REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul Regulament de Ordine Interioară conţine un sistem unitar de norme, obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA, precum şi pentru beneficiarii educaţiei şi formării profesionale, pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora şi a fost întocmit în conformitate cu:
a) Legea Educaţiei nr.1/2011;
b) Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 cu privire la asigurarea calităţii în educaţie;
c) Statutul personalului didactic ;
d) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005
e) Legea 35 din 02.03/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (art.3) modificată şi completată Legea 29 din 02.03/ 2010.
Art.1. Regulamentul de ordine interioară este anexă a Regulamentului de organizare si functionare a unităţilor de invaţămant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei si Cercetarii nr.4925/08-09-2005 şi a Legii educaţiei nr.1/2011
Art.2 Regulamentul cuprinde prevederi şi reglementari adaptate la specificul ŞCOLII GIMNAZIALE NR.12 TULCEA dezbătute în Consiliul profesoral şi abrobate de Consiliul de administraţie.
Art.3. Unitatea de învţământ este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de M.E.N., a Regulamentului de organizare şi funcţionare din învăţământul preuniversitar,a deciziilor I.S.J Tulcea şi a Regulamentului de ordine interioară.
Art.4 (1)Toate activităţile desfăşurate în unitate vor respecta principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului.
(2)Toţi angajaţii şcolii cât şi partenerii noştri, elevii şi părinţii, au drepturi egale indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar constitui o discriminare sau o segregare.
Art.5 În incinta unităţii de învăţământ sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pune în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Art.6. Regulamentul va fi adus la cunoştinţă tuturor actorilor implicaţi şi asumat sub semnătură.
Atr.7. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru întreg personalul salariat al unităţii de învăţămant, pentru elevi şi părinţi.
Art.8.(1)Conducerea scolii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în colaborare cu reprezentanţii părinţilor vor urmări respectarea şi aplicarea prevederilor prezentului regulament.
(2) Personalul scolii este obligat să respecte instituţia în care îşi desfăşoară activitatea, să contribuie la păstrarea tradiţiei şi la promovarea imaginii acesteia în toate împrejurările.

II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.9. Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează, conform legii, pe baza principiilor:
• echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
• calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune
practici naţionale şi internaţionale;
• centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
• eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
• recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;
• transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
• incluziunii sociale;
• participării şi responsabilizării părinţilor.
Art.10 (1) Au prioritate, pentru înscrierea în unitatea noastră, copiii din sectorul arondat şcolii în limita planului de şcolarizare aprobat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise a părintelui, tutorelui legal.
(2)Părintele are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate de învăţământ decât unitatea la care este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise , aprobate de Consiliul de administraţie, în limita locurilor existente.
(3)Înscrierile, pentru clasele de început de ciclu, pentru anul şcolar următor, se realizează conform reglementărilor în vigoare.
(4)Înscrierile preşcolarilor, indiferent de vârstă, se realizează în fiecare an până în data de 1mai.
Art.11 (1)Activitatea didactica curentă se desfăşoară în două schimburi după cum urmează:
- schimbul I, clasa pregătitoare şi clasele I-IV, între orele 8,00-12,45, durata orei este de 45 minute cu pauză de 15 minute;
- schimbul al II- lea, clasele V-VIII, între orele 12.10-18.10, durata orei este de 50 minute cu pauza de 10 minute dupa fiecare oră de curs.
(2)În situaţii speciale durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean la propunerea Consiliului de administraţie.
Art.12. La ciclul primar orarul va fi întocmit de către învăţători în colaborare cu profesorii ce predau anumite disciplinede studiu. La clasele gimnaziale orarul va fi elaborat de către o persoană,desemnată de directorul unitatii. Întocmirea acestuia se va face cu respectarea curbei de efort săptămânal, a concordanţei cu programul altor instituţii şcolare (dacă este cazul).Orarul aprobat de către director va fi adus la cunoştintă elevilor de către învăţători şi diriginţi şi va fi afişat la loc vizibil în cancelarie şi în sălile de clasă.
Art.13.Activitatea are loc în incinta şcolii, iar în cazuri speciale aceasta poate avea loc, cu aprobarea conducerii şcolii în (biblioteci, muzee, spaţii destinate activităţilor culturale, sportive, alte spaţii).
Art.14. La activităţile extracurriculare pot participa persoane ce reprezintă instituţii colaboratoare cu unitatea de învăţămant, reprezentanţi ai părinţilor, cu aprobarea directorului şcolii.
Art.15. Comunicarea cu elevii şcolii şi reprezentanţii legali ai acestora, cu comitetele de părinţi şi consiliul consultativ al elevilor se va face atat direct, prin întâlniri periodice, şedinţe,consultaţii, cat şi indirect prin afişarea, corespondenţă.
Art.16(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii/personal şi prin proiectul schemei de încadrare a fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.
(2)Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial. Prin organigrama instituţiei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care unitatea de învăţământ preuniversitar acţionează pentru aplicarea normelor juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice.
(3)Planurile de vacantare a posturilor şi încadrare cu personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, pe baza propunerilor şefilor de catedre/comisii metodice şi se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
(4)Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale şi prevederile ROFUIP.
(5)Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului.
(6)În conformitate cu organigrama proprie,la nivelul unităţii, funcţionează compartimente de specialitate (secretariat, financiar-contabil, administrativ).

III. MANAGEMENTUL UNITAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 17. În conformitate cu prevederile legale, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar acţionează în comun alături de consiliul profesoral, comitetul de părinţi, consiliul elevilor, reprezentanţii administraţiei publice locale, în activitatea pe care o desfăşoară.
Art.18.(1)Consultanţa şi asistenţa juridică a unităţilor de învăţământ preuniversitar se asigură de către inspectoratele şcolare judeţene, printr-un consilier juridic, iar reprezentarea în instanţele judecătoreşti a unităţilor de învăţământ preuniversitar se face pe bază de delegaţie emisă de director.
(2) În cazul reprezentării de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean, directorul unităţii de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a urmări derularea proceselor şi de a depune toate diligenţele necesare soluţionării corecte şi legale a dosarelor.
III.1 Consiliul de Administraţie
Art.19.Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale, pe baza Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a prevederilor Legii Educaţiei şi ale ROFUIP.
(1) La nivelul unităţii, potrivit legii, consiliului de administraţie este format din 9 membri:
- directorul;
- directorul adjunct;
- 3 reprezentanţi ai cadrelor didactice
- 1 reprezentant al Consiliului local
- 1 reprezentant al primarului
- 2 reprezentanţi ai părinţilor
(2) Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea respectivă.
3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observatori,
liderul sindical şi un elev din clasele VII-VIII. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul verbal al şedinţei.
(4)Personalul didactic de predare, care face parte din consiliul de administraţie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.
(5)Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte de şedinţă, ales din rândul membrilor, pe o perioadă de 1 an şi care este ajutat de un secretar. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor.
(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe, toţi membrii şi invitaţii, au obligaţia să semneze procesul-verbal. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
(7)Şedinţele consiliului de administraţie au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a 2/3 din membri. În funcţie de ordinea de zi, adoptarea deciziilor de către consiliul de administraţie se face prin majoritate simplă sau calificată, prin votul deschis sau secret, al majorităţii celor prezenţi, conform legii.
(8) Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii.
(9) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
(10) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.
Art.20.Atribuţiile consiliului de administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie şi cu prevederile ROFUIP. Consiliul de administraţie îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
III.2.Consiliul profesoral
Art.21.(1) Totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază din unitatea de învăţământ,cu personalitate juridică, constituie Consiliul profesoral al unităţii.
(2)Acest organism, prezidat de către director, se întruneşte lunar. La propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic, Consiliul profesoral se poate întruni ori de câte ori este nevoie.
(3)Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(4)Şedinţele consiliului profesoral se constituie legal în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor.
(5) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunile membrilor şi de situaţiile dezbătute, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar.
(6)Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(7)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Nesemnarea proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.
(8)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care se înregistrează pentru a deveni document oficial, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi se aplică ştampila..
(9)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii.
Art. 22.Atribuţiile consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
III.3 Directorul
Art. 23. (1) Funcţia de director se ocupă prin concurs public, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director. Pot participa la concurs cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
(2)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar încheie contract de management, conform modelului cadru stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu primarul localităţii.
(3)Pe perioada exercitării mandatului, directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu pot deţine, conform legii, funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
Art.24.Drepturile şi obligaţiile directorului sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare. Atribuţiile directorului sunt în conformitate cu prevederile legale şi cu cele prevăzute în ROFUIP.
(1)Directorul este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a
acestuia.
(2)Organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ .
(3)Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de învăţământ în
relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. În cazul în care acest organism încalcă prevederile legale, directorul interzice aplicarea lor şi va informa, în
termen de trei zile, inspectorul şcolar general.
(4)În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.
Art.25.Directorul împreună cu organismele locale abilitate va lua toate măsurile pentru securizarea instituţiilor aflate în subordine precum şi pentru securitatea cadrelor didactice şi a elevilor.
1).Asigurarea pazei la intrarea unităţii de învăţământ, astfel încât persoanele străine de
şcoală să nu pătrundă în clădire decât cu acordul persoanelor abilitate;
2).Asigurarea unui registru în care să se consemneze intrările şi perioada de staţionare a
persoanelor externe;
3).Informarea Poliţiei la producere a unor evenimente de natură să prejudicieze siguranţa civică în zona unităţii de învăţământ;
Art.26. Pentru evitarea pătrunderii în unitate a persoanelor care pot afecta securitatea elevilor şi a personalului s-a hotărât ca fiecare elev să poarte, în incinta instituţiei şi în curtea acesteia, un ecuson specific Şcolii Gimnaziale nr. 12 Tulcea, ca semn distinctiv.
Art.27.Dispune împreună cu consiliu de administraţie măsuri pentru diminuarea violenţei, a comportamentului deviant în rândul elevilor, monitorizează asigurarea supravegherii elevilor, a ordinii şi disciplinei în incinta unităţii de către persoanele desemnate; impune o anumită ţinută vestimentară la nivelul claselor(ANEXA 6)
Atr.28.Realizează, împreună cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, analize periodice cu privire la starea disciplinară şi hotărârea măsurilor educative şi administrative care se impun.
Art.29.(1)Directorul numeşte o comisie de disciplină pentru elevi formată din: dir. adjunct, consilierul educativ, prof. psihopedagog, trei cadre didactice şi 2 părinţi, care să analizeze toate abaterile de la regulamentele şcolare şi să propună consiliului profesoral măsuri disciplinare în baza Regulamentului şcolar.
(2)Comisia are obligaţia întocmirii de procese verbale într-un registru special ori de câte ori este cazul şi un raport semestrial ce va fi consemnat în raportul de analiză semestrială şi anuală a şcolii.
(3)Membrii comisiei menţin o legătură permanentă cu înv, diriginţii şi informează conducerea şcolii în legătură cu eventualele abateri săvârşite de elevi(ANEXA 7)
Art.30.Directorul negociază şi asigură toate condiţiile ce se impun prin contractul de parteneriat cu părinţii şi reprezentanţii legali ai elevilor.
Art..31.Solicită autorităţii locale, comisiilor metodice din şcoală iniţierea de programe de reabilitare a localului şcolii, a mobilierului, a bazei didactico-materiale, a ambientului general.
III.4 Directorul adjunct
Art..32.Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului cu care încheie contractul de management.
(1)Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului şi pe cele delegate de director pe perioade determinate.
(2)Directorul adjunct este preşedintele Comisiei de Control Managerial Intern; în cazul în care unitatea de învăţământ preuniversitar nu are prevăzut postul de director adjunct, preşedintele Comisiei de Control Managerial Intern va fi desemnat din rândul cadrelor didactice sau didactice auxiliare.
Art.33 Responsabilităţi:
(1)Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul şi comunicarea în domeniul de competenţă.
(2)Responsabilitate privind corectitudinea în aplicarea prevederilor actelor normative şi în elaborarea şi aplicabilitatea documentelor interne.
(3)Sprijină şi stimulează iniţiativele, manifestând receptivitate în evidenţierea aspectelor definitorii ale activităţii desfăşurate de personalul didactic.
(4)Manifestă spirit de observaţie, promptitudine, răbdare şi tact pentru a preîntâmpina şi rezolva disfuncţionalităţile şi conflictele.
(5) Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar, îndeosebi în domeniul managementului şcolar, al evaluării şi al dezvoltării instituţionale.
Atribuţiile directorului adjunct se regăsesc în ANEXA 2 a prezentului regulament.
IV. ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI
IV.1.Consilierul educativ
Art.34. (1) Consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare, este cadru didactic titular, numit de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.
(2)Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare”, ale Strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind educaţia formală şi nonformală şi a Strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, privind reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.
(3)Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii în colaborare cu comisia diriginţilor şi comisiile de la învăţământul primar, cu comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai consiliului elevilor.(vezi ANEXA 3).
IV.2.Cabinetul metodic
Art.35.(1)Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2)În învăţământul primar, comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ.
(3)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de un responsabil, numit de director, dintre membrii comisiei, în prima şedinţă a comisiei, la propunerea acestora şi aprobat de consiliul de administraţie.
(4)Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea responsabilului de catedră/comisie metodică şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Atribuţiile responsabilului comisiei/ catedrei metodice se regăsesc în ANEXA 4.
IV.3.Consiliul clasei
Art.36. (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă. În consiliul clasei intră şi reprezentanţi ai elevilor şi reprezentanţi ai părinţilor cu statut de observatori.
(2)Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învăţământul gimnazial.
(3)Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese verbale ale consiliului clasei.
Art.37.Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având următoareleatribuţii:
1. Armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi aşteptările părinţilor;
2.Evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;
3. Stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare şi aplicarea acestora;
4.Organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
Art.38.(1) Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
(2)Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei.
(3)La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ. Registrul de procese verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor verbale.
IV.4.Profesorul diriginte
Art.39.(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi de către directorul unităţii, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă, în urma consultării membrilor consiliului de administraţie, având în vedere principiul continuităţii. Continuitatea poate fi întreruptă în situaţia părăsirii unităţii de învăţământ de către cadrul didactic sau în cazuri grave de incompatibilitate, semnalată în relaţiile cu beneficiarii.
(2)Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de către director cu această responsabilitate.
Art.40. (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic investit cu această responsabilitate şi se regăsesc şi în anexele prezentului regulament.(vezi ANEXA 5)
(2) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare, pentru elevii clasei pe care o coordonează.
(3) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual şi se vizează de către directorul adjunct.
(4).Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
(5).Planificarea activităţilor extraşcolare va conţine minimum o activitate pe lună , activitate care va fi consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice şi se vizează de consilierul educativ.
(6).Desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi se va realiza conform unui program aprobat de către directorul unităţii de învăţământ(şedinţele se desfăşoară lunar iar consultaţiile bilunar) şi care va fi anunţat părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice de iar activitatea respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. In cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum şi întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/ sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.
IV.5.Comisiile de lucru
Art.41. (1) La nivelul unităţii se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Componenţa comisiilor se stabileşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, prin decizie internă, în urma consultării consiliului profesoral şi a consiliului de administraţie.
(3) Atribuţiile comisiilor de lucru se regăsesc în ANEXELE (8,9,11 )parte integrantă a prezentului regulament.
IV.6. Cadrele didactice
Profesorul/invăţătorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nicio persoană, decât în cazuri excepţionale, sau dacă este anunţat în prealabil de director sau directorul adjunct al şcolii.
Art. 41. (1)Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2)Sunt zile nelucrătoare: zilele de repaus săptămânal,1 si 2 ianuarie prima si a doua zi de Paşti, 1 Mai, ziua de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului,1 Decembrie,25 si 26 Decembrie
(3)Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale.
(4)Numărul zilelor de concediu de odihna sunt stabilite de lege pe fiecare compartiment. În cazul in care evenimentele familiale intervin în timpul concediului acesta se suspenda şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
(5)Personalul care asigura suplinirea salariaţilor aflaţi în situaţia prevăzută la al.3 va fi remunerat corespunzător pentru activitatea suplimentara prestata/orele de predare efectuate in locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere plătite.
(6)C.O. se efectuează, în vacantele şcolare, pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar şi în orice moment al anului pentru restul salariaţilor; cadrele didactice pot solicita, în condiţii speciale, C.O. în timpul cursurilor numai cu aprobarea inspectorului şcolar general.
(7)Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, aprobate de directorul scolii.
(8)Personalul didactic poate beneficia de concedii fără plata pentru rezolvarea unor situaţii personale pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu aprobarea inspectorului şcolar general.
(9)Drepturile salariale sunt cele prevăzute de legislaţia in vigoare.
(10) Cu 10 zile înainte de plecarea în concediu, fiecare salariat va solicita acest lucru prin cererea întocmită, interesându-se apoi la serviciul secretariat de modul de soluţionare a acesteia.
(11)Cadrele didactice au dreptul la exprimarea liberă a opiniilor, în formă organizată, în legătură cu toate aspectele care privesc activitatea şi prestigiul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.
Art.42. Sarcinile permanente ale cadrelor didactice:
1. Toate persoanele aflate în incinta şcolii au comportament civilizat bazat pe respectul reciproc.
2. În orice situaţie se foloseşte un vocabular decent şi respectuos, fără a se ridica tonul.
3. Pentru rezolvarea eventualelor conflicte se apelează la un mediator agreat de părţile aflate în dispută sau la comisia de mediere a şcolii.
4. În prima săptămână a fiecărui semestru, toate cadrele didactice sunt solicitate să prezinte planificările anuale şi semestriale cât şi tematica orelor de dirigenţie. Fiecare cadru didactic îşi va pregăti cu atenţie lecţiile, conform metodologiei în vigoare, cu materialul didactic adecvat, existent în şcoală sau confecţionat.
5. Cadrele didactice sunt datoare să intre şi să iasă la timp de la ore . Prezenţa la şcoală se va face cu minim 15 minute înaintea începerii programului individual.
6. Odată intrate în clasă, cadrele didactice vor desfăşura activităţile specifice acelor ore.
7. În întreaga activitate din timpul orei, cadrele didactice vor folosi strategii prin care să îi determine pe elevi să îşi însuşească, pe cât posibil, lecţia din clasă.
8. Cadrele didactice vor crea o atmosferă favorabilă învăţării astfel încât nici un elev să nu aibă preocupări colaterale. Elevii nu vor fi daţi afară din clasă..
9. Fiecare cadru didactic va lua toate măsurile pentru ca elevii să nu aibă acces la cataloage sau la condica de prezenţă.
10. Cadrele didactice nu au permisiunea de a trimite elevi în timpul activităţii sau în pauze pentru a le rezolva unele probleme personale.
11. Condica va fi semnată zilnic, în timp util, pentru a nu se ajunge la sancţiuni pecuniare.
12.Cadrele didactice vor permite intrarea în clasă a elevilor întârziaţi, atenţionându-i şi motivându-le ulterior absenţele şi e vor asigura că elevii nu vor face o obişnuinţă din a întârzia.
13. La zece absenţe nemotivate, dirigintele are datoria de a înştiinţa părinţii în scris, iar nota de la purtare o va scădea conform regulamentului în vigoare.
14. Diriginţii şi învăţătorii vor cere elevilor să păstreze în bune condiţii manualele primite.
15. Până la data de 10 ale fiecărei luni, vor fi semnate procesele verbale cu privire la respectarea normelor de protecţie a muncii, securitatea elevilor și PSI.
16. Cadrele didactice cu specializare: biologie, fizică, chimie,tehnologie,educaţie fizică, vor afişa normele de protecţie şi securitate a muncii în sălile de clasă în care îşi desfăşoară activitatea. Acestea se vor regăsi şi în caietele elevilor la disciplinele respective. De asemenea, se va supraveghea funcţionarea aparaturii din dotare.
17. Fiecare învăţător şi diriginte va urmări modul de păstrare a mobilierului din dotarea sălii de clasă. Elevii vor fi atenţionaţi că răspund de acesta şi că vor acoperi deteriorările, achitând la casierie contravaloarea obiectelor.
18. Activităţile extracurriculare se vor efectua numai în zilele de sâmbătă şi duminică, excepţie făcându-se numai pentru activităţile extraşcolare. Cu două zile înaintea efectuării acestei acţiuni conducătorii grupelor vor înainta conducerii unităţii tabele nominale cu elevii cât şi semnăturile pe normele de securitate care vor fi respectate în perioada desfăşurării activităţii.
19.Se va interzice cu desăvârşire deranjarea cursurilor de către părinţi sau alte persoane din şcoală sau din afara ei.
20. Cadrele didactice în specialitate vor urmări ca deplasarea elevilor spre cabinete, laboratoare, atelier, sala de sport sau sala de clasă să se facă numai pe durata pauzei.
21.Îndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor ce decurg din fişa postului.
22. Întârzierile şi absenţele nemotivate se consemnează în condica de directorul de serviciu. Absenţele motivate se anunţă cu cel puţin 2 ore înaintea începerii programului pentru a se putea asigura programul de suplinire.
23. Orele neefectuate şi orele nesemnate la timp nu se plătesc. Certificatele medicale se plătesc conform legii.
24.Cadrele didactice îşi vor realiza cu responsabilitate serviciul: la intrare la începerea cursurilor,pe holuri şi mai ales pe scara elevilor, atrăgând atenţia elevilor şi luând masuri disciplinare pe loc acolo unde este cazul.
25.La terminarea programului fiecare cadru didactic are obligaţia de a supraveghea eliberarea integrala a spaţiilor şcolare,ordonat şi operativ şi de a constata eventualele nereguli , deteriorări din sala de curs şi a le nota în procesul verbal.
26. Toate cadrele didactice împreuna cu secretarele şcolii răspund de securitatea cataloagelor. Nu este permisa scoaterea cataloagelor din şcoala.
27.Studierea, afişarea şi prelucrarea capitolelor destinate elevilor şi părinţilor din prezentul regulament şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, în orele de dirigenţie, respectiv şedinţele cu părinţii.
28. Pentru supravegherea activă a stării de sănătate a copiilor cadrele didactice aduc la cunoştinţa părinţilor următoarele:
- obligaţia de a reţine copiii bolnavi acasă;
- anunţarea medicului de familie şi la cabinetul medical;
- reţinerea copilului de a frecventa localuri aglomerate în perioada epidemiei;
- recomandarea efectuării imunizării antigripale prin vaccinarea;
- prezentarea adeverinţei medicale pentru motivarea absenţelor.
29. Cadrele didactice au sarcina de a informa , în mod operativ părinţii elevilor , pentru orice abatere săvârşita de aceştia , atât în şcoală cât şi în afara ei şi vor stabili de comun acord măsurile de remediere.
30.Cadrele didactice au obligaţia să declare în scris pe propria răspundere ca nu suferă de boli incompatibile cu profesia de dascăl.
31.Cadrele didactice au obligaţia de a realiza controlul general şi examenul psihologic anual cu medicul de medicina muncii cu care instituţia a încheiat contract.
32.Cadrele didactice au obligatia sa participe la şedinţele Consiliului Clasei /Consiliului Profesoral/comisiilor în care au calitate de membri /responsabili
33. Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice. Încălcarea acestei reguli va conduce la sancţiuni.În timpul orelor de curs (dar şi în afara acestora), personalului didactic îi sunt interzise activităţi ce pot leza demnitatea şi personalitatea copilului:
a. discuţii, afirmaţii, aluzii cu caracter obscen
b. discuţii cu tentă politică şi religioasă în scop de propagandă
c. afirmaţii al căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice (agresivitate verbală/ cuvinte denigratoare etc.)
d. comportamente ce conţin ameninţări sau atingeri cu privire la integritatea fizică (pedepse corporale / agresiune fizică)
e. discriminare sexuală, etnică şi religioasă sau pe criterii de rezidenţă (urban – rural; intern – extern)
f. expunere nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu privire la situaţia familială, economică, juridică, medicală etc. a elevului şi familiei sale, ce pot genera o imagine negativă nejustificată a acestora şi care pot influenţa negativ evaluarea şcolară sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare
g. motivarea absenţelor în cazul elevilor cărora nu le este diriginte.
h. părăsirea sălii pe timpul orei.
34. Personalul didactic trebuie să manifeste loialitate faţă de şcoală, încredere în capacităţile colegilor. 35.Personalul didactic este obligat să treacă notele în carnetul elevilor în timpul orei de curs în care a avut loc evaluarea, după comunicarea şi justificarea acestora.
Art.43.(1) Diriginţii şi învăţătorii sunt obligaţi să respecte cerințele formulate de Comisia tehnică de prevenire și stingerea incendiilor, combaterea dezastrelor naturale, situații de urgență, în ceea ce privește informarea și instruirea elevilor în legătură cu aceste situații. Elevii vor semna procesele verbale de la activitățile desfășurate.
(2) Diriginţii şi învăţătorii sunt obligaţi să discute cu părinţii şi elevii din colectivele pe care le conduc toate aspectele legate de ameninţarea unor elevi la plecarea din şcoală de către persoane sau grupuri necunoscute. Telefonul la care pot suna la poliţie: - 112 (apel gratuit);
Poliţia Municipiului Tulcea - of. serviciu -0240506700; Poliţia de proximitate – 0240506776
IV.7.Personalul didactic auxiliar
Art.44.(1) Categoriile care compun personalul didactic auxiliar şi condiţiile prin care sunt ocupate funcţiile corespunzătoare acestei categorii de personal sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Atribuţiile fiecărei funcţii menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în fişele de post aprobate de director.
IV.7.1.Compartimentul secretariat
Art.45(1)Compartimentul secretariat cuprinde, posturile de secretar şef şi secretar.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii
(3)Acest compartiment exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a)asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al şcolii;
b)întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
c)înscrie şi ţine evidenţa preşcolarilor şi elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza hotărârilor consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor;
d)completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate,utilizarea corectă şi arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, privind situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
e)rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere, de bacalaureat şi de ocupare a posturilor vacante;
f)întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii de învăţământ
g)întocmeşte şi/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor;
h)asigură asistenţa tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
i)păstrează şi aplică ştampila şcolii, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi semnate de persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului;
j)calculează drepturile salariale sau de altă natură;
k)întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajaţii unităţii de
învăţământ; acestea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
l)statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean şi se validează de către ordonatorii principali de credite la începutul fiecărui an financiar şi ori de câte ori sunt modificări legislative.
m)secretarul completează fişele matricole şi cataloagele de corigenţă;
n)înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale care se acordă, potrivit legii, elevilor;
o)gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează soluţionarea corespondenţei;
p)gestionează corespondenţa unităţii de învăţământ preuniversitar;
q)procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ;
r)evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, se fac în conformitate cu prevederile legale;
s)întocmeşte, actualizează i gestionează dosarele de personal ale angajaţilor unităţii de
învăţământ
t)întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
u)ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean, al autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;
v)rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.
(4)Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ preuniversitar şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(5)Secretariatul asigură, de regulă, permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii unităţii de învăţământ preuniversitar.
(6)Secretarul pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, asigură siguranţa acesteia. Secretarul asigură securitatea cataloagelor şi verifică, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor la sfârşitul orelor de curs. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(7)În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. 4 şi 5 pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau cadre didactice auxiliare, din cadrul unităţii de învăţământ.
Personalul administrativ/ nedidactic
IV.7.2.Compartimentul financiar
Art.46.(1) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii.
(2)Acest compartiment reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.
(3)Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil”sau ”contabil şef”. (4)Administratorul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a)organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile consiliului de administraţie;
c)întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
d)organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
e)răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f)răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute delege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
g)organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
h)asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ
faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi;
i)supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
j)avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituţiei;
k)asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special;
l)întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea,lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
m)exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de către ordonatorii de credite, respectiv de către consiliul de administraţie.
IV.7.3.Biblioteca
Art.47(1) Este organizată şi funcţionează, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Biblioteca şcolară se înfiinţează de către directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau particulare sau a cu avizul consiliului de administraţie şi nu poată fi desfiinţată, ci numai reorganizată şi integrată în centrul de documentare şi informare.
(3)Bibliotecarul şcolar este angajat în condiţiile prevăzute de lege. Atribuţiile bibliotecarului sunt prevăzute în fişa postului.
Art.48.(1)Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea fondului de publicaţii.
(2).Îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv iniţiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
(3).Sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
(4).Participă la cursurile specifice de formare continuă;
(5).Organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansarea de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şim expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manual.
IV.8.Compartimentul administrativ
Art.49 (1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului/consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este alcătuit din personalul administrativ al unităţii de învăţământ preuniversitar (de întreţinere şi curăţenie, paznici, portari, magazineri, gestionari, personalul de cantină,internat şi de aprovizionare).
(2)Personalul administrativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.
(3)Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor administrative dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(4)Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar şi administrativ sau nedidactic în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se face de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea consiliului de administraţie.
(5)Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii:
a)gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar;
b)coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie;
c)întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine şi le prezintă directorului spre
aprobare;
d)întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii publice;
e)face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la nivelul unităţii;
f)întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidenţa consumurilor de materiale aprobate de
factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;
g)supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,gospodărire;
h)pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.;
i)realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei;
j)asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
k)întocmeşte documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizează execuţia contractelor de închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice;
l)înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire la
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
m)propune conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar calificativele anuale ale personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare;
n)solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor
din compartimentul administrativ;
o)prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învăţământ
preuniversitar, raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii anuale.
p)alte atribuii.
Art.50.Personalul de îngrijire şi întreţinere este numit, în urma unui concurs,de conducerea şcolii, fiind repartizat la diferite activităţi conform necesităţilor instituţiei. Se subordonează directorului şcolii, serviciului secretariat şi contabilitate.
Personalul de îngrijire şi întreţinere şi administratorul şcolii au următoarele atribuţii:
1).Verifică zilnic (dimineaţa la venire, seara la plecare) inventarul din spaţiul primit în custodie;
în vederea asigurării securităţii patrimoniului este interzisă părăsirea sectorului fără ca sarcina de serviciu să fie delegată unei alte persoane;
2).Scoaterea obiectelor de inventar din şcoală se face obligatoriu pe baza acordului conducătorului unităţii, fără înstrăinarea acestora;
3).Să nu permită deteriorare pereţilor, a lambriului, a uşilor, a mobilierului etc.;va observa starea de conservare a bunurilor materiale ale şcolii şi va semnala imediat cele mai mici accidente, care pot duce la deteriorarea interiorului cât şi a exteriorului instituţiei;
4). Respectarea cu stricteţe a programului de lucru.
5).Menţine în perfectă stare de curăţenie spaţiul din incinta şcolii prin ştergerea prafului, zilnic, (piese de mobilier, glafuri de ferestre, plintă de lemn a lambriului, lambriul, băncile, etc.) cu o cârpă de praf perfect uscată, spălatul şi dezinfectatul holurilor, a scărilor de acces şi din exteriorul acesteia;
6).Menţine în perfectă stare de curăţenie şi ordine spaţiile anexe folosite de personal şi de către elevi ( grupuri sanitare,. cabinete, laboratoare);
7).Pe perioada de iarnă execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, uluce şi acoperişul şcolii, care ar putea pune în pericol siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc.
8).La sfârşitul programului verifică instalaţia de apă, controlează ferestrele, stinge lumina, închide geamurile, semnalând imediat orice nereguli în scris sau, după caz, oral;
9).Respectă întocmai şi la timp prevederile incluse în fişa postului;
10).Este dator să cunoască şi să respecte Instrucţiunile de prevenirea şi stingerea incendiilor;nu părăseşte locul de muncă până la predarea schimbului(nu se vor introduce în spaţiile pentru curăţenie substanţe inflamabile benzină, acetonă, petrosin etc.);
11).În calitatea sa şi de gestionar al bunurilor de patrimoniu şi al celorlalte obiecte de inventar, răspunde de existenţa lor, dar şi de bunurile elevilor şi cadrelor didactice;
12).Supravegherea funcţionării corpurilor de iluminat şi a instalaţiei de încălzire;
13).Pe timpul serviciului, nu se vor executa alte activităţi care ar putea periclita supravegherea şi întreţinerea optimă a spaţiilor repartizate;
14).Aducerea la cunoştinţa şefilor ierarhici, în mod operativ, a oricăror aspecte negative, care ar pune în pericol buna funcţionare a spaţiului supravegheat (funcţionare iluminat, grupuri sanitare, sisteme de blocare uşi, ferestre,etc.)
Alte atribuţii(ANEXA 10)
Abateri disciplinare şi sancţiuni.
Art.51.(1) Cadrul legislativ:
1.1.Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
Nr. 18/10.01.2011;
1.2.Legea nr. 40/31.03.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011;
1.3.Ordonanta Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002);
1.4.Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002).
1.5. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii
- Regulamentul de Organizare Internă a unităţii (R.O.I.) şi / sau Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare (R.O.F.)
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
(R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.Ed.C nr. 4925/2005, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 874/29.09.2005, cu completările şi modificările ulterioare;
- O.M.E.C.T.S. nr. 4714 / 23.08.2010 privind modificarea şi completarea O.M.Ed.C.
nr. 4925/2005;
- Circuitul documentelor
- Manualul de proceduri operaţionale scrise, formalizate pe activităţi, aprobate de
conducătorul unităţii de învăţământ;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial / intern elaborat în cadrul
unităţii de învăţământ.
(2). Abateri disciplinare
2.1. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilorierarhici (art. 247(2) din Codul muncii);
2.2. Abatere disciplinară este încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii (art. 280 (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011)
2.3. Alte acţiuni / inacţiuni care se includ în categoria abaterilor disciplinare:
- abateri disciplinare prevăzute expres în legi speciale (cele legate de încălcarea demnităţii personale a angajaţilor prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare,
prin acţiuni de discriminare asa cum sunt definite prin lege, pentru care trebuie stabilite sancţiuni corespunzătoare, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi).
2.4.Se consideră abateri disciplinare şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare:
- întârzierile sau absenţele de la program;
- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului sau prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului;
- nerespectarea regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă;
- nerespectarea sau neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- refuzul de a aduce la îndeplinire recomandări formulate în lumina prevederilor legale în urma unor acţiuni de control, verificări, inspecţii, sau alte asemenea;
- insubordonarea.
2.5.Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar pentru încălcarea
îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului, prezentului regulament, ROFUIP, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează
interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei, conform legii.
2.6.Întregul personal din unităţile de învăţământ preuniversitar (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi administrativ) are obligaţia, conform legii, de a efectua anual controlul medical.Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
(3)Sancţiuni
3.1. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în conformitate cu art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite, sunt:
a) observaţie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de controldin învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
3.2. Sancţiunile care se pot aplica în conformitate cu art. 248 din Codul muncii completat cu Legea nr. 40 /2011, sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
3.3.Nu se pot aplica amenzi disciplinare, în conformitate cu art. 265 din Codul muncii completat, modificat.
3.4. Sancţiunile se vor acorda în concordanţă cu gravitatea abaterilor săvârşite, dar şi gradat, în funcţie de savârşirea anterioară a altor abateri disciplinară, respective de aplicarea anterioară a altor sancţiuni.
4.1 În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi împrejurările în care au fost săvărşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.
4.2 Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii.
4.3 Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.
4.4 Persoana cercetată are dreptul să cunoasca toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.

(5)Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare(ANEXA 9)
EVALUAREA PERSONALULUI
Art.52.(1) Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar se face la sfârşitul anului şcolar conform prevederilor legii şi a Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art.53. Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual.
Art.54.Stabilirea punctajului final şi a calificativului se va realiza de către Consiliul de administraţie în prezenţa persoanei evaluate.
Art.55. Evaluarea personalului administrativ/nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic, conform prevederilor legale şi a prevederilor regulamentului intern, în baza fişei postului
Art.56. Evaluarea directorului se face de către Inspectoratului Şcolar Judeţean, pe baza raportului de autoevaluare.
Art.57. Evaluarea directorului adjunct se face către directorul unităţii de învăţământ pe baza raportului de autoevaluare.
IV. BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAŢIEI
Art.58.Conform prevederilor legale beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar sunt ante preşcolarii, preşcolarii şi elevii, din învăţământul de stat.
Art.59. (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2)Evidenţa prezenţei elevilor se face, la fiecare oră de curs, de către cadrul didactic care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(3)Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev care, la începutul fiecărui an, este vizat de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
Exercitarea calităţii de elev
Art.60. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
Art.61. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar;
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei. Cererile părinţilor nu pot depăşi 3 zile pe semestru.
(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 5 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate
Art.62. (1) La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba, în vederea încheierii situaţiei şcolare, motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei.
(2)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar poate aproba şi motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori
IV.12. Drepturile elevilor
Art.63.(1) Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ preuniversitar şi participă la activităţile organizate de aceasta, este considerată de drept beneficiar primar al învăţământului preuniversitar şi, în funcţie de nivelul de învăţământ pe care îl parcurge, are calitatea de antepreşcolar, preşcolar sau elev, beneficiind toţi de acelea şi drepturi din partea statului român.
(2)Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională, indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior.
(3)De aceleaşi drepturi beneficiază şi cei care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.
Art.64.Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/tutorii legali.
(1) În învăţământul antepreşcolar, preşcolar înscrierea se face conform Regulamentului de organizare a educaţiei timpurii.
(2)În învăţământul primar precum şi în învăţământul secundar inferior/gimnazial, calitatea de elev se dobândeşte în urma aprobării de către conducerea unităţii, a solicitării scrise primite din partea părinţilor/tutorilor legali.
(3)Elevii din învăţământul obligatoriu, repetenţi, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.
Art.65.(1) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia beneficiarilor primari, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
Art.66.(1) Elevii din învăţământul de stat sau alternativ beneficiază de învăţământ gratuit.
În condiţiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, pot beneficia de diferite tipuri de burse (de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social).
(2)Conform legii, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, se stabileşte, anual, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(3)Elevii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performanţe şcolare. Statul acordă burse sociale de studii elevilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
(4)Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art.67. Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi informarea elevilor de către cadrele didactice în afara orelor de curs sau instruire practică, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.
Art.68. (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din şcoala beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat.
Art.69. (1) Elevii din învăţământul obligatoriu acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran,
precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval.
Art.70.Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică
exemplară.
Art.71. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de participare la activităţile din cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.
(2)Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
IV.13.Obligaţiile elevilor
Art. 72. (1)Să frecventeze cu regularitate cursurile, să participe la lecţii şi la celelalte activităţi obligatorii organizate de şcoală, să-şi însuşească cunoştinţele şi să-şi formeze deprinderile prevăzute de programele şcolare.
(2)Să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, să fie politicoşi şi disciplinaţi în şcoală,în familie, pe stradă şi în locurile publice.
(3) Elevii au obligatia sa poarte uniforma școlii și ecusonul.
Art.73.Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
Art.74. Elevii au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.
Art.75. Să fie prezenţi la şcoală cu circa 10 minute înainte de începerea cursurilor, dar nu mai devreme.
Art.76. (1)După ce a sunat clopoţelul, fiecare are obligaţia de a ocupa locul în bancă, aşteptând în linişte sosirea cadrului didactic. Nu se admite aşteptarea pe hol a profesorului sau a învăţătorului.
(2) Dacă elevul a întârziat, va putea intra la ore prezentând carnetul de elev pentru a fi luat în evidenţă. Odată intrat în şcoală, va cere imediat voie profesorului sau învăţătorului pentru a intra la oră. Nu se admite staţionarea pe holuri sau în grupurile sanitare până la ora următoare.
(3) Elevilor care nu au ore, li se va interzice intrarea în şcoală. Cel care face presiuni asupra personalului de serviciu, va fi răspunzător de faptele sale în faţa învăţătorului sau profesorului de serviciu pe şcoală.
Art.77. Pe timpul pauzelor nu se admite alergarea prin clasă şi pe holuri, ci doar în curtea şcolii.
Art.78. Elevii care din motive întemeiate, nu iau parte la orele de educaţie fizică au obligaţia de a fi prezenţi împreună cu clasa la locul de desfăşurare a activităţii. Nu se admite prezenţa acestora în sălile de clasă sau pe holuri.
Art.79. Elevii nu au acces la cancelarie. Pentru a lua legătura cu un cadru didactic vor comunica profesorului de serviciu, care va aduce la cunoştinţa cadrului didactic că este solicitat.
Art.80. Fiecare elev are obligaţia de a păstra în perfectă stare toate bunurile existente în şcoală şi curăţenia în sălile de clasă, sala de sport, vestiare şi terenul de sport, în toate anexele şcolii.Eventualele deteriorări vor fi remediate de părinții elevilor în cauză.
Art.81. În cazul producerii unui incident în şcoală elevii au obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţă profesorului de serviciu sau oricărui cadru didactic aflat în şcoală pentru a fi luate măsurile necesare.
Art.82. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor elevii trebuie să cunoască regulile igienico-sanitare privind utilizarea spaţiilor de către colectivităţi. În cazul îmbolnăvirii, elevul rămâne la domiciliu şi se adresează medicului de familie pentru a urma un tratament corespunzător.adeverința medicală va fi prezentată în timp util(la data eliberării de către medic) pentru a se putea realiza raportarea lunară in termen.
Art.83. Este interzis elevilor:
1.Să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional, să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ.).
2.Să aducă şi să difuzeze, în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, sau care cultivă violenţa şi intoleranţa.
3.Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
4.Să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
5.Să introducă şi să facă uz, în perimetrul şcolii, de orice tipuri de arme sau alte materiale, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete şi altele care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colegilor lor şi a personalului.
6.Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
7.Să manifeste extravaganta în aspectul fizic( pearcing-uri, inele, plete, creasta , farduri , unghii vopsite,false).
7a. Este interzis băieţilor să-şi vopsească părul, să-şi facă tatuaje, să poarte cercei şi tricouri fără mâneci. Tunsoarea trebuie să fie decentă, pieptănăturile la fel.
7b. Este interzis fetelor să poarte haine transparente, excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de decoltate, să-şi vopsească părul şi să se fardeze .
8. Să aducă în perimetrul şcolii persoane străine şi să favorizeze pătrunderea acestora în incinta şcolii.
9.Să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion , spray, vopsea, etc.,deteriorând mobilierul scolii, lambriul, pereţii, gardul şcolii, zidul exterior al clădirii, ferestrele sau uşile.
10.Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii.
11.Să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare.
12.Să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei.
13.Să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui;
14. Se interzice deschiderea geamurilor de pe holuri şi urcarea pe acestea.
15.Elevii care poartă bijuterii sau care au asupra lor obiecte de valoare sau sume mari de bani îşi asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea şcolară nu răspunde şi nu recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor.
16.Să utilizeze telefoanele mobile în incinta școlii(să fotografieze,să filmeze, să înregistreze, comunice prin mesaje); în caz contrar, telefoanele vor fi reținute și ulterior înmânate părinților. În funcție de gravitatea abaterilor și frecvența acestora, elevii vor fi sancționați cu mustrare/ scăderea notei la purtare.
Art.84. Este interzis elevilor:
1.Să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional, să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ.).
2.Să aducă şi să difuzeze, în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, sau care cultivă violenţa şi intoleranţa.
3.Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
4.Să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
5.Să introducă şi să facă uz, în perimetrul şcolii, de orice tipuri de arme sau alte materiale, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete şi altele care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colegilor lor şi a personalului.
6.Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
7.Să manifeste extravaganta în aspectul fizic( pearcing-uri, inele, plete, creasta , farduri , unghii vopsite,false).
7a. Este interzis băieţilor să-şi vopsească părul, să-şi facă tatuaje, să poarte cercei şi tricouri fără mâneci. Tunsoarea trebuie să fie decentă, pieptănăturile la fel.
7b. Este interzis fetelor să poarte haine transparente, excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de decoltate, să-şi vopsească părul şi să se fardeze .
8. Să aducă în perimetrul şcolii persoane străine şi să favorizeze pătrunderea acestora în incinta şcolii.
9.Să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion , spray, vopsea, etc.,deteriorând mobilierul scolii, lambriul, pereţii, gardul şcolii, zidul exterior al clădirii, ferestrele sau uşile.
10.Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii.
11.Să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare.
12.Să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei.
13.Să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui;
14. Se interzice deschiderea geamurilor de pe holuri şi urcarea pe acestea.
15.Elevii care poartă bijuterii sau care au asupra lor obiecte de valoare sau sume mari de bani îşi asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea şcolară nu răspunde şi nu recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor.
IV.14.Sancţiuni
Art.85.(1)Elevii care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor şcolii plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, restituie bunurile sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3)În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat.
Art.86. Vor fi sancţionaţi cu eliminarea pe o perioadă de 1-5 zile, şi scăderea notei la purtare,elevii care sunt implicaţi în anunţarea alarmelor telefonice anonime.
Art.87. Elevii care sunt surprinşi copiind, în timpul tezelor şi a celorlalte lucrări scrise, primesc nota 1 la lucrarea respectivă, iar fapta lor va fi sancţionată cu scăderea notei la purtare pe semestrul respectiv.
Art.88.. Elevii care absentează nemotivat în cursul anului vor fi avertizaţi şi înştiinţate familiile. Pentru fiecare 10 absenţe nemotivate va fi scăzută cu 1 punct nota la purtare. Media anuală la purtare sub 6, atrage după sine repetenţia..
Art. 89.Elevii şi tinerii din sistemul de învăţământ de stat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Sancţiunile care se pot aplica elevilor:
a) observaţia individuală;
b)mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
Art. 90. (1)Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(2)Sancţiunea se aplică de diriginte/profesorul pentru învăţământul primar sau director.
(3)Sancţiunea este însoţită de obligaţia de a desfăşura activitate suplimentară în şcoală, timp de o oră, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar. Tipul de activitate suplimentară este stabilit de cel care aplică sancţiunea şi poate fi: lectură suplimentară, completarea de fişe de lucru, etc.
(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
Art.91. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare
Art. 92. (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2)Sancţiunea se stabileşte la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(3)Mustrarea scrisă este întocmită de profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte semnată de acesta şi de către director, înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
(4)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
Art.93. Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei . Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
Art.94. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei.
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.
(3)Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art.95. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris şi sub semnătură, a sancţiunii, de către diriginte/profesorul pentru învăţământul primar/director părintelui/ reprezentantului legal.
(2)Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3)Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al şcolii.
Art.96. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune (mustrare scrisă, retragerea bursei, )dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului/ anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate retrage. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Toate sancţiunile aplicate elevilor şi tinerilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
Art.97. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute (referitoare la sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor) se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 3 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2)Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
IV.15. Recompense
Art.98.Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
1.Evidenţiere în faţa colegilor clasei.
2.Evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral.
3.Comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat.
4.Burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori.
5.Premii, diplome, medalii.
6.Recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate.
7.Premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
Art.99. (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, iar acordarea premiilor se face la nivelul şcolii, la propunerea profesorului pentru învăţământul primar, a dirigintelui, a consiliului clasei sau a directorului şcolii.
(2)Elevii din învăţământul primar primesc la sfârşitul anului şcolar diplome. Diplomele se pot acorda: pentru rezultate deosebite la învăţătură, pentru alte tipuri de performanţe
(3)Numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat. Elevii care primesc acest tip de diplomă vor fi selectaţi numai dintre aceia care au primit calificativul “Foarte bine” la disciplina/aria curriculară respectivă.
(4)Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00. Pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni.
(5)Dacă s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu, au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel
local, judeţean, naţional sau internaţional.

V.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
Art.100.(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în
conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.
(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor :
a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
b) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;
d) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;
e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
f) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
g) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
h) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor.
i) Participă activ la şedinţele şi lectoratele cu părinţii
Art.98. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.
(2) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Este interzis părinţilor
 1. Să agreseze verbal/fizic elevii, alţi părinţi, profesorii/învăţătorii şi personalul auxiliar sau administrativ;
 2. Să iniţieze/organizeze şi să desfăşoare acţiuni în vederea agresării elevilor.
 3. Să intre în şcoală în timpul desfăşurării orelor de curs;
 4. Să forţeze accesul în incinta unităţii de învăţămînt prin presiuni asupra personalului administrativ;
 5. Să staţioneze pe holuri sau la intrarea în şcoală, blocând accesul în unitate.
VI. SERVICIUL PE ŞCOALĂ
Art.101. Serviciul pe şcoală este organizat pe schimburi şi etaje şi se se va desfăşura după următorul program:
- schimbul I - 7.45 – 13.00
- schimbul II - 12.30 – 18.15
Art.102. Cadrele didactice de serviciu au următoarele atribuţii:
 1. Cadrul didactic de serviciu va fi prezent în unitate cu 15 minute înaintea începerii cursurilor şi va părăsi unitatea după 30 de minute de la terminarea acestora indiferent că are sau nu ore.
 2. Verifică existenţa cataloagelor la începutul programului, le pregăteşte pentru intrarea cadrelor didactice la prima oră, iar la sfârşitul programului asigură securitatea lor.
 3. Coordonează şi supraveghează accesul elevilor în şcoală. Nu admite intrarea în şcoală a elevilor fără ecuson şi a elevilor care nu au ore. Fiecare cadru didactic, indiferent de locul de desfăşurare al serviciului, înaintea primei sale ore de curs, va asigura intrarea în ordine a elevilor în şcoală.
 4. Intră ultimul la oră, după ce s-a asigurat de prezenţa la clasă a tuturor cadrelor didactice.
 5. Pe timpul pauzelor supraveghează elevii în sectorul de care răspunde în vederea prevenirii incidentelor şi accidentelor.
 6. Urmăreşte respectarea de către elevi a normelor de protecţia muncii şi P.S.I. în timpul pauzelor.
 7. Informează conducerea şcolii cu privire la cadrele didactice care, din diferite motive, absentează, asigurând în limita posibilităţilor suplinirea acestora.
 8. Mediază şi rezolvă eventualele conflicte care pot apărea între elevi în timpul pauzelor.
 9. Comunică învăţătorului, dirigintelui, directorului prezent în şcoală eventualele abateri de la disciplină ale elevilor precum şi distrugerile de mobilier pe care aceştia le produc urmărind recuperarea de la cei în cauză în termen de trei zile.
 10. Invăţătorii şi profesorii, au obligaţia să însoţească elevii la ieşirea din şcoală după ultima oră de curs.
 11. Evită alte preocupări care-i afectează buna desfăşurare a serviciului pe timpul pauzei, se remarcă printr-o prezenţă activă (intervine când elevii produc sunete puternice şi stridente, aleargă, deteriorează bunurile şcolii sau nu au un comportament civilizat).
 12. Solicită închiderea uşilor claselor pe timpul pauzelor, pentru a se asigura o mai bună circulaţie pe holuri.Interzice elevilor sau altor persoane să staţioneze pe holurile şcolii în timpul orelor.
 13. În caz de cutremure, incendii etc. va fi cel care va coordona ieşirea elevilor din localul şcolii.
 14. Informează prompt conducerea şcolii asupra persoanelor străine care pătrund în şcoală/curtea şcolii, cu scopul de a perturba procesul de învăţământ sau de a crea incidente de altă natură;
 15. Informează şi îndrumă persoanele străine care solicită anumite informaţii;
Art.103. Toţi învăţătorii şi profesorii, după ultima oră de curs, au obligaţia să însoţească elevii până la ieşirea din şcoală.
Art.104. După începerea orelor întreaga responsabilitate revine fiecărui cadru didactic, la clasa la care îşi desfăşoară ora.
NOTĂ: Efectuarea serviciului pe şcoală este criteriu de acordare a calificativului anual.

VII. REGIMUL PERSOANELOR EXTERNE
Art.105.Este considerată externă orice persoană care nu are statut de elev al şcolii sau de salariat al unităţii şcolare.
Art.106.Persoanele cu sarcini de îndrumare şi control nu se supun prezentelor reglementări, dar au datoria de a se legitima şi a informa conducerea şcolii asupra prezenţei lor în unitate.
Art.107.Persoanele externe vor staţiona, până la primirea avizului de intrare, în locul de aşteptare stabilit la intrare în incinta unităţii de învăţământ.
Art.108.Este interzisă pătrunderea în incintă a persoanelor care:
a) nu au motivaţie pentru accesul în unitatea şcolară;
b) au ţinută indecentă;
c) sunt în stare de ebrietate sau pot prejudicia siguranţa civică în zona unităţii de învăţământ;
d) au asupra lor substanţe nocive, băuturi alcoolice, arme sau alte obiecte care ar prejudicia siguranţa civică.
Art.109.Persoanele externe vor fi conduse în incinta unităţii de către persoana investită cu asigurarea
siguranţei civice sau de către un delegat stabilit de profesorul de serviciu sau conducerea şcolii.
Art.110.Persoanele care au obţinut acceptul de intrare primesc un ecuson, după care sunt înregistrate pe baza unui act de identitate.
Art.111.Persoanele acceptate în incinta şcolii vor avea un comportament civilizat şi nu vor prejudicia, prin activităţile lor, siguranţa civică în unitate.
Art.112.La ieşirea din unitatea şcolară, persoana externă va preda ecusonul şi se va consemna în registrul de evidenţă, perioada în care acesta a stat în interiorul şcolii.

VIII. PARTENERIATUL ŞCOLII
Art.113 (1)Pentru întărirea siguranţei civice în zona unităţii de învăţământ se va implementa Sistemul - cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în judeţul Tulcea.
(2)În vederea asigurării siguranţei civice în zona Şcolii Gimnaziale nr.12, conducerea unităţii va colabora cu autorităţile locale: Poliţia, Pompierii, Direcţia Sanitară, Primăria municipiului Tulcea în următoarele domenii:
a) asigurarea resurselor financiare necesare securizării clădirii şi asigurării iluminatului în jurul acesteia;
b) asigurarea pazei conform Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor la intrarea în clădirea şcolii;
c) constituirea dispozitivelor de ordine publică realizate printr-un sistem de patrule pedestre, posturi de supraveghere fixe şi mobile;
d) includerea unităţii de învăţământ în itinerarele de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. Ca punct obligatoriu de staţionare şi trecere, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor;
e) pregătirea profesorilor, personalului şi elevilor să semnaleze prezenţe străine şi să ia măsuri interne de verificare a localului la deschidere şi la închidere;
f) asigurarea de către Poliţie a sprijinului de specialitate în organizarea pazei, securizarea perimetrului şi a clădirii, verificarea şi controlul personalului destinat acestei activităţi, în mod special cu privire la interzicerea accesului persoanelor străine, altele decât părinţilor elevilor, în perimetrul şi incinta şcolii.
g) identificarea, luarea în atenţie a agenţilor economici care comercializează băuturi alcoolice, tutun şi publicaţii ca caracter obscen, situaţi în imediata apropiere a şcolii, în vederea aplicării prevederilor legale în domeniu.
IX. DISPOZIŢII FINALE
Regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ cuprinde şi măsuri privind implementarea SISTEMULUI - CADRU DE ASIGURARE A PROTECŢIEI UNITĂŢILOR ŞCOLARE, A SIGURANŢEI ELEVILOR ŞI A PERSONALULUI DIDACTIC ÎN JUDEŢUL TULCEA.
Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din şcoală. Modificările şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţă întregului personal şi elevilor în termen de max.5 zile de la efectuare.
Încălcarea prezentului Regulament va fi sancţionată de organele în drept, potrivit normelor stabilite.
Prezentul Regulament va fi completat cu PROTOCOLUL DE COOPERARE PRVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA DELICVENȚEI JUVENILE ÎN INCINTA ȘI ÎN ZONA ADIACENTĂ UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR , între MEN și MAI cu nr. 10din data 20.02.2013/ nr. 32104 din data de 20.02.2013.


ANEXA 1


Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale din 2011, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor şcolare, ale Legii nr.272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, şi ale ROI.
Se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţile semnatare
1. Şcoala Gimnazială Nr.12, cu sediul în Tulcea, reprezentată prin director, d-na Cerşemba Elena
2. Dna/dl. …………………………….părinte/reprezentantul legal al elevului, cu domiciliul în
localitatea ………………….. str. ……………………….. nr…... bl. ….. sc….. ap…… tel………….
3. Elev ………………………………….
II. Obiectul acordului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor. Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea si responsabilizarea părţilor in educaţia copiilor/elevilor.
şcoala îşi asuma principala responsabilitate in procesul instructiv-educativ.
Elevul îşi asuma răspunderea pentru propria educaţie.
Părintele se declara o persoana responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi pentru colaborarea cu şcoala, spre binele copilului.
Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin voinţa proprie, după cum urmează:
1. Scoala se angajeaza:
 1. Să asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ (spaţiul adaptat necesităţilor, curăţenie şi ordine, respectarea strictă a programului), o temperatură normală în spaţiile şcolare.
 2. Să promoveze iniţiative educative pentru dezvoltarea personalităţii elevului (parteneriate educaţionale, asociaţii culturale);
 3. Cadre didactice competente, cu experienţă în predare.
 4. Să asigure instrucţia şi educaţia elevilor la nivel competitiv care să le permită accesul într-o unitate liceală.
 5. Pe timpul programului şcolar se vor asigura condiţiile optime de securitate şi de protecţie. Personalul şcolii va avea o conduită corectă, decentă, fără folosirea violenţei.
 6. Diriginţii, învăţătorii şi personalul de îngrijire vor lua măsuri igienico-sanitare care să prevină îmbolnăvirea elevilor.
 7. Diriginţii şi învăţătorii vor organiza periodic (lunar/bilunar) întâlniri cu părinţii, pentru informarea acestora cu situaţia şcolară şi disciplinară a copiilor.
 8. Vor fi sprijiniţi elevii şi părinţii acestora în orientarea şcolară şi profesională – mai ales pentru clasele terminale.
2.Părintele/reprezentantul legal al elevului se angajează:
a. Să asigure întreţinerea elevului şi buna-educaţie din familie; să supravegheze starea de sănătate a acestuia; să supravegheze elevul în timpul liber;
b. Să asigure prezența elevului la școala în ţinuta vestimentara corespunzatoare(UNIFORMA/ ECUSON), în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
c. Să solicite elevului şi să semneze periodic carnetul de elev;
d. Să participe la acţiunile organizate de şcoală, pentru părinţi, în interesul copiilor lor;
3. Elevul se obligă :
 1. Să participe activ la toate activităţile din programul şcolii, inclusiv la cele extraşcolare;
 2. Să aibă un comportament civilizat, non-violent în relaţie cu colegii şi adulţii, să nu încalce dreptul colegilor de a se instrui;
 3. Să-şi însuşească pe măsura forţelor sale intelectuale cunoştinţele predate şi să-şi facă temele;
 4. Să respecte prevederile Regulamentelor în vigoare.
III. Drepturile părţilor : celelalte obligaţii precum şi drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în Regulamentul Intern al şcolii.
V. Durata acordului : prezentul acord se încheie pe durata învăţământului obligatoriu.
Încheiat azi, ...................2013, în trei exemplare, în original, pentru fiecare parte (unde este cazul).
Unitate şcolară, Beneficiar indirect (părinte)
ANEXA 2
Atribuţii director adjunct

1.Curriculum
1.1 Elaborarea Planului managerial propriu in concordant cu documentele manaageriale elaborate la nivelul scolii;
1.2 Coordonarea si monitorizarea activitatii metodice a comisiilor si catedrelor din unitatea noastra;
1.3 Elaborarea procedurii CDS si a proiectului de curriculum la decizia scolii in concordant cu interesele elevilor, parintilor, a planului de scolarizare si a obiectivelor de dezvoltare ale comunitatii locale;
1.4 Elaborarea si aplicarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a activitatilor de predare-invatare;
1.5 Monitorizarea aplicarii instrumentelor de monitorizare si evaluare in scopul identificarii nivelului achizitiilor elevilor precum si a progresului inregistrat;
1.6 Gestionarea bazei de date privind rezultatele evaluarilor, analiza si interpretarea datelor;
1.7 Monitorizarea activitatii profesionale a personalului didactic:aplicarea planurilor de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei de evaluare a performantei scolare;
1.8 Coordonarea si intocmirea corecta a documentelor solicitate, respectarea cu rigurozitate a termenelor prevazute;
1.9 Coordonarea activitatii de pregatire suplimentara a elevilor participant la examenele nationale, olimpiade, concursuri, a celor cu dificultati de invatare.
2. Resurse umane – Elemente de competente
2.1.Coordonarea activitatii de formare continua a personalului didactic, auxiliar si nedidactic;
2.2.Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane pe baza nevoilor identificate la nivelul scolii;
2.3.Contributia la elaborarea instrumentelor de evaluare a activitatii personalului didactic, la elaborarea sau actualizarea fisei postului angajatilor;
2.4.Participarea la activitatea de evaluare anuala a cadrelor didactice din unitatea de invatamant;
2.5.Deleaga, in mod eficient, responsabilitati catre subordonati, luand in considerare competentele si aspiratiile profesionale ale acestora;
2.6.Coordonarea activitatii de mentorat din unitatea de invatamant;
2.7.Utilizeaza modalitati de comunicare eficiente si adecvate situatiilor concrete, manifesta coerenta, tact, respect fata de punctele de vedere ale colegilor, punand in evidenta capacitate de mediere si moderare.Reprezinta un factor de coeziune si echilibru in colectivul didactic;
2.8.Manifesta loialitate fata de unitatea de invatamant, credibilitate si responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacitatile angajatilor;
2.9.Incurajeaza si sustine colegii, in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamant.
3.Managementul educatiei formale si nonformale
3.1.Coordoneaza realizarea bazei de date privind starea disciplinara la nivelul scolii, absenteismul, abandonul scolar, delicventa juvenila si programele de prevenire si interventie;
3.2.Monitorizarea si evaluarea activitatii educative din scoala;
3.3.Asigura implicarea tuturor cadrelor didactice din scoala in realizarea valentelor educative ale disciplinelor de invatamant;
3.4.Coordonarea activitatii de consiliere si orientare scolara si vocational;
3.5.Monitorizarea si evaluarea activitatii extracurriculare, ca oportunitate pentru dezvoltarea si manifestarea aptitudinilor si intereselor elevilor si competentele cadrelor didactice;
3.6.Asigura asistenta pentru implementarea programelor/proiectelor cultural artistice, stiintifice, ecologice, sportive-turistice, de educatie civica si de promovare a sanatatii;
3.7.Asigura monitorizarea activitatii desfasurate in cadrul cercurilor;
3.8.Monitorizarea serviciului pe scoala al cadrelor didactice, prezenta la ore, asigurarea suplinirilor.
4. Dezvoltare si relatii comunitare
4.1.Participarea si implicarea in elaborarea si implementarea proiectului de dezvoltare institutional;
4.2.Dezvolta si promoveaza o imagine favorabila scolii, manifestand receptivitate fata de problemele comunitatii, capacitate de organizare, creativitate, responsabilitate, professionalism;
4.3.Informeaza toate categoriile beneficiare si organizatiile interesate in legatura cu oferta educational a scolii;
4.4.Se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, precum:sponsorizari, donatii, consultant, colectare de material si lansare d eproiecte cu finantare interna si externa;
4.5 Coordonarea si organizarea legaturilor si schimburilor scolare nationale si international desfasurate in cadrul programelor de parteneriat educational;
4.6 Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calitatii si a programelor de imbunatatire a calitatii educatiei;
4.7. Intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale;
4.8.Incurajeaza lansarea unor proiecte de parteneriat la nivel local, national sau international;
4.9. Dezvolta si mentine legaturi optime cu parintii, manifestand capacitate de comunicare, relationare, tact.
Alte atributii
1.Directorul adjunct indeplineste atributiile delegate de director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fisa postului;
2.Directorul adjunct este coordonatorul Comisiei pentru evaluare si asigurarea calitatii;
3. Directorul adjunct este responsabilul Comisiei pentru disciplina,
4. Directorul adjunct este presedintele Comisiei de Control Managerial Intern;
5.Directorul adjunct este responsabil cu dezvoltarea resursei umane, coordoneaza ctivitatea de formare continua a pesonalului din unitate;

ANEXA 3
Coordonatorul cu proiecte şi programe educative.
 1. Consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
 2. extraşcolare, este cadru didactic titular, numit de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.
 3. Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii în colaborare cu comisia diriginţilor şi comisiile de la învăţământul primar, cu comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai consiliului elevilor.
 4. Consilierul educativ este subordonat directorului : acesta îi elaborează fişa postului, îi controlează , îndrumă şi îi evaluează activitatea, propunând calificativul anual.
 5. Consilierul educativ are în subordine directă comisia metodică a profesorilor diriginţi, controlează şi îndrumă activitatea acestei comisii.
  Atribuţii:
- Elaborează şi propune spre aprobare, consiliului de administraţie, Programul activităţilor educativepe următoarele componente: consiliere şi orientare, activităţi extracurriculare, activităţi extraşcolare.
- Elaborează planul managerial propriu
- Propune discipline opţionale cu specific educativ
- Iniţiază, coordonează şi desfăşoară,activităţi extracurriculare
- Contribuie la întocmirea,gestionarea bazei de date cu privire la : starea de disciplină,absenteism,abandon şcolar,delicvenţă.
- Îndrumă activitatea comisiei de consiliere şi orientare.
- Evaluează activitatea diriginţilor
- Acordă sprijin şi asistenţă prof. debutanţi în formarea lor ca diriginţi.
- Organizează/coordonează schimburi şi legături şcolare în cadrul parteneriatelor.
- Participă la cursuri de formare în specialitate şi în domeniul Consiliere şi orientare.
- Contribuie la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ.
- Elaborează informări, semestrial sau la cererea directorului, pe care le prezintă în cadrul consiliului profesoral.

ANEXA 4
Fişa de atribuţii a responsabilului comisiei/catedrei metodice

1. Stabileşte graficul desfăşurării şedinţelor comisiei/ catedrei(1/lună).
2. Stabileşte atribuţiile/responsabilităţile pentru fiecare membru al comisiei/ catedrei.
3. Elaborează, pe baza diagnozei şi în acord cu documentele manageriale ale unităţii şcolare,documentele manageriale la nivelul comisiei/ catedrei (analiza SWOT,planul managerial,planificarea activităţilor).
4. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a activităţii comisiei/ catedrei în urma eventualelor disfuncţii sesizate.
5. Coordonează planificarea evaluărilor(teste cu subiect unic,teze), întocmeşte graficul de desfăşurare,centralizează datele şi elaborează rapoartele de analiză a rezultatelor.
6. Monitorizează parcurgerea programei şi modul în care se realizează evaluarea elevilor.
7. Monitorizează planificarea şi desfăşurarea recapitulărilor.
8. Întocmeşte graficul activităţilor de pregatire suplimentară a elevilor cu rămâneri în urmă şi a celor capabili de performanţe.
9. Elaborează raportul privind proiectarea didactică la nivelul comisiei/ catedrei.
10. Elaborează, prin contribuţia tuturor membrilor catedrei, propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ.
11. Elaborează prin contribuţia membrilor catedrei, în acord cu obiectivele de perfecţionare la nivelul şcolii,programul activităţilor metodice cu termene şi responsabilităţi.
12. Monitorizează şi ţine evidenţa participării cadrelor didactice la: activităţile metodice organizare la nivelul şcolii, la nivelul centrelor metodice, la cursuri de formare, la activităţi de perfecţionare, grade didactice.
13. Asigură informarea cadrelor didactice, popularizarea documentelor ce vizează perfecţionarea, a celor din oferta de formare a CCD şi a altor furnizori de servicii educaţionale.
14. Monitorizează progresul în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, fac recomandări în ceea ce priveşte posibilităţile de formare şi alternativele de dezvoltare.
15. Efectuează asistenţe la lecţii, cu precădere la cadrele didactice stagiare şi la cele nou venite în unitatea de învăţământ.
16. Coordonează activitatea de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării calificativelor şi înaintează consiliului de administraţie fişele de evaluare pentru fiecare membru al catedrei precum şi procesul verbal al şedinţei.
17. Realizează portofoliul comisiei/ catedrei pe care o conduce.
18. Elaborează raportul privind existenţa şi conţinutul portofoliului fiecărui cadru didactic.
19. Elaborează informări asupra activităţii catedrei şi raportări semestriale la cererea directorului.
20. Cultivă şi întreţine un climat favorabil performanţei didactice; comunică eficient, mediază eventualele situaţii conflictuale.
21. Răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei/catedrei.
ANEXA 5
Atribuţiile specifice funcţiei de diriginte

Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.Dirigintele are următoarele atribuţii :
1. Organizează şi coordonează activitatea colectivului de elevi ai clasei;
2. Proiectează,organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
3. Organizează activităţi educative extraşcolare cu şi pentru elevii clasei pe care o coordonează;
4. Recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;
5. Informează elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii;
6. Informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la examene/testări naţionale, admitere şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
7. Monitorizează frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor elevilor, informează familia şi stabileşte măsuri de remediere;
8. Analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază programe de consultaţii cu părinţii;
9. Informează familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
10. Stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare;
11. Motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor;
12. Propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
13. Completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
14. Consemnează în carnetele de elev notele şi mediile elevilor;
15. Calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor şi a recompenselor potrivit prevederilor regulamentului;
16. Comunică în scris părinţilor rezultatele obţinute la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
17. Colaborează cu profesorii clasei şi cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
18. Colaborează cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
19. Colaborează cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
20. Colaborează cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare, a actelor de studii ale elevilor clasei, a dosarelor pentru programele de protectie sociala ;
21. Colaborează cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării si actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
22. Preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
23. Răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi, consiliul clasei;
24. Întocmeşte, semestrial şi anual, şi prezintă consiliului profesoral spre validare, un raport scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor;
25. Completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
26. Elaborează Portofoliul dirigintelui şi Caietul dirigintelui.
27. Monitorizează nivelul de satisfacţie al elevilor şi al părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv-educativ şi propune măsuri de îmbunătăţire.
 • Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt desfăşurate de diriginte în funcţie de prevederile planurilor cadru, în cadrul orei de orientare şi consiliere.
 • Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual şi se vizează de către directorul adjunct.
 • Planificarea activităţilor extraşcolare va conţine minimum o activitate pe lună , activitate care va fi consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice şi se vizează de consilierul educativ.
 • Desfăşurarea activităţilor de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi se va realiza conform unui program aprobat de către directorul unităţii de învăţământ(şedinţele se desfăşoară lunar iar consultaţiile bilunar) şi care va fi anunţat părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice de iar activitatea respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. In cadrul acestei ore, se desfăşoară şedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum şi întâlniri individuale ale dirigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui şi/ sau a dirigintelui, poate participa şi elevulANEXA 6
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

Componenţa :
- directorul
- dir. adjunct
- 4 cadre didactice, alese de consiliul profesoral
- 1 reprezentant al direcţiei de poliţie locală
- 2 reprezentanti al părinţilor
Componenţa comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se stabileşte conform reglementărilor în vigoare
Comisia are obligaţia de a susţine aplicarea regulamentului şi de a colabora cu factorii responsabili pentru creşterea siguranţei în şcoală.
Atribuţii :
1.Gestionează sistemul de comunicare între scoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
2.Sesizeză conducerea şcolii în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate şi analizează cauzele acestora.
3.Realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar, adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei, cu planul managerial al directorului.
4.Urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale privind creşterea siguranţei în mediul şcolar.
5.Evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire a violenţei în mediul propriu.
6.Elaborează semestrial un raport de activitate pe care îl înaintează directorului.

ANEXA 7

Comisia de disciplină pentru elevi

1. Directorul numeşte în baza consultării consiliului profesoral, o comisie de disciplină pentru elevi formată din:
- dir. adjunct
- consilierul educativ
- prof. psihopedagog
- 3 cadre didactice
- 2 părinţi
2.Atribuţii:
- elaborează un plan de măsuri în vederea prevenirii infracţionalităţii juvenile;
- propune Consiliului de administraţie prevederi pentru R.O.I. care să vizeze îmbunătăţirea climatului de disciplină;
- verifică respectarea prevederilor R.O.F.U.I.P. şi a R.O.I privitoare la comportamentul elevilor;
- verifică procesele verbale ale profesorilor de serviciu şi iau măsurile care se impun privind abaterile disciplinare semnalate;
- verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi.
3.Comisia va analiza toate abaterile de la regulamentele şcolare şi va propune consiliului profesoral măsuri disciplinare în baza Regulamentului şcolar.
4.Comisia are obligaţia întocmirii de procese verbale într-un registru special ori de câte ori este cazul şi un raport semestrial ce va fi consemnat în raportul de analiză semestrială şi anuală a şcolii.
5.Membrii comisiei menţin o legătură permanentă cu înv, diriginţii şi informează conducerea şcolii în legătură cu eventualele abateri săvârşite de elevi.

ANEXA 8
Comisia pentru siguranţă în mediul şcolar

Comisia pentru siguranţă în mediul şcolar este formată din 4 membri, aleşi de către Consiliul profesoral al şcolii, la prima şedinţă din noul an şcolar.
Rolul comisiei este de a implementa măsurile de siguranţă şi de a monitoriza asigurarea climatului de siguranţă pentru elevii şi cadrele didactice din şcoală.
Atribuţiile comisiei:
- întocmeşte cu sprijinul organelor de poliţie, planul de pază al obiectivului prin care se vor stabili regulile concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului;
- monitorizează aplicarea Legii nr. 35 din martie 2007 completată cu Legea nr. 29 din martie 2010 la nivelul şcolii;
- elaborează planul operaţional pentru anul şcolar în curs, adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu planul managerial şi planul operaţional al ISJ;
- informarea conducerii unităţii de învăţământ în legătură cu apariţia unor evenimente deosebite care pot pune în pericol siguranţa elevilor;
- coordonează acţiunile pentru adoptarea şi purtarea semnelor distincte ale şcolii;
- propune măsuri de îmbunătăţire a serviciului pe şcoală;
- monitorizează modul de asigurare a securităţii instituţiei, cu accent principal pe securitatea elevilor;
- propune măsuri de îmbunătăţire a gradului de securitate şcolară;
- sesizează cauzele care stau la baza unor acte sau fenomene care afectează securitatea şcolară şi propune măsuri de optimizare.
- propune şi iniţiază colaborări cu diferite instituţii specializate pentru asigurarea securităţii elevilor;ANEXA 9
Comisia de disciplină pentru personalul didactic şi didactic auxiliar.

1.1.Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul didactic / didactic auxiliar şi personalul de conducere al
acesteia (art. 280 al. (5) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);
1.2.Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar emite decizia de numire a comisiei, în baza hotărârii consiliului de administraţie (art.93 din Legea nr. 1 / 2011).
1.3. Decizia se înregistrează în registrul de decizii al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică în termen tuturor celor care fac parte din comisie, prin grija secretarului unităţii, prin luare de semnătură.
2. Componenţa comisiei de cercetare a abaterii prezumate.
2.1. Pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri,dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea (art. 280 al. (4) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);
2.2. Pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin
egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiuluiBucureşti (art. 280 al. (5) lit. b) din Legea nr. 1 / 2011);
ANEXA 10
Atibuţiile personalului administrativ, pe linia asigurării siguranţei

 1. Este dator să cunoască şi să respecte instrucţiunile de prevenirea şi stingerea incendiilor
 2. Nu părăseşte locul de muncă până la predarea schimbului (nu se vor introduce în spaţiile pentru curăţenie substanţe inflamabile benzină, acetonă, petrosin etc.);
 3. Supravegherea funcţionării corpurilor de iluminat şi a instalaţiei de încălzire;
 4. Aducerea la cunoştinţa şefilor ierarhici, în mod operativ, a oricăror aspecte negative, care ar pune în pericol buna funcţionare a spaţiului supravegheat (funcţionare iluminat, grupuri sanitare, sisteme de blocare uşi, ferestre,etc.)
 5. Menţine în perfectă stare de curăţenie şi ordine spaţiile anexe folosite de personal şi de către elevi ( grupuri sanitare,. cabinete, laboratoare);
 6. Pe perioada de iarnă execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, uluce şi acoperişul şcolii, care ar putea pune în pericol siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc.
 7. La sfârşitul programului verifică instalaţia de apă, controlează ferestrele, stinge lumina, închide geamurile, semnalând imediat orice nereguli în scris sau, după caz, oral;
8. Ambele porţi ale unităţii şcolare vor fi încuiate după sfârşitul programului .
9. Accesul autovehiculelor în incinta unităţii şcolare se face numai prin locurile special destinate acestui scop. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin: unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei şi jandarmeriei, precum şi a celor care asigură salubrizarea şi aprovizionarea unităţii cu materialele contractate.
 1. Persoanele externe vor fi conduse în incinta unităţii şi însoţite pâna la locaţia în care solicită accesul.
 2. După terminarea orelor de curs şi în timpul nopţii, clădirea şcolii va fi încuiată şi supravegheată de către paznic.


ANEXA 11
Comisia pentru acordarea burselor şi a altor ajutoare sociale
1.Atibuţii
- Propune criteriile specifice şcolii pentru acordarea/menţinerea burselor;
- Popularizează către profesorii diriginţi, elevi şi părinţi prevederile legislative în vigoare cu privire la burse şi alte ajutoare sociale specifice învăţământului preuniversitar;
- Verifică documentaţia depusă de solicitanţi.
- Centralizează situaţia elevilor care au dreptul la burse/ajutoare sociale şi înaintează spre aprobare lista Consiliului de Administraţie.
2.Documentele comisiei:
- Decizia de constituire/copie;
- Legislaţia în vigoare şi criterii de acordare a burselor şi a ajutoarelor;
- Tabel nominal cu elevii care solicită /primesc ajutoare;
- Documentele solicitanţilor.
3.Criterii specifice unitaţii pentru acordarea burselor de studiu:
- performanţe la concursuri şi olimpiade/faza naţională
- media de absolvire în anul şcolar 2011-2012 peste 9
- comportare exemplară în relaţia cu cadrele dictice,colegi,personal administrativ.


ANEXA 12
Comisia metodică a diriginţilor

Comisia metodică a diriginţilor se constituie la începutul fiecărui an şcolar, este alcătuită din diriginţi şi condusă de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Comisia metodică a diriginţilor se întruneşte de două ori pe semestru şi ori de câte ori responsabilul său sau managerul, consideră necesar.

1.Atribuţiile comisiei:

- Dezbate problemele privind structura şi conţinutul orelor de consiliere şi orientare;
- Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative la nivelul claselor;
- Organizează schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai valoroase activităţi educative;
- Se preocupă de pregătirea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii particularităţilor psiho-fizice individuale ale elevilor pentru orientarea lor şcolară şi profesională;
- Orientează colectivul didactic al şcolii în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unitare faţă de elevi pentru realizarea obiective lor educaţionale;
- Coordonează activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
- Monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul parteneriatelor;
- Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia, diversifică şi reglează modalităţile de colaborare cu aceasta;
- Realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor.
2. Portofoliul comisiei va cuprinde:
- Decizia de constituire;
- Planul managerial al comisiei;
- Tematica orelor de dirigenţie;
- Programul activităţilor metodice;
- Programul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare;
3. Fiecare membru al comisiei va întocmi un portofoliu al clasei cu documentele de evidenţă şi activităţile educative desfăşurate .Conţinut minimal al portofoliului va cuprinde:
- Catalogul clasei;
- Fişa psihopedagogică;
- Planurile de activitate semestriale (planificarea temelor, activităţi extracurriculare);
- Proiecte didactice, bibliografie;
- Caietul dirigintelui;
- Contribuţii la comisia metodică a diriginţilor pe şcoală.


I. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament de Ordine Interioară conţine un sistem unitar de norme, obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 TULCEA, precum şi pentru beneficiarii educaţiei şi formării profesionale, pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora şi a fost întocmit în conformitate cu:
a) Legea Educaţiei nr.1/2011;
b) Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 cu privire la asigurarea calităţii în educaţie;
c) Statutul personalului didactic ;
d) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005
e) Legea 35 din 02.03/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (art.3) modificată şi completată Legea 29 din 02.03/ 2010.


Art.1. Regulamentul de ordine interioară este anexă a Regulamentului de organizare si functionare a unităţilor de invaţămant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei si Cercetarii nr.4925/08-09-2005 şi a Legii educaţiei nr.1/2011
Art.2 Regulamentul cuprinde prevederi şi reglementari adaptate la specificul ŞCOLII GIMNAZIALE NR.12 TULCEAdezbătute în Consiliul profesoral şi abrobate de Consiliul de administraţie.
Art.3. Unitatea de învţământ este organizată şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de M.E.C.T.S., a Regulamentului de organizare şi funcţionare din învăţământul preuniversitar,a deciziilor I.S.J Tulcea şi a Regulamentului de ordine interioară.
Art.4 (1)Toate activităţile desfăşurate în unitate vor respecta principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului.
(2)Toţi angajaţii şcolii cât şi partenerii noştri, elevii şi părinţii, au drepturi egale indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar constitui o discriminare sau o segregare.
Art.5În incinta unităţii de învăţământ sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pune în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Art.6. Regulamentul va fi adus la cunoştinţă tuturor actorilor implicaţi şi asumat sub semnătură.
Atr.7. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru întreg personalul salariat al unităţii de învăţămant, pentru elevi şi părinţi.
Art.8.(1)Conducerea scolii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în colaborare cu reprezentanţii părinţilor vor urmări respectarea şi aplicarea prevederilor prezentului regulament.
(2) Personalul scolii este obligat să respecte instituţia în care îşi desfăşoară activitatea, să contribuie la păstrarea tradiţiei şi la promovarea imaginii acesteia în toate împrejurările.

II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.9. Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează, conform legii, pe baza principiilor:
• echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
• calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune
practici naţionale şi internaţionale;
• centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;
• eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
• recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;
• transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
• incluziunii sociale;
• participării şi responsabilizării părinţilor.
Art.10 (1)Au prioritate, pentru înscrierea în unitatea noastră, copiii din sectorul arondat şcolii în limita planului de şcolarizare aprobat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise a părintelui, tutorelui legal.
(2)Părintele are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate de învăţământ decât unitatea la care este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise , aprobate de Consiliul de administraţie, în limita locurilor existente.
(3)Înscrierile, pentru clasele de început de ciclu, pentru anul şcolar următor, se realizează conform reglementărilor în vigoare.
(4)Înscrierile preşcolarilor, indiferent de vârstă, se realizează în fiecare an până în data de 1mai.
Art.11 (1)Activitatea didactica curentă se desfăşoară în două schimburi după cum urmează:
- schimbul I, clasa pregătitoare şi clasele I-IV între orele 8,00-12,45, durata orei este de 45 minute cu pauză de 15 minute.
- schimbul al II- lea, clasele V-VIII între orele 13.00-19.00, durata orei este de 50 minute cu pauza de 10 minute dupa fiecare oră de curs.
(2)În situaţii speciale durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean la propunerea Consiliului de administraţie.
Art.12. La ciclul primar orarul va fi întocmit de către învăţători în colaborare cu profesorii ce predau anumite disciplinede studiu. La clasele gimnaziale orarul va fi elaborat de către o persoană,desemnată de directorul unitatii. Întocmirea acestuia se va face cu respectarea curbei de efort săptămânal, a concordanţei cu programul altor instituţii şcolare (dacă este cazul).Orarul aprobat de către director va fi adus la cunoştintă elevilor de către învăţători şi diriginţi şi va fi afişat la loc vizibil în cancelarie şi în sălile de clasă.
Art.13.Activitatea are loc în incinta şcolii, iar în cazuri speciale aceasta poate avea loc, cu aprobarea conducerii şcolii în (biblioteci, muzee, spaţii destinate activităţilor culturale, sportive, alte spaţii).
Art.14. La activităţile extracurriculare pot participa persoane ce reprezintă instituţii colaboratoare cu unitatea de învăţămant, reprezentanţi ai părinţilor, cu aprobarea directorului şcolii.
Art.15. Comunicarea cu elevii şcolii şi reprezentanţii legali ai acestora, cu comitetele de părinţi şi consiliul consultativ al elevilor se va face atat direct, prin întâlniri periodice, şedinţe,consultaţii, cat şi indirect prin afişarea, corespondenţă.
Art.16(1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii/personal şi prin proiectul schemei de încadrare a fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.
(2)Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial. Prin organigrama instituţiei se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care unitatea de învăţământ preuniversitar acţionează pentru aplicarea normelor juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuţiilor specifice.
(3)Planurile de vacantare a posturilor şi încadrare cu personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, pe baza propunerilor şefilor de catedre/comisii metodice şi se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.
(4)Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale şi prevederile ROFUIP.
(5)Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului.
(6)În conformitate cu organigrama proprie,la nivelul unităţii, funcţionează compartimente de specialitate (secretariat, financiar-contabil, administrativ).

III. MANAGEMENTUL UNITAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 17. În conformitate cu prevederile legale, unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar acţionează în comun alături de consiliul profesoral,comitetul de părinţi, consiliul elevilor, reprezentanţii administraţiei publice locale, în activitatea pe care o desfăşoară.
Art.18.(1)Consultanţa şi asistenţa juridică a unităţilor de învăţământ preuniversitar se asigură de către inspectoratele şcolare judeţene, printr-un consilier juridic, iar reprezentarea în instanţele judecătoreşti a unităţilor de învăţământ preuniversitar se face pe bază de delegaţie emisă de director.
(2) În cazul reprezentării de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar judeţean, directorul unităţii de învăţământ preuniversitar are obligaţia de a urmări derularea proceselor şi de a depune toate diligenţele necesare soluţionării corecte şi legale a dosarelor.

III.1 Consiliul de Administraţie
Art.19.Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale, pe baza Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, a prevederilor Legii Educaţiei şi ale ROFUIP.
(1) La nivelul unităţii, potrivit legii, consiliului de administraţie este format din 9 membri:
- directorul;
- directorul adjunct;
- 2 reprezentanţi ai cadrelor didactice
- 2 reprezentanţi ai Consiliului local
- 1 reprezentant al primarului
- 2 reprezentanţi ai părinţilor
(2) Directorul şi directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea respectivă.
3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observatori,
liderul sindical si un elev din clasele VII-VIII. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul verbal al şedinţei.
(4)Personalul didactic de predare, care face parte din consiliul de administraţie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.
(5)Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte de şedinţă, ales din rândul membrilor, pe o perioadă de 1 an şi care este ajutat de un secretar. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor.
(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe, toţi membrii şi invitaţii, au obligaţia să semneze procesul-verbal. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
(7)Şedinţele consiliului de administraţie au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a 2/3 din membri. În funcţie de ordinea de zi, adoptarea deciziilor de către consiliul de administraţie se face prin majoritate simplă sau calificată, prin votul deschis sau secret, al majorităţii celor prezenţi, conform legii.
(8) Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii.
(9) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
(10) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.
Art.20.Atribuţiile consiliului de administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie şi cu prevederile ROFUIP. Consiliul de administraţie îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

III.2.Consiliul profesoral
Art.21.(1) Totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază din unitatea de învăţământ,cu personalitate juridică, constituie Consiliul profesoral al unităţii.
(2)Acest organism, prezidat de către director, se întruneşte lunar. La propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic Consiliul profesoral se poate întruni ori de câte ori este nevoie.
(3)Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(4)Şedinţele consiliului profesoral se constituie legal în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor.
(5) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunile membrilor şi de situaţiile dezbătute, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar.
(6)Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(7)La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. Nesemnarea proceselor-verbale ale consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară.
(8)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care se înregistrează pentru a deveni document oficial, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi se aplică ştampila..
(9)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii.
Art. 22.Atribuţiile consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
III.3 Directorul
Art. 23. (1) Funcţia de director se ocupă prin concurs public, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director. Pot participa la concurs cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional.
(2)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar încheie contract de management, conform modelului cadru stabilit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu primarul localităţii.
(3)Pe perioada exercitării mandatului, directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu pot deţine, conform legii, funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
Art.24.Drepturile şi obligaţiile directorului sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare. Atribuţiile directorului sunt în conformitate cu prevederile legale şi cu cele prevăzute în ROFUIP.
(1)Directorul este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a
acestuia.
(2)Organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ .
(3)Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de învăţământ în
relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. În cazul în care acest organism încalcă prevederile legale, directorul interzice aplicarea lor şi va informa, în
termen de trei zile, inspectorul şcolar general.
(4)În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.
Art.25.Directorul împreună cu organismele locale abilitate va lua toate măsurile pentru securizarea instituţiilor aflate în subordine precum şi pentru securitatea cadrelor didactice şi a elevilor.
1).Asigurarea pazei la intrarea unităţii de învăţământ, astfel încât persoanele străine de
şcoală să nu pătrundă în clădire decât cu acordul persoanelor abilitate;
2).Asigurarea unui registru în care să se consemneze intrările şi perioada de staţionare a
persoanelor externe;
3).Informarea Poliţiei la producere a unor evenimente de natură să prejudicieze siguranţa civică în zona unităţii de învăţământ;
Art.26. Pentru evitarea pătrunderii în unitate a persoanelor care pot afecta securitatea elevilor şi a personalului s-a hotărât ca fiecare elev să poarte, în incinta instituţiei şi în curtea acesteia, un ecuson specific Şcolii Gimnaziale nr. 12 Tulcea, ca semn distinctiv.
Art.27.Dispune împreună cu consiliu de administraţie măsuri pentru diminuarea violenţei, a comportamentului deviant în rândul elevilor, monitorizează asigurarea supravegherii elevilor, a ordinii şi disciplinei în incinta unităţii de către persoanele desemnate; impune o anumită ţinută vestimentară la nivelul claselor.
Atr.28.Realizează împreună cu Consiliul consultativ al părinţilor, analize periodice cu privire la starea disciplinară şi hotărârea măsurilor educative şi administrative care se impun.
Art.29.(1)Directorul numeşte o comisie de disciplină formată din 3 profesori şi un învăţător, care să analizeze toate abaterile de la regulamentele şcolare şi să propună consiliului profesoral măsuri disciplinare în baza Regulamentului şcolar.
(2)Comisia are obligaţia întocmirii de procese verbale într-un registru special ori de câte ori este cazul şi un raport semestrial ce va fi consemnat în raportul de analiză semestrială şi anuală a şcolii. (3)Membrii comisiei verifică permanent efectuarea serviciului pe şcoală (profesori şi elevi) şi modul cum se asigură securizarea documentelor şcolare şi a instituţiei şcolare.
Art.30.Directorul negociază şi asigură toate condiţiile ce se impun prin contractul de parteneriat cu părinţii şi reprezentanţii legali ai elevilor.
Art..31.Solicită autorităţii locale, comisiilor metodice din şcoală iniţierea de programe de reabilitare a localului şcolii, a mobilierului, a bazei didactico-materiale, a ambientului general.

III.4 Directorul adjunct
Art..32.Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului cu care încheie contractul de management.
(1)Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fişa postului. ( vezi ANEXA nr.1)
(2)Directorul adjunct este preşedintele Comisiei de Control Managerial Intern; în cazul în care unitatea de învăţământ preuniversitar nu are prevăzut postul de director adjunct, preşedintele Comisiei de Control Managerial Intern va fi desemnat din rândul cadrelor didactice sau didactice auxiliare.
Art.33 Responsabilităţi:
(1)Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul şi comunicarea în domeniul de competenţă.
(2)Responsabilitate privind corectitudinea în aplicarea prevederilor actelor normative şi în elaborarea şi aplicabilitatea documentelor interne.
(3)Sprijină şi stimulează iniţiativele, manifestând receptivitate în evidenţierea aspectelor definitorii ale activităţii desfăşurate de personalul didactic.
(4)Manifestă spirit de observaţie, promptitudine, răbdare şi tact pentru a preîntâmpina şi rezolva disfuncţionalităţile şi conflictele.
(5)Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar, îndeosebi în domeniul managementului şcolar, al evaluării şi al dezvoltării instituţionale.

ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI

III.5.Consilierul educativ

Art.34. (1) Consilierul educativ, numit şi coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare, este cadru didactic titular, numit, de regulă, din corpul profesorilor mentori, de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral.
(2)Consilierul educativ îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare”, ale Strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind educaţia formală şi nonformală şi a Strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, privind reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar.(vezi ANEXA nr.2)
(3)Consilierul educativ coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii în colaborare cu comisia diriginţilor şi comisiile de la învăţământul primar, cu comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai consiliului elevilor .

III.6.Cabinetul metodic
Art.35.(1)Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2)În învăţământul primar, comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ.
(3)Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de un responsabil, numit de director, dintre membrii comisiei, în prima şedinţă a comisiei, la propunerea acestora şi aprobat de consiliul de administraţie.
(4)Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea responsabilului de catedră/comisie metodică şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. (vezi ANEXA nr.3)
III.7. Consiliul clasei
Art.36. (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă. În consiliul clasei intră şi reprezentanţi ai elevilor şi reprezentanţi ai părinţilor cu statut de observatori.
(2)Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învăţământul gimnazial.
(3)Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese verbale ale consiliului clasei.
Art.37.Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având următoarele obiective:
- armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor şi aşteptările părinţilor;
- evaluarea corectă a progresului şcolar şi comportamental al elevilor;
- stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare şi aplicarea acestora;
- organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
Art.38.(1) Deciziile consiliului clasei se iau prin majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
(2)Mediile la purtare se decid cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei.
(3)La toate întrunirile consiliului clasei se întocmesc procese-verbale, care se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ. Registrul de procese verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor verbale.

III.8.Profesorul diriginte
Art.39.(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi de către directorul unităţii, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă, în urma consultării membrilor consiliului de administraţie, având în vedere principiul continuităţii. Continuitatea poate fi întreruptă în situaţia părăsirii unităţii de învăţământ de către cadrul didactic sau în cazuri grave de incompatibilitate, semnalată în relaţiile cu beneficiarii.
(2)Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de către director cu această responsabilitate.
Art.40. (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic investit cu această responsabilitate şi se regăsesc şi în anexele prezentului regulament.(vezi ANEXA nr.4)
(2) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare, pentru elevii clasei pe care o coordonează.
(3) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
III.9. Comisiile de lucru
Art.41. (1)La nivelul unităţii se constituie şi funcţionează comisiile de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Componenţa comisiilor se stabileşte, prin decizie internă de către director prin consultarea consiliului de administraţie.
(3) Atribuţiile comisiilor de lucru se regăsesc în anexele 5- 6 parte integrantă a prezentului regulament.

III. 10 Cadrele didactice
Profesorul/invăţătorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nicio persoană, decât în cazuri excepţionale, sau dacă este anunţat în prealabil de director sau directorul adjunct al şcolii.
Art. 41. (1)Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2)Sunt zile nelucrătoare: zilele de repaus săptămânal,1 si 2 ianuarie prima si a doua zi de Paşti, 1 Mai, ziua de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului,1 Decembrie,25 si 26 Decembrie
(3)Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale.
(4)Numărul zilelor de concediu de odihna sunt stabilite de lege pe fiecare compartiment. În cazul in care evenimentele familiale intervin în timpul concediului acesta se suspenda şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
(5)Personalul care asigura suplinirea salariaţilor aflaţi în situaţia prevăzută la al.3 va fi remunerat corespunzător pentru activitatea suplimentara prestata/orele de predare efectuate in locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere plătite.
(6)C.O. se efectuează, în vacantele şcolare, pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar şi în orice moment al anului pentru restul salariaţilor; cadrele didactice pot solicita, în condiţii speciale, C.O. în timpul cursurilor numai cu aprobarea inspectorului şcolar general.
(7)Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, aprobate de directorul scolii.
(8)Personalul didactic poate beneficia de concedii fără plata pentru rezolvarea unor situaţii personale pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu aprobarea inspectorului şcolar general.
(9)Drepturile salariale sunt cele prevăzute de legislaţia in vigoare.
(10) Cu 10 zile înainte de plecarea în concediu, fiecare salariat va solicita acest lucru prin cererea întocmită, interesându-se apoi la serviciul secretariat de modul de soluţionare a acesteia.
(11)Cadrele didactice au dreptul la exprimarea liberă a opiniilor, în formă organizată, în legătură cu toate aspectele care privesc activitatea şi prestigiul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.
Art.42. Sarcinile permanente ale cadrelor didactice ( vezi ANEXA nr.7)
1. Toate persoanele aflate în incinta şcolii au comportament civilizat bazat pe respectul reciproc.
2. În orice situaţie se foloseşte un vocabular decent şi respectuos, fără a se ridica tonul.
3. Pentru rezolvarea eventualelor conflicte se apelează la un mediator agreat de părţile aflate în dispută sau la comisia de mediere a şcolii.
4. În prima săptămână a fiecărui semestru, toate cadrele didactice sunt solicitate să prezinte planificările anuale şi semestriale cât şi tematica orelor de dirigenţie. Fiecare cadru didactic îşi va pregăti cu atenţie lecţiile, conform metodologiei în vigoare, cu materialul didactic adecvat, existent în şcoală sau confecţionat.
5. Cadrele didactice sunt datoare să intre şi să iasă la timp de la ore . Prezenţa la şcoală se va face cu minim 15 minute înaintea începerii programului individual.
6. Odată intrate în clasă, cadrele didactice vor desfăşura activităţile specifice acelor ore.
7. În întreaga activitate din timpul orei, cadrele didactice vor folosi strategii prin care să îi determine pe elevi să îşi însuşească, pe cât posibil, lecţia din clasă.
8. Cadrele didactice vor crea o atmosferă favorabilă învăţării astfel încât nici un elev să nu aibă preocupări colaterale. Elevii nu vor fi daţi afară din clasă..
9. Fiecare cadru didactic va lua toate măsurile pentru ca elevii să nu aibă acces la cataloage sau la condica de prezenţă.
10. Cadrele didactice nu au permisiunea de a trimite elevi în timpul activităţii sau în pauze pentru a le rezolva unele probleme personale.
11. Condica va fi semnată zilnic, în timp util, pentru a nu se ajunge la sancţiuni pecuniare.
12.Cadrele didactice vor permite intrarea în clasă a elevilor întârziaţi, atenţionându-i şi motivându-le ulterior absenţele şi e vor asigura că elevii nu vor face o obişnuinţă din a întârzia..
13. La zece absenţe nemotivate, dirigintele are datoria de a înştiinţa părinţii în scris, iar nota de la purtare o va scădea conform regulamentului în vigoare.
14. Diriginţii şi învăţătorii vor cere elevilor să păstreze în bune condiţii manualele primite.
15. Până la data de 10 ale fiecărei luni, vor fi semnate procesele verbale cu privire la respectarea normelor de protecţie a muncii şi securitatea elevilor.
16. Cadrele didactice cu specializare: biologie, fizică, chimie,tehnologie,educaţie fizică, vor afişa normele de protecţie şi securitate a muncii în sălile de clasă în care îşi desfăşoară activitatea. Acestea se vor regăsi şi în caietele elevilor la disciplinele respective. De asemenea, se va supraveghea funcţionarea aparaturii din dotare.
17. Fiecare învăţător şi diriginte va urmări modul de păstrare a mobilierului din dotarea sălii de clasă. Elevii vor fi atenţionaţi că răspund de acesta şi că vor acoperi deteriorările, achitând la casierie contravaloarea obiectelor.
18. Activităţile extracurriculare se vor efectua numai în zilele de sâmbătă şi duminică, excepţie făcându-se numai pentru activităţile extraşcolare. Cu două zile înaintea efectuării acestei acţiuni conducătorii grupelor vor înainta conducerii unităţii tabele nominale cu elevii cât şi semnăturile pe normele de securitate care vor fi respectate în perioada desfăşurării activităţii.
19.Se va interzice cu desăvârşire deranjarea cursurilor de către părinţi sau alte persoane din şcoală sau din afara ei.
20. Cadrele didactice în specialitate vor urmări ca deplasarea elevilor spre cabinete, laboratoare, atelier, sala de sport sau sala de clasă să se facă numai pe durata pauzei.
21.Îndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor ce decurg din fişa postului.
22. Întârzierile şi absenţele nemotivate se consemnează în condica de directorul de serviciu. Absenţele motivate se anunţă cu cel puţin 2 ore înaintea începerii programului pentru a se putea asigura programul de suplinire.
23. Orele neefectuate şi orele nesemnate la timp nu se plătesc. Certificatele medicale se plătesc conform legii.
24.Cadrele didactice îşi vor realiza cu responsabilitate serviciul: la intrare la începerea cursurilor,pe holuri şi mai ales pe scara elevilor, atrăgând atenţia elevilor şi luând masuri disciplinare pe loc acolo unde este cazul.
25.La terminarea programului fiecare cadru didactic are obligaţia de a supraveghea eliberarea integrala a spaţiilor şcolare,ordonat şi operativ şi de a constata eventualele nereguli , deteriorări din sala de curs şi a le nota în procesul verbal.
26. Toate cadrele didactice împreuna cu secretarele şcolii răspund de securitatea cataloagelor. Nu este permisa scoaterea cataloagelor din şcoala.
27.Studierea, afişarea şi prelucrarea capitolelor destinate elevilor şi părinţilor din prezentul regulament şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, în orele de dirigenţie, respectiv şedinţele cu părinţii.
28. Pentru supravegherea activă a stării de sănătate a copiilor cadrele didactice aduc la cunoştinţa părinţilor următoarele:
- obligaţia de a reţine copiii bolnavi acasă;
- anunţarea medicului de familie şi la cabinetul medical;
- reţinerea copilului de a frecventa localuri aglomerate în perioada epidemiei;
- recomandarea efectuării imunizării antigripale prin vaccinarea;
- prezentarea adeverinţei medicale pentru motivarea absenţelor.
29. Cadrele didactice au sarcina de a informa , în mod operativ părinţii elevilor , pentru orice abatere săvârşita de aceştia , atât în şcoală cât şi în afara ei şi vor stabili de comun acord măsurile de remediere.
30.Cadrele didactice au obligaţia declare în scris pe propria răspundere ca nu suferă de boli incompatibile cu profesia de dascăl.
31.Cadrele didactice au obligaţia de a realiza controlul general şi examenul psihologic anual cu medicul de medicina muncii cu care instituţia a încheiat contract.
32.Cadrele didactice au obligatia sa participe la şedinţele Consiliului Clasei /Consiliului Profesoral/comisiilor în care au calitate de membri /responsabili
33. Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice. Încălcarea acestei reguliva conduce la sancţiuni.În timpul orelor de curs (dar şi în afara acestora), personalului didactic îi sunt interzise activităţi ce pot leza demnitatea şi personalitatea copilului:
a. discuţii, afirmaţii, aluzii cu caracter obscen
b. discuţii cu tentă politică şi religioasă în scop de propagandă
c. afirmaţii al căror conţinut aduc atingere integrităţii morale, psihice (agresivitate verbală/ cuvinte denigratoare etc.)
d. comportamente ce conţin ameninţări sau atingeri cu privire la integritatea fizică (pedepse corporale / agresiune fizică)
e. discriminare sexuală, etnică şi religioasă sau pe criterii de rezidenţă (urban – rural; intern – extern)
f. expunere nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu privire la situaţia familială, economică, juridică, medicală etc. a elevului şi familiei sale, ce pot genera o imagine negativă nejustificată a acestora şi care pot influenţa negativ evaluarea şcolară sau pot genera tratamente discriminatorii şi umilitoare
g. motivarea absenţelor în cazul elevilor cărora nu le este diriginte
h. părăsirea sălii pe timpul orei
34.Personalul didactic trebuie să manifeste loialitate faţă de şcoală, încredere în capacităţile colegilor. Cadrele didactice care nu-şi îndeplinesc aceste obligaţii vor fi sancţionate, de director, verbal.
35.Personalul didactic este obligat să treacă notele în carnetul elevilor în timpul orei de curs în care a avut loc evaluarea, după comunicarea şi justificarea acestora.
Art.43. Diriginţii şi învăţătorii sunt obligaţi să discute cu părinţii şi elevii din colectivele pe care le conduc toate aspectele legate de ameninţarea unor elevi la plecarea din şcoală de către persoane sau grupuri necunoscute. Telefonul la care pot suna la poliţie: - 112 (apel gratuit);
Poliţia Municipiului Tulcea - of. serviciu -0240506700; Poliţia de proximitate – 0240506776
III.11Personalul didactic auxiliar
Art.44.(1) Categoriile care compun personalul didactic auxiliar şi condiţiile prin care sunt ocupate funcţiile corespunzătoare acestei categorii de personal sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Atribuţiile fiecărei funcţii menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în fişele de post aprobate de director.
11.1 Compartimentul secretariat
Art.45(1)Compartimentul secretariat cuprinde, posturile de secretar şef şi secretar.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii
(3)Acest compartiment exercită următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a)asigură funcţionalitatea sistemului informaţional al şcolii;
b)întocmeşte, actualizează şi gestionează bazele de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
c)înscrie şi ţine evidenţa preşcolarilor şi elevilor, pe care o actualizează permanent şi rezolvă, pe baza hotărârilor consiliului de administraţie, problemele privind mişcarea elevilor;
d)completează sau verifică, după caz, şi asigură păstrarea în condiţii de securitate,utilizarea corectă şi arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, privind situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;
e)rezolvă problemele tehnice specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere, de bacalaureat şi de ocupare a posturilor vacante;
f)întocmeşte, înaintează spre aprobarea directorului şi transmite situaţiile statistice şi celelalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente sau de către conducerea cu rol de decizie sau executivă a unităţii de învăţământ
g)întocmeşte şi/sau verifică avizarea documentelor/documentaţiilor;
h)asigură asistenţa tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturi juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
i)păstrează şi aplică ştampila şcolii, prin decizia directorului, pe documentele verificate şi semnate de persoanele în drept. Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului;
j)calculează drepturile salariale sau de altă natură;
k)întocmeşte, la solicitarea directorului, statele de plată pentru toţi angajaţii unităţii de
învăţământ; acestea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
l)statele de personal se întocmesc de către director, prin compartimentul secretariat, se aprobă de către consiliul de administraţie, cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean şi se validează de către ordonatorii principali de credite la începutul fiecărui an financiar şi ori de câte ori sunt modificări legislative.
m)secretarul completează fişele matricole şi cataloagele de corigenţă;
n)înregistrează şi verifică dosarele pentru acordarea burselor sau a altor drepturi patrimoniale care se acordă, potrivit legii, elevilor;
o)gestionează actele de studii, asigură păstrarea şi arhivarea documentelor, monitorizează soluţionarea corespondenţei;
p)gestionează corespondenţa unităţii de învăţământ preuniversitar;
q)procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ;
r)evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, se fac în conformitate cu prevederile legale;
s)întocmeşte, actualizează i gestionează dosarele de personal ale angajaţilor unităţii de
învăţământ
t)întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul
compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
u)ţine legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean, al autorităţilor publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;
v)rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.
(4)Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ preuniversitar şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(5)Secretariatul asigură, de regulă, permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii unităţii de învăţământ preuniversitar.
(6)Secretarul pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, asigură siguranţa acesteia. Secretarul asigură securitatea cataloagelor şi verifică, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor la sfârşitul orelor de curs. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(7)În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. 4 şi 5 pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau cadre didactice auxiliare, din cadrul unităţii de învăţământ.
Personalul administrativ/ nedidactic

III.11.2 Compartimentul financiar
Art.46.(1) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii.
(2)Acest compartiment reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.
(3)Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de „contabil”sau ”contabil şef”. (4)Administratorul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a)organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)gestionează întregul patrimoniu al unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărârile consiliului de administraţie;
c)întocmeşte proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor metodologice de finanţare a învăţământului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
d)organizează şi coordonează contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
e)răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f)răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute delege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
g)organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
h)asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ
faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi;
i)supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;
j)avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituţiei;
k)asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special;
l)întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea,lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
m)exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de către ordonatorii de credite, respectiv de către consiliul de administraţie.

III.11.3 Biblioteca
Art.47(1) Este organizată şi funcţionează, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Biblioteca şcolară se înfiinţează de către directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau particulare sau a cu avizul consiliului de administraţie şi nu poată fi desfiinţată, ci numai reorganizată şi integrată în centrul de documentare şi informare.
(3)Bibliotecarul şcolar este angajat în condiţiile prevăzute de lege. Atribuţiile bibliotecarului sunt prevăzute în fişa postului.
Art.48.(1)Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea fondului de publicaţii.
(2).Îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv iniţiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
(3).Sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
(4).Participă la cursurile specifice de formare continuă;
(5).Organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansarea de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine şim expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manual.
III.12 Compartimentul administrativ
Art.49 (1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului/consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, este coordonat de administratorul de patrimoniu şi este alcătuit din personalul administrativ al unităţii de învăţământ preuniversitar (de întreţinere şi curăţenie, paznici, portari, magazineri, gestionari, personalul de cantină,internat şi de aprovizionare).
(2)Personalul administrativ îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale.
(3)Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor administrative dintr-o unitate de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
(4)Angajarea prin încheierea contractului individual de muncă a personalului didactic auxiliar şi administrativ sau nedidactic în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se face de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea consiliului de administraţie.
(5)Administratorul de patrimoniu are următoarele atribuţii:
a)gestionează baza materială a unităţii de învăţământ preuniversitar;
b)coordonează activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie;
c)întocmeşte fişele postului pentru personalul din subordine şi le prezintă directorului spre
aprobare;
d)întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de achiziţii publice;
e)face parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită la nivelul unităţii;
f)întocmeşte fişele de magazie şi ţine evidenţa consumurilor de materiale aprobate de
factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare;
g)supraveghează realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,gospodărire;
h)pune în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.;
i)realizează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei;
j)asigură întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
k)întocmeşte documentaţia pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizează execuţia contractelor de închiriere încheiate de şcoală cu persoane fizice sau juridice;
l)înregistrează, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire la
existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi prezintă actele corespunzătoare compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile;
m)propune conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar calificativele anuale ale personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare;
n)solicită emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile angajaţilor
din compartimentul administrativ;
o)prezintă un raport anual privind activitatea compartimentului administrativ pe linia asigurării integrităţii şi a utilizării eficiente a patrimoniului unităţii de învăţământ
preuniversitar, raport ce va fi supus validării consiliului de administraţie, odată cu rezultatele inventarierii anuale.
p)alte atribuii.
Art.50.Personalul de îngrijire şi întreţinere este numit, în urma unui concurs,de conducerea şcolii, fiind repartizat la diferite activităţi conform necesităţilor instituţiei. Se subordonează directorului şcolii, serviciului secretariat şi contabilitate.
Art.51.Personalul de îngrijire şi întreţinere şi administratorul şcolii au următoarele atribuţii:
1).Verifică zilnic (dimineaţa la venire, seara la plecare) inventarul din spaţiul primit în custodie;
în vederea asigurării securităţii patrimoniului este interzisă părăsirea sectorului fără ca sarcina de serviciu să fie delegată unei alte persoane;
2).Scoaterea obiectelor de inventar din şcoală se face obligatoriu pe baza acordului conducătorului unităţii, fără înstrăinarea acestora;
3).Să nu permită deteriorare pereţilor, a lambriului, a uşilor, a mobilierului etc.;va observa starea de conservare a bunurilor materiale ale şcolii şi va semnala imediat cele mai mici accidente, care pot duce la deteriorarea interiorului cât şi a exteriorului instituţiei;
4). Respectarea cu stricteţe a programului de lucru.
5).Menţine în perfectă stare de curăţenie spaţiul din incinta şcolii prin ştergerea prafului, zilnic, (piese de mobilier, glafuri de ferestre, plintă de lemn a lambriului, lambriul, băncile, etc.) cu o cârpă de praf perfect uscată, spălatul şi dezinfectatul holurilor, a scărilor de acces şi din exteriorul acesteia;
6).Menţine în perfectă stare de curăţenie şi ordine spaţiile anexe folosite de personal şi de către elevi ( grupuri sanitare,. cabinete, laboratoare);
7).Pe perioada de iarnă execută lucrări de îndepărtare a zăpezii de pe căile de acces, trotuarul din faţa şcolii, uluce şi acoperişul şcolii, care ar putea pune în pericol siguranţa elevilor, cadrelor didactice etc.
8).La sfârşitul programului verifică instalaţia de apă, controlează ferestrele, stinge lumina, închide geamurile, semnalând imediat orice nereguli în scris sau, după caz, oral;
9).Respectă întocmai şi la timp prevederile incluse în fişa postului;
10).Este dator să cunoască şi să respecte Instrucţiunile de prevenirea şi stingerea incendiilor;nu părăseşte locul de muncă până la predarea schimbului(nu se vor introduce în spaţiile pentru curăţenie substanţe inflamabile benzină, acetonă, petrosin etc.);
11).În calitatea sa şi de gestionar al bunurilor de patrimoniu şi al celorlalte obiecte de inventar, răspunde de existenţa lor, dar şi de bunurile elevilor şi cadrelor didactice;
12).Supravegherea funcţionării corpurilor de iluminat şi a instalaţiei de încălzire;
13).Pe timpul serviciului, nu se vor executa alte activităţi care ar putea periclita supravegherea şi întreţinerea optimă a spaţiilor repartizate;
14).Aducerea la cunoştinţa şefilor ierarhici, în mod operativ, a oricăror aspecte negative, care ar pune în pericol buna funcţionare a spaţiului supravegheat (funcţionare iluminat, grupuri sanitare, sisteme de blocare uşi, ferestre,etc.)

EVALUAREA PERSONALULUI
Art.52.(1) Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar se face la sfârşitul anului şcolar conform prevederilor legii şi a Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2)Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual.
Art.53.Evaluarea personalului administrativ/nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic, conform prevederilor legale şi a prevederilor regulamentului intern, în baza fişei postului.
Art.54.Evaluarea directorului se face de către Inspectoratului Şcolar Judeţean, pe baza raportului de autoevaluare.
Art.55.Evaluarea directorului adjunct se face către directorul unităţii de învăţământ pe baza raportului de autoevaluare.
Art.56. (1) Întregul personal din unităţile de învăţământ preuniversitar (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi administrativ) are obligaţia, conform legii, de a efectua anual controlul medical.
(2)Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
Art.57. Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar pentru încălcarea
îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului, prezentului regulament, ROFUIP, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează
interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei, conform legii.
IV. BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCAŢIEI

Art.58.Conform prevederilor legale beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar sunt ante preşcolarii, preşcolarii şi elevii, din învăţământul de stat.
Art.59. (1) Calitatea de beneficiar primar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ
(2)Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrul didactic care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(3)Organizarea activităţii elevilor are la bază Statutul elevului, care se aplică în toate unităţile din învăţământul preuniversitar din România. Prevederile acestui statut sunt valabile indiferent de forma de învăţământ, de tipul învăţământului particular sau de stat, de sex, etnie, rasă, orientare sexuală, limbă, religie, opinii politice.
(4)Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev care, la începutul fiecărui an, este vizat de către unitatea de învăţământ la care este înscris elevul.
IV.1. Drepturile elevilor
Art.60.(1) Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învăţământ preuniversitar şi participă la activităţile organizate de aceasta, este considerată de drept beneficiar primar al învăţământului preuniversitar şi, în funcţie de nivelul de învăţământ pe care îl parcurge, are calitatea de antepreşcolar, preşcolar sau elev, beneficiind toţi de acelea şi drepturi din partea statului român.
(2)Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi frecventa, în condiţiile prevăzute de lege, orice formă de învăţământ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională, indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior.
(3)De aceleaşi drepturi beneficiază şi cei care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.
Art.61.Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/tutorii legali.
(1) În învăţământul antepreşcolar, preşcolar înscrierea se face conform Regulamentului de organizare a educaţiei timpurii.
(2)În învăţământul primar precum şi în învăţământul secundar inferior/gimnazial, calitatea de elev se dobândeşte în urma aprobării de către conducerea unităţii, a solicitării scrise primite din partea părinţilor/tutorilor legali.
(3)Elevii din învăţământul obligatoriu, repetenţi, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.
Art.62.(1) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziţia beneficiarilor primari, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.
Art.63.(1) Elevii din învăţământul de stat sau alternativ beneficiază de învăţământ gratuit.
În condiţiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, pot beneficia de diferite tipuri de burse (de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social).
(2)Conform legii, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, se stabileşte, anual, cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(3)Elevii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performanţe şcolare. Statul acordă burse sociale de studii elevilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
(4)Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art.64. Unităţile de învăţământ preuniversitar sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea şi informarea elevilor de către cadrele didactice în afara orelor de curs sau instruire practică, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială prin personal de specialitate.
Art.65. (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din şcoala beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat.
Art.66. (1) Elevii din învăţământul obligatoriu acreditat/autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran,
precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval.
Art.67.Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică
exemplară.
Art.68. (1) Elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular le este garantată, conform legii, libertatea de participare la activităţile din cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.
(2)Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.IV.2.Obligaţiile elevilor
Art. 69. (1)Să frecventeze cu regularitate cursurile, să participe la lecţii şi la celelalte activităţi obligatorii organizate de şcoală, să-şi însuşească cunoştinţele şi să-şi formeze deprinderile prevăzute de programele şcolare.
(2)Să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, să fie politicoşi şi disciplinaţi în şcoală,în familie, pe stradă şi în locurile publice.
Art.70.Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru
consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
Art.71. Elevii au obligaţia de a utiliza cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună la sfârşitul anului şcolar.
Art.72. În timpul activităţilor şcolare elevii vor avea o ţinută vestimentară decentă.
Art.73. Să fie prezenţi cu circa 10 minute înainte de începerea cursurilor la şcoală, dar nu mai devreme.
Art.74. După ce a sunat clopoţelul, fiecare are obligaţia de a ocupa locul în bancă, aşteptând în linişte sosirea cadrului didactic. Nu se admite aşteptarea pe hol a profesorului sau învăţătorului.
Art.75. Dacă elevul a întârziat, va putea intra la ore, prezentând carnetul de elev pentru a fi luat în evidenţă. Odată intrat în şcoală, va cere imediat voie profesorului sau învăţătorului pentru a intra la oră. Nu se admite staţionarea pe holuri sau în grupurile sanitare până la ora următoare.
Art.76.Elevilor care nu au ore, li se va interzice intrarea în şcoală. Cel care face presiuni asupra personalului de serviciu, va fi răspunzător de faptele sale în faţa învăţătorului sau profesorului de serviciu pe şcoală.
Art.77. Pe timpul pauzelor nu se admite alergarea prin clasă şi pe holuri, ci doar în curtea şcolii.
Art.78. Elevii care din motive întemeiate, nu iau parte la orele de educaţie fizică au obligaţia de a fi prezenţi împreună cu clasa la locul de desfăşurare a activităţii. Nu se admite prezenţa acestora în sălile de clasă sau pe holuri.
Art.79 Elevii nu au acces la cancelarie. Pentru a lua legătura cu un cadru didactic vor comunica profesorului de serviciu, care va aduce la cunoştinţa cadrului didactic că este solicitat.
Art.80. Fiecare elev are obligaţia de a păstra în perfectă stare toate bunurile existente în şcoală şi curăţenia în sălile de clasă, sala de sport, vestiare şi terenul de sport, în toate anexele şcolii.
Art.81. În cazul producerii unui incident în şcoală elevii au obligaţia de a aduce imediat la cunoştinţă, profesorului de serviciu sau oricărui cadru didactic aflat în şcoală pentru a lua măsurile necesare.
Art.82.. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor elevii trebuie să cunoască regulile igienico-sanitare privind utilizarea spaţiilor de către colectivităţi. În cazul îmbolnăvirii, elevul rămâne la domiciliu după ce se adresează medicului de familie pentru a urma un tratament corespunzător.
Art.83. Este interzis elevilor:
1.Să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional, să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ.).
2.Să aducă şi să difuzeze, în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
3.Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
4.Să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc.
5.Să introducă şi să facă uz, în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte materiale, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete şi altele,care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colegilor lor şi a personalului.
6.Să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
7.Să manifeste extravaganta în aspectul fizic( pearcing-uri, inele, plete, creasta , farduri , unghii vopsite,false).
7a. Este interzis băieţilor să-şi vopsească părul, să-şi facă tatuaje, să poarte cercei şi tricouri fără mâneci. Tunsoarea trebuie să fie decentă, pieptănăturile la fel
7b. Este interzis fetelor să poarte haine transparente, excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de decoltate, să-şi vopsească părul şi să se fardeze .
8. Să aducă în perimetrul şcolii persoane străine şi să favorizeze pătrunderea acestora în incinta şcolii.
9.Să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion , spray, vopsea, etc.,deteriorând mobilierul scolii, lambriul, gardul şcolii, zidul exterior clădirii, ferestrele sau uşile.
10.Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii.
11.Să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare.
12.Să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei.
13.Să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui;
14. Se interzice deschiderea geamurilor de pe holuri, urcarea pe acestea.
15.Elevii care poartă bijuterii sau care au asupra lor obiecte de valoare sau sume mari de bani îşi asumă responsabilitatea supravegherii acestora.Unitatea şcolară nu răspunde şi nu recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor.

IV.3.Sancţiuni
Art.84.(1)Elevii care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor şcolii plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, restituie bunurile sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3)În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat.
Art.85. Vor fi sancţionaţi cu eliminarea pe o perioadă de 1-5 zile, şi scăderea notei la purtare,elevii care sunt implicaţi în anunţarea alarmelor telefonice anonime.
Art.86. Elevii care sunt surprinşi copiind, în timpul tezelor şi a celorlalte lucrări scrise, primesc nota 1 la lucrarea respectivă, iar fapta lor va fi sancţionată cu scăderea notei la purtare pe semestrul respectiv.
Art.87.. Elevii care absentează nemotivat în cursul anului vor fi avertizaţi şi înştiinţate familiile. Pentru fiecare 10 absenţe nemotivate va fi scăzută cu 1 punct nota la purtare. Media anuală la purtare sub 6, atrage după sine repetenţia.
- observaţia individuală;
- mustrare scrisă;
- retragerea temporară sau definitivă a bursei;
- eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
- mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
Toate sancţiunile aplicate elevilor şi tinerilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
Art. 88. (1)Elevii şi tinerii din sistemul de învăţământ de stat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Sancţiunile care se pot aplica elevilor:
(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în
vigoare şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(3)Sancţiunea se aplică de diriginte/profesorul pentru învăţământul primar sau director. Sancţiunea este însoţită de obligaţia de a desfăşura activitate suplimentară în şcoală, timp de o oră, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar. Tipul de activitate suplimentară este stabilit de cel care aplică sancţiunea şi poate fi: lectură suplimentară, completarea de fişe de lucru etc.
Art. 89. (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(2)Sancţiunea se stabileşte la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(3)Mustrarea scrisă este întocmită de profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte semnată de acesta şi de către director, înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
(4)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(5)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
Art.90. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului
clasei .
(2)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
Art.91. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris şi sub semnătură, a sancţiunii, de către diriginte/profesorul pentru învăţământul primar/director părintelui/ reprezentantului legal.
(2)Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3)Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, cu aprobarea consiliului profesoral al şcolii.
Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.
(5) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune (mustrare scrisă, retragerea bursei, )dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate retrage. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
Art.92.( 1)Motivarea absenţelor se face de către profesorul pentru învăţământul primar/diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(2)În cazul elevilor minori, părintele/reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta personal profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului său.
(3)Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei.
(4)Cererile părinţilor nu pot depăşi 3 zile pe an şi trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.
(5)Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/ carnetele de sănătate ale elevilor.
(6)Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 5 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul pentru învăţământul primar/diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.Nerespectarea termenului atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
Art.93. (1) La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba, în vederea încheierii situaţiei şcolare, motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei.
(2)Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar poate aproba şi motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.
Art.94. (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute (referitoare la sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor) se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 3 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2)Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă
IV.4. Recompense
Art.95.Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
1.Evidenţiere în faţa colegilor clasei.
2.Evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral.
3.Comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat.
4.Burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori.
5.Premii, diplome, medalii.
6.Recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate.
7.Premiul de onoare al unităţii de învăţământ.
Art.96. (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, iar acordarea premiilor se face la nivelul şcolii, la propunerea profesorului pentru învăţământul primar, a dirigintelui, a consiliului clasei sau a directorului şcolii.
(2)Elevii din învăţământul primar primesc la sfârşitul anului şcolar diplome. Diplomele se pot acorda: pentru rezultate deosebite la învăţătură, pentru alte tipuri de performanţe
(3)Numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat. Elevii care primesc acest tip de diplomă vor fi selectaţi numai dintre aceia care au primit calificativul “Foarte bine” la disciplina/aria curriculară respectivă.
(4)Elevii din învăţământul gimnazial pot obţine premii dacă au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00. Pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni.
(5)Dacă s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu, au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel
local, judeţean, naţional sau internaţional.
V.CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR
Art.97.(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor seorganizează şi funcţionează în
conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.
(2)Consiliul reprezentativ al părinţilor :
a) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
b) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
c) sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;
d) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;
e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
f) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
g) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
h) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor.
i) Participă activ la şedinţele şi lectoratele cu părinţii
Art.98. (1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.
(2) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Este interzis părinţilor
 1. Să agreseze verbal/fizic elevii, părinţii sau profesorii/învăţătorii;nu au voie să iniţieze/organizeze şi să desfăşoare acţiuni în vederea agresării elevilor.
 2. Sa intre în şcoală în timpul desfăşurării orelor de curs .


VI. SERVICIUL PE ŞCOALĂ
Art.98. Serviciul pe şcoală este organizat pe schimburi şi etaje şi se se va desfăşura după următorul program:
schimbul I 7.45 – 13.00
schimbul II 12.30 – 18.00
Art.99. Cadrele didactice de serviciu au următoarele atribuţii:
a) scot cataloagele şi condicile din dulap, la începutul programului, asigurând securizarea lor împreună cu secretarul şcolii;
b) supraveghează intrarea elevilor în şcoală la orele 7, 45 – 12,50, pe uşa din mijloc, după ce au ieşit cei din schimbul I (cadrele didactice de la parter/curte);
c) supraveghează activităţile elevilor din holurile etajelor, pe perioada pauzelor;
d) mediază şi rezolvă conflictele care pot apărea între elevi în timpul pauzelor;
e) îndrumă, după caz, elevii să respecte normele de protecţia muncii, în timpul pauzelor, pentru evitarea accidentelor;
f) solicită închiderea uşilor claselor, pe timpul pauzelor, pentru a se asigura o mai bună circulaţie pe holuri;
g) semnalează abaterile de la disciplina şcolară, dirigintelui/învăţătorului clasei;
h) semnalează distrugerile produse în sectorul lor administratorului şcolii;
i) informează conducerea şcolii asupra evenimentelor deosebite petrecute în timpul efectuării serviciului;
j) informează prompt conducerea şcolii asupra persoanelor străine care pătrund în şcoală/curtea şcolii, cu scopul de a perturba procesul de învăţământ sau de a crea incidente de altă natură;
k) informează şi îndrumă persoanele străine care solicită anumite informaţii:
Art.100. Învăţătorii şi profesorii,după ultima oră de curs, au obligaţia să însoţească elevii până
la ieşirea din şcoală.
Art.101. După începerea orelor întreaga responsabilitate revine fiecărui cadru didactic, la clasa la care îşi desfăşoară ora.
VII. REGIMUL PERSOANELOR EXTERNE

Art.102.Este considerată externă orice persoană care nu are statut de elev al şcolii sau de salariat al unităţii şcolare.
Art.103.Persoanele cu sarcini de îndrumare şi control nu se supun prezentelor reglementări, dar au datoria de a se legitima şi a informa conducerea şcolii asupra prezenţei lor în unitate.
Art.104.Persoanele externe vor staţiona, până la primirea avizului de intrare în locul de aşteptare stabilit, la intrare în incinta unităţii de învăţământ.
Art.105.Este interzisă pătrunderea în incintă a persoanelor care:
a) nu au motivaţie pentru accesul în unitatea şcolară;
b) au ţinută indecentă;
c) sunt în stare de ebrietate sau pot prejudicia siguranţa civică în zona în zona unităţii de învăţământ;
d) au asupra lor substanţe nocive, băuturi alcoolice, arme sau alte obiecte care ar prejudicia siguranţa civică.
Art.106.Persoanele externe vor fi conduse în incinta unităţii de către persoana investită cu asigurarea
siguranţei civice sau de către un delegat stabilit de profesorul de serviciu sau conducerea şcolii.
Art.107.Persoanele care au obţinut acceptul de intrare primesc un ecuson, după care sunt înregistrate pe baza unui act de identitate.
Art.108.Persoanele acceptate în incinta şcolii vor avea un comportament civilizat şi nu vor prejudicia, prin activităţile lor, siguranţa civică în unitate.
Art.109.La ieşirea din unitatea şcolară, persoana externă va preda ecusonul şi se va consemna în registrul de evidenţă, perioada în care acesta a stat în interiorul şcolii.

VIII. PARTENERIATUL ŞCOLII

Art.110 (1)Pentru întărirea siguranţei civice în zona unităţii de învăţământ se va implementa Sistemul - cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în judeţul Tulcea.
(2)În vederea asigurării siguranţei civice în zona Şcolii nr.12, conducerea unităţii va colabora cu autorităţile locale: Poliţia, Pompierii, Direcţia Sanitară, Primăria municipiului Tulcea în următoarele domenii:
a) asigurarea resurselor financiare necesare securizării clădirii şi asigurării iluminatului în jurul acesteia;
b) asigurarea pazei conform Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor la intrarea în clădirea şcolii;
c) constituirea dispozitivelor de ordine publică realizate printr-un sistem de patrule pedestre, posturi de supraveghere fixe şi mobile;
d) includerea unităţii de învăţământ în itinerarele de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei. Ca punct obligatoriu de staţionare şi trecere, în special pe timpul sosirii şi plecării elevilor;
e) pregătirea profesorilor, personalului şi elevilor să semnaleze prezenţe străine şi să ia măsuri interne de verificare a localului la deschidere şi la închidere;
f) asigurarea de către Poliţie a sprijinului de specialitate în organizarea pazei, securizarea perimetrului şi a clădirii, verificarea şi controlul personalului destinat acestei activităţi, în mod special cu privire la interzicerea accesului persoanelor străine, altele decât părinţilor elevilor, în perimetrul şi incinta şcolii.
g) identificarea, luarea în atenţie a agenţilor economici care comercializează băuturi alcoolice, tutun şi publicaţii ca caracter obscen, situaţi în imediata apropiere a şcolii, în vederea aplicării prevederilor legale în domeniu.


IX. DISPOZIŢII FINALE
Regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ cuprinde şi măsuri privind implementarea SISTEMULUI - CADRU DE ASIGURARE A PROTECŢIEI UNITĂŢILOR ŞCOLARE, A SIGURANŢEI ELEVILOR ŞI A PERSONALULUI DIDACTIC ÎN JUDEŢUL TULCEA.
Prevederile prezentului Regulament se pot modifica şi/sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din şcoală. Modificările şi/sau completările vor fi aduse la cunoştinţă întregului personal şi elevilor în termen de max.5 zile de la efectuare.
Încălcarea prezentului Regulament va fi sancţionată de organele în drept, potrivit normelor stabilite.
Prezentul Regulament va fi completat cu protocolul care va fi încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul de Poliţia al Judeţului Tulcea ,Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Direcţia Poliţie Comunitară Tulcea.