doc.Gradinita Dorothy


STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Calitatea, echitatea şi eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele decenii, din Europa şi din lume, care trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de management şi de asigurare a calităţii, inclusiv a celui din România.
MOTIVAŢIE
Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeana oferă doar o parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de Management şi de asigurare a calităţii educaţiei. Nevoile interne de dezvoltare şi reforma, aşa cum au fost ele identificate în documentele diagnostice şi strategice elaborate de către Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului de către alte instituţii sunt alte argumente în favoarea dezvoltării sistemelor de management şi de asigurare a calităţii.
PRINCIPII ALE DEMERSURILOR CEAC
Toate demersurile specifice ale membrilor CEAC au la bază următorul set de norme generale, elaborate în concordanţă cu prevederile Metodologiei de asigurare a calităţii educaţiei dar şi cu Standardele de calitate ISO şi EQFM, recunoscute la nivel european:
1. Principiul omniprezenţei autoevaluării
Ciclul dezvoltării unităţii preşcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii şi, ca urmare, creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului proces de proiectare/planificare realizat la nivelul unităţii preşcolare. Ca urmare, mecanismele de autoevaluare vor fi prezente:
 • în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii preşcolare;
 • în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni;
 • în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii preşcolare;
 • în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse.
 • 2. Similitudinea funcţională a evaluării interne şi externe
  Este evident fatul că autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând, realizarea principalelor funcţii ale evaluării - anume:
  îmbunătăţirea activităţii curente - evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers ţi ce nu în activităţile trecute;
  asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes - rezultatele acţiunilor
  revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei, pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate.
  3. Practicabilitatea
  Prin sistemul propus de management al calităţii va fi promovat şi principiul practicabilităţii, astfel încât sistemul să nu devină birocratic. Ca urmare, procedurile de asigurare a calităţii nu vor„încărca” suplimentar cadrele didactice, sau membrii echipei manageriale. Totodată, procedurile de asigurare a calităţii nu vor fi separate de procedurile normale de dezvoltare instituţională. Sistemele şi procedurile de asigurare a calităţii nu reprezintă ceva în plus, nu sunt „paralele” faţă de cele care asigură funcţionarea şi dezvoltarea unităţii şcolare, ci parte integrantă a acestora.
  4. Evitarea birocratizării
  În afara documentelor expres prevăzute de actele normative, cantitatea de documente solicitate va fi redusă la minimum.
  5. Principiul consistenţei dovezilor
  Dovezile activităţilor concrete de management al calităţii la nivelul tuturor subsistemelor instituţiei (atât cele gestionate direct de CEAC, cât şi cele deţinute de cadrele didactice ori de responsabilii diverselor compartimente) vor avea următoarele calităţi:
  • valide: dovezile sunt semnificative şi susţin punctele tari sau punctele slabe identificate;
  cuantificabile: sunt folosiţi indicatori de performanţă interni şi externi, sunt folosite atât cifre cât şi procente şi sunt clare şi fără ambiguităţi;
 • suficiente: pot fi verificate, există dovezi din trei surse separate şi din trei perspective diferite;
  actuale: **dovezile sunt suficient de recente pentru a oferi o imagine precisă a situaţiei la momentul scrierii raportului de autoevaluare;
  • exacte: dovezile sunt atribuite unor surse identificate şi verificabile.
  6. Principiul încrederii şi al „prezumţiei de adevăr” pentru declaraţiile privind calitatea
  7. Implicarea întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului de management al calităţii.
  La aceste principii se adaugă, în demersurile concrete de observare a activităţilor didactice, şi normele codului deontologic al evaluatorului.

  ŢINTELE SRTATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII PÂNĂ ÎN 2014
  Strategia de evaluare internă a calităţii este documentul care fixează, pe termen mediu, reperele generale ale acţiunilor de implementare la nivelul instituţiei a sistemului de management al calităţii, în aria decompetenţă şi pe baza funcţiilor definite şi în Regulamentul propriu de organizare.
  Strategia include principiile,ţintele,direcţiile de acţiune ale CEAC. Acolo unde este necesar, sunt prevăzute şi termenele de materializare ale acţiunilor concrete.
  Pe baza reperelor conceptuale şi metodologice care fundamentează Strategia pe termen mediu privind implementarea sistemului de management al calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, pentru perioada 2010-2014 ne propunem patru direcţii de acţiune cu ţintele strategice aferente:

  1.Cunoaşterea noului concept de calitate în educaţie pornind de la valorile promovate în sistemul educaţional .
  1.1Conştientizarea nevoii de calitate şi de introducere a sistemului de management al calităţii,la toate nivelurile şi compartimentele.
  1.2 Construirea conceptului de „calitate” specific organizaţiei noastre; cunoaşterea culturii organizaţionale,asumarea valorilor organizaţiei de către toţi membrii colectivului.

  2. Construirea unui sistem intern de management al calităţii coerent şi unitar.
  2.1 Crearea unor mecanisme adecvate pentru o evaluare sinceră şi realistă avându-se în vedere redefinirea rolului managerului şi al diferitelor compartimente ale organizaţiei.
  2.2Utilizarea rezultatelor autoevaluării activităţilor pentru optimizarea funcţionării şi dezvoltării organizaţiei.
 • 3.Realizarea colaborării, printr-un dialog permanent,cu toţi actorii semnificativi în vederea asigurării participării acestora la definirea,realizare şi promovarea calităţii.
  3.1Asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes - rezultatele acţiunilor
  trebuie cunoscute de către părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei;
  3.2 Participarea beneficiarilor la planificarea şi realizarea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii.

  4. Perfecţionarea continuă a instrumentelor de autoevaluare pentru identificarea domeniilor cu disfuncţii şi stabilirea măsurilor de eficientizare a activităţilor
  4.1 Flexibilitatea şi caracterul evolutiv al sistemului intern de management al calităţii.
  4.2Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate.

  În anul şcolar 2012-2013, COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII şi-a propus prin obiectivele planului de acţiune să îmbunătăţească calitatea procesului instructiv educativ si frecventa elevilor.
  La finalizarea anului şcolar 2011-2012, evaluarea internă asupra calităţii procesului instructiv- educativ, a inregistrat câteva puncte slabe care au devenit priorităţi pentru acest an şcolar. Urmărindu-le vor conduce la :
  1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii didactice în Gradinita Dorothy.
  2. Gestionarea de programe de formare.
  3. Dezvoltarea unor activităţi pentru promovarea imaginii gradinitei.

  4.Realizarea unor intalnirii cu parintii copiilor care au anumite deficiente.
  5. Organizarea unor activităţi extraşcolare la care să participe copii,parinti, cadre didactice şi membri ai comunităţii
 • 6. Gestionarea, înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor în cadrul gradinitei între toate compartimentele existente în organigramă.
  7. Revizuirea procedurilor existente si elaborarea de noi proceduri
  .