţea; au fost achiziţionate materiale didactice auxiliare necesare pentru toate comisiile metodice.
Fondurile necesare pentru dotarea bazei materiale a şcolii au provenit din fonduri bugetare şi extra-bugetare:bugetul Asociaţiei părinţilor, proiectele educaţionale premiate la nivel naţional ( Play Energy- Enel), parteneriate cu agenţi economici.
Obiectivul a fost realizat în proporţie de 100%.
Ce am învăţat
Funcţionarea curentă corespunzătoare a unităţii de învăţământ(A) este realizată optim prin adaptarea ROI la cerinţele partenerilor în educaţie (părinţi,elevi);de asemenea, favorizeaza crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică prin securitatea deplină a elevilor şi a cadrelor didactice, îmbunătăţind starea de disciplină din şcoală; dotarea materială corespunzătoare contribuie la crearea unui mediu favorabil îmbunătăţirii performanţelor şcolare .[1] Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI


RAEI – Partea a IV-a.


PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.
DOMENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
● Puncte slabe avute în vedere: Dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/Centrului de informare şi documentare
DOMENIUL B:EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
● Puncte avute în vedere: Evaluarea rezultatelor şcolare
DOMENIUL C :MANAGEMENTUL CALITĂŢII
● Puncte avute în vedere: Revizuirea şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluarii învăţării

|| Nr. crt
Activităţi
Tipul de activitate**[1]**
Obiective
Termene
Responsabilităţi
Indicatori de realizare
1
C
●Revizuirea procedurilor de optimizare a evaluarii învăţării, pe baza analizei progresului şi a feed-back-ului obţinut de la beneficiari
1
Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării, atât pentru grupurile vulnerabile/în situaţii de risc, cât şi pentru educabilii capabili de performanţă.
Decembrie 2013
Prof.înv. Struţu Mariana
Prof. Costea Liliana
Prof. Batiste Jenica
Chestionare
Proceduri elaborate
Avizul Cons. De administratie
●Asigurarea egalităţii de şanse pentru toate categoriile de beneficiari şi monitorizarea atentă a grupurilor vulnerabile

Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării, atât pentru grupurile vulnerabile/în situaţii de risc, cât şi pentru educabilii capabili de performanţă.
Permanent/semestrial
Director
Coordonator CEAC
Învăţători
Diriginţi
Psiholog
Feed-back –ul de la elevi şi părinţi
2
B
Utilizarea în activitatea didactică a metodelor centrate pe elevi

Creşterea numărului activităţilor didactice în care să se utilizeze metodele activ-participative,cu implicarea reală a elevilor în propria formare
permanent
Coordonator CEAC
Responsabili comisii metodice
Toate cadrele didactice
-portofoliile cadrelor didactice
-Fisa de observare a lecţiei
-Procese verbale-lecţii demonstrative la nivel de comisii metodice
3
A
Organizarea unor campanii de atragere de fonduri necesare achiziţionarii de carte şcolară şi didactică

Dezvoltarea fondului de carte a bibliotecii şcolare
Semestrul II
Coordonator CEAC
Bibliotecar
Toate cadrele didactice
- creşterea numărului de volume din biblioteca şcolii