Motto: “Doar căutând perfecţiunea găsim succesul.”

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 12 TULCEA


CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art.1 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) în Şcoala Gimnaziala Nr.12 Tulcea este un organism de asigurare interioară a calităţii educaţiei, înfiinţată în următorul cadru legal:
Ø Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii, articolele 11şi 12;
Ø Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M. Ed. nr.4925/2005;
Ø Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

Art. 2 Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii oferite de Şcoala Gimnaziala Nr. 12 Tulcea, cu scopul de:
§ a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie, de a satisface aşteptările elevilor prin activităţi de evaluare;
§ a asigura protecţia elevilor şi părinţilor acestora prin selectarea programelor care să asigure informaţii sistematice curente şi credibile din domeniul ştiinţei şi educaţiei;
§ a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;
§ a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală;
§ a asigura informarea şi evaluarea grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, personal nedidactic şi auxiliar, comunitatea locală etc.)
§ a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul unităţii şcolare.

Art. 3 Rolul comisiei:
v realizează evaluarea internă a şcolii pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
v coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;
v implementază sistemul de management al calităţii;
v elaborează un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Şcoala Gimnaziala Nr. 12 Tulcea pe care îl face public;
v propune conducerii şcolii măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

CAPITOLUL II. Structura organizatorică
Art. 4
q Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) în Şcoala Gimnaziala Nr. 12 Tulcea este alcătuită din 6 membri şi un coordonator;
q Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de Directorul adjunct şcolii sau de un coordonator desemnat de acesta;
q Componenţa comisiei:

ü 4 reprezentanţi ai corpului profesoral;
ü un reprezentant al sindicatului;
ü un reprezentant al părinţilor;
ü un reprezentant al Consiliului Local Tulcea.

Art. 5
· Durata mandatului comisiei este de 4 ani.
· Încetarea calităţii de membru se poate realiza în următoarele condiţii:

o la cererea membrului respectiv, fără a fi necesară motivarea;
o în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul Profesoral;
o în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.

CAPITOLUL III. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii
Art. 6 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele ATRIBUŢII GENERALE:
a) Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
b) Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii şcolii.
d) Cooperează cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară şi din străinătate, potrivit legii.

Art. 7 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele ATRIBUŢII SPECIFICE:
a) Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;
b) Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;
c) Urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;
d) Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;
e) Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;
f) Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în şcoală şi către parteneri (elevi, părinţi).

Art. 8 Coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile fiecărui membru.
Art. 9 Tipuri de instrumente:

§ Fişe şi alte instrumente de evaluare
§ Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală
§ Chestionare
§ Ghiduri pentru interviuri
§ Ghiduri de observaţie
§ Tipuri de proiecte
§ Rapoarte scrise
§ Diferite fişe de apreciere
§ Plan operaţional
§ Fişe de analiză a documentelor şcolii
§ Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului
§ Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local
§ Standarde, metodologii, ghiduri de bune practici, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local

Art. 10 Sistemul de evaluare al calităţii urmăreşte:
●Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală
●Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală)
●Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare
Art. 11 Procesele prin care se asigură calitatea:

v Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare)
v Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare
v Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate
v Obţinerea şi evaluarea rezultatelor învăţării
v Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare
v Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga comunitate precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii
v Evaluarea complexă a întregii „vieţi şcolare”

Art. 12 Autoevaluarea:
Ø Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile prevăzute de lege)
Ø Diagnoza nivelului de realizare
Ø Judecarea nivelului realizare
Ø Identificarea punctelor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere / dezvoltare
Ø Crearea grupelor de lucru
Ø Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate
Ø Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere
Ø Reaplicarea instrumentului de evaluare

Cap. IV Drepturi şi obligaţii ale membrilor C.E.A.C.
Art.13 Membrii C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica documentele şi activitatea cadrelor didactice şi ale personalului administrativ al unităţii.
Art. 14 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica utilizarea eficientă şi întreţinerea bazei materiale a unităţii.
Art. 15 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica condiţiile de asigurare a securităţii şi sănătăţii copiilor.
Art. 16 Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice nereguli sesizate în procesul de verificare şi evaluare.
Cap. V Recompense şi sancţiuni
Art. 17 Membri C.E.A.C. cadre didactice vor avea prioritate la fondul de premiere de 2% ,la alte premii şi distincţii stabilite la nivel de unitate.
Art. 18 Neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în regulament se sancţionează (sancţiunile mergând progresiv, de la avertisment verbal până la excluderea şi înlocuirea respectivului membru în C.E.A.C.).
Cap. VI Dispoziţii finale
Art.19 Prezentul regulament are valabilitate pe perioada fiinţării actualei comisii (16.09.2013 – 1.09.2014)
Art.20 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat şi/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii..